Odobren rad poslovnim subjektima i ugostiteljskim objektima do 24.00 sata

Broj: 15-40-1-1-108/20Dana 28.05.2020.godine Na temelju članka 108.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu...

Odobreno kretanje starijim i mlađim osobama

Broj: 15-40-1-1-82-3/20Orašje:15.05.2020.godine Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu...

Dozvoljen rad vrtića na teritoriju Županije Posavske

Broj: 15-40-1-1-97/20Orašje, 13.05.2020. godine Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06, i 43/10),  članka 18. Poslovnika...

Dozvoljava se rad auto škola na području ŽP

Broj: 15-40-1-1-96/20Orašje, 13.05.2020.godine Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o...