Javni natječaj

1779

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Osnovna škola Ruđera Boškovića Donja Mahala
Školski odbor

                 Temeljem članka 81. stavak 2. točka 4. Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske

( Narodne novine broj: 3/04, 4/04 i 8/08 ) i članka 47. točka 3. alineja 1. Statuta Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala, suglasnosti Ministarstva prosvjete,znanosti,kulture i športa Županije Posavske broj 06-34-752-2/15 od 08.07.2015. godine, te Odluke Školskog odbora  o raspisivanju Javnog natječaja za upražnjena radna  mjesta broj 344/15 od 03. 08. 2015. godine Školski odbor  r a s p i s u j e :

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta
1.      defektolog na 1/2 norme do 31.08.2016. godine………………………………………………………..1 izvršitelj
2.      učitelj hrvatskog jezika na 8. sati – pripravnik do 31.08.2016. godi……………………………1 izvršitelj
3.      učitelj engleskog jezika na 6. sati u razrednoj nastavi do 31.08.2106. godine…………….1 izvršitelj
4.      učitelj njemačkog jezika na 19. sati do povratka djelatnice s porodiljskog dopusta…..1 izvršitelj
5.      učitelj njemačkog jezika na 7. sati – pripravnik do 31.08.2016. godine……………………….1 izvršitelj
6.      učitelj fizike na 4. sata do 31.08.2016. godine ……………………………….……………..1 izvršitelj
7.      učitelj tehničke kulture na 7. sati do 31.08. 2106. godine………………………………….1 izvršitelj
8.      učitelj geografije na 10. sati do 31.12. 2015. godine ……….….…………………………..1 izvršitelj
9.      učitelj razredne nastave puna norma do 31.12. 2015. godine………………………………1 izvršitelj

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
–         životopis
–         rodni list  (original ili ovjerena kopija )
–         uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od šest mjeseci) ili kopiju CIPS-ove iskaznice
( original ili ovjerenu kopiju)
–         diplomu ili drugu obrazovnu ispravu kojom potvrđuje ispunjavanja uvjeta stručne spreme
( original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci )
–         uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca)

Dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6. mjeseci.
Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.
Natječaj će biti objavljen na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava mora sadržavati adresu i broj telefona kandidata.
Prijavu  na natječaj sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

OŠ Ruđera Boškovića Donja Mahala, sa naznakom «Natječaj ne otvaraj», ul. Školska 33, 76274 Donja Mahala.
                                                                                                                             Predsjednik Školskog odbora:
                                                                                                                                             Željko Klaić