Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva VER01

URED MINISTRA

• obavlja savjetodavne poslove vezane uz davanje prijedloga oko planiranja rada i provedbu programa od interesa za ministarstvo;
• pomaže u predlaganju, odabiru i provedbi specifičnih programa iz nadležnosti ministarstva;
• daje priopćenja i dogovara kontakte s javnim medijima (radio, televizija, novine, Internet);
• pomaže u pripremi i organizaciji sastanaka, seminara i drugih manifestacija u organizaciji ministarstva;
• obavlja tehničke poslove vezane uz kancelarijsko poslovanje, prijem pismena, pošte i drugih akata i njihovo uvođenje u odgovarajuće knjige evidencije;
• prima i usmjerava telefonske, telefaks i e-mail poruke u okviru ministarstva;
• obavlja daktilografske poslove i poslove arhiviranja;
• zakone, propise i druge opće akte u okviru svoje nadležnosti,
• izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata, nomotehničku obradu propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
• daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata, međunarodnih sporazuma, ugovora i drugih akata s aspekta njihove usklađenosti sa Ustavom i pravnim sustavom iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
• stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata,
• priprema stručna pravna mišljenja i pojašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti;
• priprema prečišćene tekstove zakon i drugih propisa, kao i ispravke tih propisa.
• vodi upravni postupak i rješava u pravnim stvarima u drugom stupnju;
• vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvostupanjskom postupku (poseban ispitni postupak);
• izrađuje ugovore i druge akte koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacijskih i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom postupku, kao i rad na realiziranju tih ugovora i akata;
• izrada i donošenje pojedinačnih kata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u svezi radnog odnosa;
• izrađuju i donose pojedinačna akta koja se odnos na izdavanje odobrenja, suglasnosti, registraciju i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima;
• pružanje pravne pomoći građanima davanjem stručnih pravnih pojašnjenja, sastavljanje podnesaka (zahtjeva, molbi, žalbi i sl.) i vršenje drugih poslova pravne pomoći sukladnih sa zakonom;
• rješava jednostavne upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak);
• vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama;
• provođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka sukladno zakonu;
• Prikuplja, obrađuje i sistematizira podatke o prioritetnim programima i projektima u Županiji Posavskoj na temelju propisane metodologije;
• dostavljanje prioritetnih programa i projekata DCU-u u cilju pripreme federalnog program javnih investicija;
• praćenje i izvješćivanje o implementaciji projekata na razini Županije Posavske i općina na temelju propisane metodologije;
• suradnja sa DCU i organizacijskim jedinicama uspostavljenim u federalnim ministarstvima i jedinicama u općinama;
• ustrojavanje, održavanje i razvoj baze podataka od važnosti za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na prostoru Županije Posavske;
• tehničku potporu kod izrade prezentacija, provedbe predavanja, stručnih seminara i svih ostalih oblika edukacije državnih službenika, poljoprivrednih proizvođača te drugih pravnih i fizičkih osoba
• ostale pomoćne i tehničke poslove nužne za normalno funkcioniranje Ministarstva.

