Javni natječaj

2202

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik

Broj: 01-34-1068/15
Orašje, 04.08.2015. godine

Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (“Narodne novine Županije Posavske” broj 9/13, 11/13 i 2/14) i članka 37. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Orašje broj: 01-02-192/14 od 27.01.2014. godine (“Službeni glasnik općine Orašje” broj 1/14, 7/14, 9/14 i 6/15) Općinski načelnik objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Komunalni redar u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje – 1 (jedan) izvršitelj

OPIS POSLOVA:

–         na terenu kontrolira provođenje propisa kojima se regulira komunalni red i korištenje javnih površina;
–         upozorava fizičke i pravne osobe na ponašanje u skladu sa propisima kojima se regulira komunalni red i korištenje javnih površina;
–         na terenu obavlja poslove koji prethode donošenju rješenja za korištenje javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta, te zapisnički utvrđuje stvarne površine zemljišta koje se daje na korištenje;
–         obavlja operativno-tehničke poslove u postupku davanja suglasnosti za privremeno zauzimanje javnih površina radi potreba građenja i deponiranja građevinskog materijala;
–         kontaktira sa predstavnicima mjesnih zajednica u cilju bržeg uočavanja i rješavanja problema vezanih za higijenu, održavanje javnih površina i komunalne djelatnosti;
–         prati realizaciju ugovora iz oblasti komunalne infrastrukture, javnih površina i dr.;
–         obavlja i obavještava stambeno-komunalnog inspektora o izvršenom uvidu nad slučajevima neizvršavanja odredaba propisa o komunalnom redu;
–         pomaže stambeno-komunalnom inspektoru u obavljanju poslova na taj način da prati stanje na terenu iz oblasti komunalnih djelatnosti koji se odnose na korisnike i davatelje komunalnih usluga, te dostavlja zapisnike i službene zabilješke o uočenim nepravilnostima inspektoru radi poduzimanja mjera protiv prekršitelja;
–         upravlja telefonskom centralom Općinskog organa uprave i uspostavlja vanjske i unutarnje telefonske veze;
–         zaprima telefonske prijave građana o korištenju pravila komunalnog reda ili o kvarovima na komunalnim objektima i uređajima u općoj upotrebi, te ih dostavlja nadležnoj službi na obradu;
–         obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

–  završena SSS,
– do 6 (šest) mjeseci radnog staža,
– položen stručni ispit

DOKAZI:
Uz pisanu prijavu na javni natječaj,prilažu se slijedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. kraći životopis, adresa i kontakt telefon,
2. svjedodžba o završenoj srednjoj školi,
3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (ne starije od tri mjeseca),
4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija CIPS-ove osobne                         iskaznice,
5. potvrda/uvjerenje  o radnom stažu nakon stjecanja stručne spreme,
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
7. ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
8. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

NAPOMENA: U razmatranje će se uzeti i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, a ukoliko bude primljen u radni odnos kandidat je dužan  taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos.
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.
Prijave na natječaj s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči općine Orašje i oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske, osobno u Šalter salu općine Orašje ili putem pošte, preporučeno na adresu:
OPĆINA ORAŠJE
Ulica Treća br. 45
76270 ORAŠJE
sa naznakom
“Prijava na javni natječaj za prijem namještenika”
Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Općinski načelnik
Đuro Topić, dipl. ing.