DOKUMENTACIJA ZA PRIPREMU DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAČUNA ŽUPANIJE POSAVSKE ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINA

Sukladno odredbama Zakona o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), te u skladu s...

OBRASCI ZA OPERATIVNO PLANIRANJE U 2017. GODINI

Sukladno čl. 53.(2) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15,i 91/15 I 102/15) i...

PRATITE NAS

0ObožavateljiLike
7SljedbeniciSlijediti
5SljedbeniciSlijediti
11PretplatniciPovežite se

Ministarstvo Financija
Email:financije@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 932

U  Kabinetu  ministra  obavljaju se slijedeći poslovi:
• pripremu prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga ministarstva,
• pripremanje materijala i prijedloga akata za potrebe ministra,
• protokolarni poslovi s evidencijom  povjerljivih i strogo povjerljivih pošiljki,
• praćenje i upoznavanje ministra s dinamikom izvršavanja  obveza  sektora,
• osiguranje pravodobne dostave materijala županijskim i drugim tijelima,
• operativno usklađivanja rada između ustrojbenih jedinica,
• pripremanje sjednica kolegija i provođenja njegovih zaključaka,
• administrativno tehnički i drugi poslovi,
• ostvarivanje javnosti rada Ministarstva,
• upravno rješavanje i normativno-pravni poslovi.“

Ministrica Financija
Nada Ćulap dipl.oec
Email:ministar.financija@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 695

• koordinira i usmjerava rad svih  osnovnih organizacijskih jedinica koje postoje u organu državne službe,
• osigurava izvršenje poslova po nalogu rukovoditelja organa državne službe,
• upoznaje rukovoditelja organa o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova,
• predlaže poduzimanje potrebitih mjera na rješavanju postojećih problema,
• prati sve propise i utvrđuje obveze Ministarstva u implementaciji propisa,
• obavlja pravne, kadrovske i organizacijske poslove u vezi s ostvarivanjem plana i programa rada Ministarstva,
• izrađuje prijedlog godišnjeg plana rada Ministarstva,
• vrši objedinjavanje izvješća o radu sektora – osnovnih organizacijskih jedinica i  tehničko usklađivanje rada organizacijskih jedinica,
• radi  i druge poslove po nalogu ministra u cilju zakonitog i pravodobnog   izvršavanja poslova državne službe,
• organizira i rukovodi radom kabineta ministra,
• prati zakone i na zakonu utemeljene propise i daje po potrebi objašnjenja, stručna mišljenja, tumačenja i naputke po svim pitanjima koja su u nadležnosti ministarstva,
• sudjeluje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona iz  oblasti ministarstva, izrađuje pravilnike kao provedbene akte donesenih zakona,
• daje neposredna zaduženja uposlenicima na  izvršenju određenih poslova koji rukovodi,
• neposredno sudjeluje u izvršenju planskih zadataka i poslova u ministarstvu,
• pomože rukovoditeljima u organizaciji poslova u okviru sektora,
• brine se o  izvršenju akata Vlade Županije iz nadležnosti ministarstva,
• utvrđuje osnovanost i izrađuje rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda Županije Posavske,
• daje naputke i pruža stručnu pomoć neposrednim izvršiteljima,
• obavlja i druge poslove i radne zadatke ovog radnog mjesta, koje mu odredi Ministar.
Tajnik Ministarstva za svoj rad odgovara neposredno Ministru.

o.

U Sektoru u za proračun obavljaju se slijedeći poslovi:
• priprema prednacrta, nacrta i prijedloga proračuna,
• strateško (trogodišnje) planiranje proračuna i izrada Dokumenta okvirnog proračuna,
• koordiniranje aktivnosti za pripremu proračuna,
• praćenje realizacije i kontrola financijskih planova korisnika proračuna Županije,
• izvršavanje zakona, propisa i drugih akata iz oblasti javnih financija,
• izrada smjernica i ciljeva fiskalne politike za potrebe Vlade i Skupštine Županije,
• stručna obrada rješenja od značaja za oblast financija,
• izrada analiza, izvješća i drugih stručnih informacija, na temelju odgovarajućih podataka,
• izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije.“

Pomoćnik ministra za proračun
Blanka Ćošković
Email:proracun@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 265 (lokal 103)

U Sektoru riznice  obavljaju se slijedeći poslovi:
• upravljanje Jedinstvenim računom riznice,
• praćenje novčanog tijeka,
• plaćanje obveza sukladno utvrđenim prioritetima,
• uspostavljanje sistema praćenja izvršenja proračuna,
• uspostava financijske kontrole nad  izvršenjem proračuna,
• provođenje  mjera za ograničenje proračunske potrošnje,
• vođenje knjigovodstvenih evidencija svih proračunskih korisnika,
• obračun i isplata plaća i naknada,
• izrada izvješća o izvršenju proračuna.
    U Sektoru riznice  ustanovljavaju se dvije  unutarnje organizacijske jedinice i to:
1. Odsjek za javne prihode, povrate, plaćanja i poravnanja,
2. Odsjek za računovodstvo.
U Odsjeku za  javne prihode, povrate, plaćanja i poravnanja obavljaju se slijedeći poslovi:
• evidencija javnih prihoda proračuna,
• raspodjela javnih prihoda,
• upravljanje novcem planiranjem i nadziranjem gotovine,
• plaćanje obveza,
• vršenje povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda,
• otplate duga i izdavanja jamstva,
• upravljanje neangažiranim novčanim sredstvima i imovinom,
• izrada povremenih izvješća i informacija za potrebe Ministarstva.
U Odsjeku za  računovodstvo obavljaju se slijedeći poslovi:
• računovodstveno-knjigovodstveni poslovi,
• prikupljanje knjigovodstvenih podataka od proračunskih korisnika,
• obračun plaća i naknada,
• izrada periodičnih i godišnjih izvještaja te završnog računa,
• izrada konsolidiranih godišnjih i periodičnih izvješća,
• praćenje usklađenosti općih akata sa  računovodstvenim standardima, kodeksima  i načelima  knjigovodstva,
• izrada povremenih izvješća i informacija za potrebe Ministarstva.“

Pomoćnik ministra za riznicu
Joso Dominković
Email:riznica@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 692
+387 31 712 129

U Sektoru za internu reviziju  obavljaju se slijedeći poslovi:
• strateško i godišnje planiranje zadataka revizorske kontrole,
• pripremanje i provođenje postupka interne revizije,
• vršenje nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata,
• ukazivanje na nedostatke i nepravilnosti u poslovanju i kršenje zakona,
• davanje preporuka s ciljem da se doda vrijednost ili unaprijedi poslovanje organizacije,
• izvještavanje o izvršenim revizijama,
• vršenje nadzora nad primjenom mehanizama na kojima se temelji interna kontrola organizacije.“

Pomoćnik ministra za internu reviziju
Ana Dominković
Email:revizija@zupanijaposavska.ba
+387 31 712 265 (lokal 209)