Naredba od 21.07.2020.

752

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), na 27. sjednici održanoj dana 21.07.2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načina rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12) donio je slijedeću:

N A R E D B U

1. Naredba broj: 07-33-52-464/20 od 08.07.2020. godine ostaje na snazi u trajanju od 14 dana od 23.07.2020. godine do 05.08.2020. godine.

2. Zadužuje se Županijska uprava za inspekcijske poslove i MUP Županije Posavske za provedbu ove Naredbe.

3. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 23.07.2020. godine.

Broj: 07-33-52-494/20
Orašje, 21.07.2020.

MINISTAR I PREDSJEDNIK
KRIZNOG STOŽERA
Damir Živković, dipl.oec.