Liste potencijalnih korisnika sredstava po javnim pozivima Ministarstva gospodarstva

Temeljem Javnih poziva objavljenih dana 01.09.2020. godine i Izmjene Javnog poziva objavljene 07.09.2020. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja objavljuje prijedlog: 1. Liste potencijalnih...

Lista potencijalnih korisnika sredstava po javnom pozivu Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja

Temeljem točke VII stavak 3. Javnog poziva objavljenog dana 02.07.2020. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja objavljuje prijedlog: 1. Lista potencijalnih korisnika sredstava, podnositelja...

Javni poziv Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja ŽP

Sukladno programskim aktivnostima u 2020. godini, a na temelju Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020....

PRATITE NAS

2,434ObožavateljiLike
14SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

KABINET MINISTRA

•Ministar predstavlja i zastupa ministarstvo
•Ministar rukovodi sektorima i Ministarstvom
•Organizira izvršavanje planiranih poslova iz nadležnosti Ministarstva, te osigurava učinkovitost u radu
•Tehnički koordinira rad unutarnjih ustrojbenih jedinica Ministarstva
•Brine i odgovara za zakonitost rada u Ministarstvu
•Prati i kontrolira zakonitost i transparentnost utroška odobrenih financijskih sredstava
•Donosi propise, opće i pojedinačne akte za koje je ovlašten i poduzima druge mjere i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva
•Vrši stručne obrade različitih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata
•Odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika, iz oblasti radnih odnosa, osim kad je Zakon o državnoj službi F BiH i pod zakonskim aktima utvrđeno da odlučuje Agencija za državnu službu i Odbor državne službe za priziv
•Priprema prijedloge Odluka i zakona te drugih provedenih propisa i raznih materijala (odgovori na zastupnička pitanja) za sjednice Vlade i Skupštine Županije Posavske
•Daje priopćenja i dogovara kontakte s javnim medijima

SEKTOR GOSPODARSTVA
                                                                                                                                                                                                         U Sektoru gospodarstva obavljaju se poslovi koji se naročito odnose na:
• implementaciju Zakona i provedbenih propisa iz oblasti industrije, energetike, rudarstva, poduzetništva, obrta, trgovine i ugostiteljstva;
• praćenje i proučavanje djelovanja i posljedica sistematskih rješenja utvrđenim u zakonima i drugim propisima i općim aktima kojima se reguliraju oblasti industrije, energetike, rudarstva, poduzetništva, obrta, ugostiteljstva i trgovine na gospodarstvo Županije,
• izrada strategije razvoja gospodarstva na prostorima Županije;
• praćenje privređivanja i ekonomskog položaja gospodarskih subjekata;
• provođenje mjera ekonomske politike u svrhu podsticanja gospodarskog razvoja;
• praćenje energetske politike i stanja snabdjevenosti energentima i potrošnje energenata;
• funkcioniranje tržišta i pravni položaj gospodarskih društava iz svih gore navedenih oblasti i drugih subjekata tržišnog poslovanja;
• politika cijena roba i usluga, ugostiteljskih usluga, zaštita potrošača, robne rezerve;
• podsticanje razvoja poduzetništva, obrta, podizanja nivoa ugostiteljskih usluga, zanatstva i kućne radinosti;
• davanje potpore za primjenu inovacija i uvođenje suvremene tehnologije u oblasti poduzetništva i obrta,
• povećanje udjela poduzetništva i obrta u ukupnom gospodarstvu, osnivanje – organiziranje specijalnih institucija za poduzetništvo i stvaranje poduzetničke infrastrukture,
• osposobljavanje i informiranje poduzetnika i obrtnika za uspješnije poslovanje,
• pružanje pomoći u provedbi projekata od značaja za Županiju u oblastima industrije, energetike i rudarstva,
• izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje u industrijskim granama, te obavljanje trgovine;
• vođenje upisnika – registra za proizvođače osvježavajućih bezalkoholnih pića, voćnih sokova, sirupa, flaširane vode i drugim industrijskim granama,
• reguliranje rada pilana i mlinova žitarica,
• podsticanje razvoja industrije i elektrosustava,
• suradnja sa nadležnim Federalnim ministarstvima, gospodarskim i obrtničkim komorama, udrugama poduzetnika i obrtnika te nadležnim općinskim uredima;
• informativno –propagandna djelatnost u ugostiteljstvu;
• učešće u provođenju pretvorbe državne imovine u oblasti industrije, energetike i rudarstva,
• i druge poslove utvrđene pozitivnim propisima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva.
                                                                                                                                                                                                  SEKTOR RADA
                                                                                                                                                                                                         U Sektoru rada obavljaju se stručni poslovi rada i zapošljavanja (stručno-operativni, studijsko-analitički):
• normativno uređivanje područja rada i zapošljavanja,
• kodifikacija propisa iz područja rada i zapošljavanja,
• praćenje ostvarivanja aktivne politike u zapošljavanju,
• praćenje ostvarivanja prava za vrijeme nezaposlenosti,
• izrada pravnih tumačenja glede primjene propisa iz područja rada i radnih odnosa,
• stručne analize u svezi primjene propisa iz područja rada i zapošljavanja,
• pružanje stručne pomoći pravnim osobama, zaposlenicima i nezaposlenim osobama,
• izrada izvješća i analiza o primjeni propisa i položaja zaposlenika i nezaposlenih osoba,
• izrada programa zapošljavanja i prekvalifikacije,
• izrada analize, ponude i potražnje radne snage na tržištu rada s prijedlogom mjera za smanjivanje stope nezaposlenosti,
• drugi poslovi koje odredi ministar.
                                                                                                                                                                                                          SEKTOR PROSTORNOG UREĐENJA
                                                                                                                                                                                                         U Sektoru prostornog uređenja obavljaju se poslovi prostornog uređenja, urbanizma, građenja, i stambeno-komunalnog gospodarstva koji se odnose na:
• implementaciju zakona i provedbenih propisa iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma, građenja, i stambeno-komunalnih poslova,
• izradu primarnih i kompleksnih analiza za donošenje najoptimalnije strategije prostornog uređenja Županije kao osnove za izradu prostornog plana i nižih prostornih planova Županije,
• provedbu i praćenje planskog upravljanja, korištenja i zaštite prostora,
• provedbu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja županijskog i općinskog nivoa,
• suradnja sa nadležnim općinskim uredima u postupcima pripreme, izrade i sadržaja dokumenata prostornog uređenja,
• vođenje dokumentacije potrebne za praćenje stanja u prostoru i izvještavanje federalnih organa uprave o stanju u prostoru na županijskom nivou,
• upotreba građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na županijskoj razini,
• praćenje postupka izdavanja urbanističkih suglasnosti i odobrenja za građenje sukladno pozitivnim zakonskim propisima,
• provođenje mjera i uvjeta upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa,
• praćenje i proučavanje stanja u stambeno-komunalnim oblastima,
• i drugi poslovi utvrđeni pozitivnim propisima iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma, i stambeno-komunalnog gospodarstva.