SEKTOR POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
• provodi utvrđenu politiku Skupštine i Vlade Županije Posavske, izvršava zakone, propise i druge opće akte u okviru svoje nadležnosti,
• obavlja upravno-nadzorne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove u oblasti poljoprivrede, šumarstva, veterinarstva i zaštite bilja;
• prati stanje u oblasti, daje inicijativu za rješavanje pojedinih pitanja, i odgovoran je za stanje u oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva,
• analizira mjere agrarne politike na entitetskoj i državnoj razini i daje prijedloge za njihovo unapređenje ili uvođenje novih mjera s ciljem stvaranja što povoljnijeg okruženja za razvoj poljoprivrednih gospodarstava;
• planira, organizira i kontrolira provedbu mjera agrarne politike na županijskoj razini;
• predlaže, implementira i kontrolira provedbu mjera županijskih, entitetskih i državnih poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
• prati razvoj poljoprivrednih gospodarstava, predlaže mjere za njihov strukturni preustroj i pomaže im da se prilagode potražnji na tržištu;
• planira i organizira programe edukacije, stručna predavanja i suradnju sa znanstvenim i stručnim organizacijama iz oblasti poljoprivrede i ekonomije;
• planira, organizira i kontrolira rad Poljoprivredne stručne službe Županije Posavske;
• planira, organizira i kontrolira rad Uzgojno selekcijske službe;
• prati rad i djelovanje organa uprave u općinama u obavljanju poslova vezanih za poljoprivredu, a od općeg interesa za Županiju;
• u granicama svojega djelokruga kontrolira upravno djelovanje organa uprave u općinama, te usmjerava i usklađuje njihov rad u Županiji;
• daje stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast poljoprivrede i šumarstva;
• surađuje s drugim organima, odgovarajućim organizacijama i zajednicama u izradi prijedloga mjera ekonomske i zemljišne politike i drugih sistemskih mjera i rješenja i provođenju tih mjera i rješenja;
• u granicama svojeg djelokruga daje stručne upute i pruža stručnu pomoć organima uprave općina i odgovarajućim pravnim  i fizičkim osobama;
• koordinira rad organa, organizacija i zajednica u provođenju mjera agrarne i šumsko-gospodarske politike i drugih sistemskih mjera i rješenja;
• obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na poljoprivredu, veterinarstvo, šumarstvo i lovstvo,
• vodi evidenciju o provedenim komasacijama i arondacijama, te o promjenama namjene poljoprivrednog zemljišta;
• verificira procjene šteta od elementarnih nepogoda;
• verificira procjene šteta od zaraznih i nametničkih bolesti domaćih životinja;
• prati stanje organiziranosti u oblasti veterinarstva i izvršenje zadataka i poslova u zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti;
• prikuplja i obrađuje podatke o epizootiološkom stanju u Županiji Posavskoj i drugim županijama-kantonima, entitetu i državama, zdravstvenoj ispravnosti namirnica životinjskog podrijetla i životinjske hrane, umjetnoj oplodnji životinja i. obavljanju drugih poslova u zdravstvenoj zaštiti i veterinarskoj djelatnosti, izrađuje analize i izvješća;
• poduzima odgovarajuće preventivne akcije i mjere u cilju sprečavanja kršenja zakona i drugih propisa u oblasti veterinarstva;
• pruža pomoć veterinarskoj službi u provedbi zakonskih propisa i mjera;
• obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
SEKTOR VODOPRIVREDE
• provodi utvrđenu politiku Skupštine i Vlade Županije Posavske, izvršava zakone, propise i druge opće akte u okviru svoje nadležnosti,
• obavlja upravno-nadzorne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove u oblasti vodoprivrede;
• priprema planove obrane od poplava i planove zaštite voda;
• daje stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast vodoprivrede;
• pruža stručnu pomoć organima uprave, poduzećima i drugim organizacijama u svezi s pitanjima iz područja vodoprivrede,
• osigurava provođenje zakona i drugih propisa radi održavanja jedinstvenog režima voda i ostvarivanja vodoprivredne djelatnosti, uređenje vodotoka i zaštite od štetnog djelovanja voda, opskrbe vodom i zaštite voda od zagađivanja;
• priprema izvješća, analize i prijedloge mjera iz oblasti gospodarenja vodama za potrebe Vlade Županije Posavske;
• daje mišljenja i upute za provođenje Županijskih propisa iz ove oblasti;
• prati i analizira obavljanje vodoprivredne djelatnosti putem vodoprivrednih poduzeća;
• osigurava provođenje obrane od poplave i koordinira rad sa stožerom civilne zaštite prema vodoprivrednim poduzećima i drugim osobama prilikom nastupa redovne i izvanredne obrane od poplava;
• izdaje vodoprivredne uvjete, vodoprivredne dozvole i vodoprivredne suglasnosti;
• sudjeluje u definiranju, preuzimanju i ostvarivanju obveza koje se odnose na
međužupanijske, međuentitetske i međudržavne vode radi jedinstvenog rješavanja vodoprivredne problematike;
• obavlja poslove koji se odnose na provođenje politike, neposredno izvršavanje, primjenu zakona, te drugih propisa i akata, rješava u upravnim stvarima, obavlja upravni nadzor i prati stanje u oblasti vodoprivrede;
• obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na vodoprivredu i prati izvršenje programa rada vodoprivredne inspekcije;
• obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
UPRAVA ZA ŠUMARSTVO ŽUPANIJE POSAVSKE
Uprava za šumarstvo Županije Posavske obavlja poslove osnovne djelatnosti i poslove administrativno- tehničke i pomoćne djelatnosti iz oblasti šumarstva i to:
• prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih šuma i vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području Županije;
• priprema županijski šumsko-razvojni plan i podnosi ga ministru;
• prati dinamiku poslova na izradi šumskogospodarskih osnova i njihovo realiziranje;
• vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja;
• obavlja poslove izvještajno-dojavne službe i prati stanje i stupanj oštećenosti šuma i o tome izvještava Federalnu upravu;
• osigurava neposrednu zaštitu šuma putem čuvarske službe;
• ustupa poslove glede gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu i prati izvršenje ugovornih obveza;
• prati realizaciju programa integralne zaštite šuma;
• usuglašava šumskogospodarske osnove sa prostornim planovima Županije i općina, vodoprivrednim osnovama, lovno-privrednim osnovama i evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa;
• daje mišljenja na šumskogospodarske osnove;
• prati ekonomsko stanje šumarstva na području Županije i podatke dostavlja Federalnoj upravi;
• priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskog fonda Županije;
• sudjeluje u izradi stručnog mišljenja za proglašenje zaštitnih i šuma s posebnom namjenom;
• provodi programe i potiče znanstveno-istraživačku djelatnost, organizira savjetovanja i pruža stručnu pomoć županijskom šumsko-gospodarskom društvu;
• izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih prometnica i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa uz suglasnost nadležnog organa za poslove vodoprivrede;
• prati provođenje jedinstvenih cijena šumskih proizvoda;
• upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje prigodne stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značenju;
• izrađuje godišnji plan rada, financijski plan i godišnje izvješće te ih dostavlja ministarstvu;
• obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz zakona ili po zahtjevu ministra.
Uprava za šumarstvo obavlja i poslove neposredne zaštite šuma od bespravnog prisvajanja i korištenja, šumskih požara i drugih elementarnih nepogoda, biljnih bolesti i štetočina, kao i obavljanja poslova gospodarenja privatnim šumama koja obuhvaća označavanje stabala za sječu, primanje i premjeravanje izrađenih proizvoda, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje šumsko-uzgojnih radova i vođenja evidencija o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim šumsko-razvojnim planovima, šumsko-gospodarskom osnovom i izvedbenim projektom».