Obavijest Povjerenstva za državnu službu

2156

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 1-12/16
Orašje, 22.02.2016.godine.

Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14)
i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog
ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“
broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u imePovjerenstva donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske

I.

U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Uredu za gospodarski razvoj Županije
Posavske na poziciju:

stručni suradnik za pripremu i realizaciju projekata ……….……. 1 izvršitelj
radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Imenuju se:

Sa liste eksperata:
– Fahrudin Garić, dipl.oec

Iz reda državnih službenika na prijedlog direktora Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske:

– Katica Baotić, dipl. pravnik
– Ivan Nedić, dipl. pravnik, predstavnik sindikata

II.

Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima
i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

III.

Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na javni
natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja)provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske objavljenog dana 21.01.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.
Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

IV.

Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s
Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

V.

Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 1-14/16
Orašje, 22.02.2016. godine

Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju   javnog natječaja  za popunu  radnog mjesta  državnog službenika- stručni suradnik za pripremu i realizaciju projekata u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske objavljenog dana 21.01.2016.godine

OBAVJEŠTAVA

Kandidate:

1. Azru Bačinović
2. Maria Brkić
3. Danijela Ivanković
4. Dunju Kovačević
5. Marijana Marošević
6. Sadiku Moranjkić Kanlić
7. Maida Mujkić
8. Vesnu Vincetić
9. Marka Vukić

da će se polaganje stručnog ispita  održati  dana  07.03.2016. godine  u 11,00 sati u sali za sastanke,  u zgradi  Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270  Orašje.

Identitet kandidata  koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit  će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.

Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju
Povjerenstva za izbor državnog službenika u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske,
objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 1-15/16
Orašje, 22.02.2016.

PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg
znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske objavljen 21.01.2016. godine, obavještava kandidata koji će dana 07.03.2016. godine u 11,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

1. za poziciju: stručni suradnik za pripremu i realizaciju projekata u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske …………….………….………….… 1 izvršitelj

1. Zakon o upravnom postupku (”Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99),

2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji

Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14),

3. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva u Županiji Posavskoj (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 3/10 i 3/13),

4. Zakon o javno-privatnom partnerstvu (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 4/13).

S poštovanjem

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović