Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja

KABINET MINISTRA

•Ministar predstavlja i zastupa ministarstvo
•Ministar rukovodi sektorima i Ministarstvom
•Organizira izvršavanje planiranih poslova iz nadležnosti Ministarstva, te osigurava učinkovitost u radu
•Tehnički koordinira rad unutarnjih ustrojbenih jedinica Ministarstva
•Brine i odgovara za zakonitost rada u Ministarstvu
•Prati i kontrolira zakonitost i transparentnost utroška odobrenih financijskih sredstava
•Donosi propise, opće i pojedinačne akte za koje je ovlašten i poduzima druge mjere i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva
•Vrši stručne obrade različitih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata
•Odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika, iz oblasti radnih odnosa, osim kad je Zakon o državnoj službi F BiH i pod zakonskim aktima utvrđeno da odlučuje Agencija za državnu službu i Odbor državne službe za priziv
•Priprema prijedloge Odluka i zakona te drugih provedenih propisa i raznih materijala (odgovori na zastupnička pitanja) za sjednice Vlade i Skupštine Županije Posavske
•Daje priopćenja i dogovara kontakte s javnim medijima
<div>SEKTOR GOSPODARSTVA</div>
<div></div>
<div>U Sektoru gospodarstva obavljaju se poslovi koji se naročito odnose na:</div>
<div>• implementaciju Zakona i provedbenih propisa iz oblasti industrije, energetike, rudarstva, poduzetništva, obrta, trgovine i  ugostiteljstva;</div>
<div>• praćenje i proučavanje djelovanja i posljedica sistematskih rješenja utvrđenim u zakonima i drugim propisima i općim aktima kojima se reguliraju oblasti industrije, energetike, rudarstva, poduzetništva, obrta, ugostiteljstva i trgovine na gospodarstvo Županije,</div>
<div>• izrada strategije razvoja gospodarstva na prostorima Županije;</div>
<div>• praćenje privređivanja i ekonomskog položaja gospodarskih subjekata;</div>
<div>• provođenje mjera ekonomske politike u svrhu podsticanja gospodarskog razvoja;</div>
<div>• praćenje energetske politike i stanja snabdjevenosti energentima i potrošnje energenata;</div>
<div>• funkcioniranje tržišta i pravni položaj gospodarskih društava iz svih gore navedenih oblasti i drugih subjekata tržišnog poslovanja;</div>
<div>• politika cijena roba i usluga, ugostiteljskih usluga, zaštita potrošača, robne rezerve;</div>
<div>• podsticanje razvoja poduzetništva, obrta, podizanja nivoa ugostiteljskih usluga, zanatstva i kućne radinosti;</div>
<div>• davanje potpore za primjenu inovacija i uvođenje suvremene tehnologije u oblasti poduzetništva i obrta,</div>
<div>• povećanje udjela poduzetništva i obrta u ukupnom gospodarstvu, osnivanje – organiziranje specijalnih institucija za poduzetništvo i stvaranje poduzetničke infrastrukture,</div>
<div>• osposobljavanje i informiranje poduzetnika i obrtnika za uspješnije poslovanje,</div>
<div>• pružanje pomoći u provedbi projekata od značaja za Županiju u oblastima industrije, energetike i rudarstva,</div>
<div>• izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje u industrijskim granama, te obavljanje trgovine;</div>
<div>• vođenje upisnika – registra za proizvođače osvježavajućih bezalkoholnih pića, voćnih sokova, sirupa, flaširane vode i drugim industrijskim granama,</div>
<div>• reguliranje rada pilana i mlinova žitarica,</div>
• podsticanje razvoja industrije i elektrosustava,
• suradnja sa nadležnim Federalnim ministarstvima, gospodarskim i obrtničkim komorama, udrugama poduzetnika i obrtnika te nadležnim općinskim uredima;
• informativno –propagandna djelatnost u ugostiteljstvu;
• učešće u provođenju pretvorbe državne imovine u oblasti industrije, energetike i rudarstva,
• i druge poslove utvrđene pozitivnim propisima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva.
<div>SEKTOR PROSTORNOG UREĐENJA</div>
<div></div>
<div>U sektoru prostornog uređenja obavljaju se poslovi prostornog uređenja, urbanizma, građenja,  i stambeno-komunalnog gospodarstva koji se odnose na:</div>
<div>• implementaciju zakona i provedbenih propisa iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma, građenja, i stambeno-komunalnih poslova,</div>
<div>• izradu primarnih i kompleksnih analiza za donošenje najoptimalnije strategije prostornog uređenja Županije kao osnove za izradu prostornog plana i nižih prostornih planova Županije,</div>
<div>• provedbu i praćenje planskog upravljanja, korištenja i zaštite prostora,</div>
<div>• provedbu i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja županijskog i općinskog nivoa,</div>
<div>• suradnja sa nadležnim općinskim uredima u postupcima pripreme, izrade i sadržaja dokumenata prostornog uređenja,</div>
<div>• vođenje dokumentacije potrebne za praćenje stanja u prostoru i izvještavanje federalnih organa uprave o stanju u prostoru na županijskom nivou,</div>
<div>• upotreba građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na županijskoj razini,</div>
<div>• praćenje postupka izdavanja urbanističkih suglasnosti i odobrenja za građenje sukladno pozitivnim zakonskim propisima,</div>
<div>• provođenje mjera i uvjeta upravljanja, očuvanja i racionalnog korištenja prirodnih resursa,</div>
<div>• praćenje i proučavanje stanja u stambeno-komunalnim oblastima,</div>
<div>• i drugi poslovi utvrđeni pozitivnim propisima iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma, i stambeno-komunalnog gospodarstva.</div>