Amandman 12. travnja 2000. godine

Amandman 12. travnja 2000. godine
Na temelju ĉlanka 75. stavka 3. Ustava Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske”
broj 1/96), Skupština Županije Posavske, na sjednici održanoj 12. travnja 2000. godine, donosi
AMANDMAN
na Ustav Županije Posavske
Ĉlanak 1.
U Ustavu Županije Posavske, ĉlanak 8. mijenja se i glasi:
“Grb Županije Posavske je u obliku stiliziranog štita oiviĉenog zlatnom crtom, podijeljenog na tri
polja razliĉite veliĉine s dvije paralelne zlatne crte usmjerene koso od donje lijeve ka gornjoj desnoj strani polja.
Gornji dio polja podijeljen je na crveno-bijela polja – kvadrate, tako da je prvo polje u lijevom
gornjem kutu crvene boje.
Srednje polje grba je bijele boje s dva ravnomjerno rasporeĊena ljiljana zlatne boje.
Donje polje grba je plave boje, s ĉetiri simetriĉno rasporeĊene vijugave bijele crte.”
Ĉlanak 2.
U Ustavu županije posavske ĉlanka 9. mijenja se i glasi:
“Zastava Županije Posavske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i zelene, s grbom Županije
Posavske u sredini.
Omjer širine i duljine zastave je 1:2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s
gornje strane: crvena, bijela i zelena. Crvena i bijela boja ĉine po 42 posto, a zelena boja 16 posto
zastave.Grb Županije Posavske je smješten u sredinu zastave. Središnja toĉka grba poklapa se s toĉkom u
kojoj se sijeku dijagonale zastave.”
Ĉlanak 3.
Ovaj Amandman stupa na snagu nakon objavljivanja u “Narodnim novinama Županije Posavske”.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
Skupština
Broj: 01-02-17/2000
Domaljevac, 12. travnja 2000. godine
Predsjednik
Vitomir Ćošković v.r.