Javni natječaj

2387

Temeljem članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08,7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora  od  06.08.2015., Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića Oštra Luka – Bok u Boku,             r a s p i s u je:
N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta
I.  1. učitelj razredne nastave – puno radno vrijeme…………………..dva izvršitelja
2. učitelj matematike i fizike – puno radno vrijeme………………..jedan izvršitelj
3. defektolog (pripravnik) – puno radno vrijeme………………………..jedan izvršitelj
4. učitelj engleskog jezika – puno radno vrijeme……………………….jedan izvršitelj
5. učitelj njemačkog jezika – puno radno vrijeme………………………jedan izvršitelj
6. učitelj njemačkog jezika – 12 sati tjedno………………………………jedan izvršitelj
7. učitelj povijesti – 16 sati tjedno…………………………………………..jedan izvršitelj
8. učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – 10 sati tjedno……………..jedan izvršitelj
9. učitelj glazbene kulture (pripravnik) – 10 sati tjedno……………..jedan izvršitelj

II. Kandidati se zaprimaju do konca školske 2015/16. tj. od 01.09.2015. do 31.08.2016.

III.Uz prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom  trebaju priložiti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata:

–         diplomu o stručnoj  i pedagoškoj spremi,
–         izvod iz matične knjige rođenih ( ne stariji od 6 mjeseci),
–         uvjerenje o državljanstvu,
–         kopiju CIPS-ove iskaznice i
–         uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka( ne starije od 3 mjeseca)

IV.Natječaj je otvoren  15 dana od dana objavljivanja na službenim internet stranicama Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Škole na koju se javni natječaj odnosi.

V.Prijave na Natječaj  dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:
OŠ  Stjepana Radića Oštra Luka – Bok u Boku
Filipovići  – 55, 76277 Bok
VI.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Školskog odbora:
_______________________
/Đuro Delić/