Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

                                                                                                                        KABINET MINISTRA
                                                                                                                                  U Kabinetu ministra obavljaju se poslovi upravljanja Ministarstvom, te zajednički poslovi i zadaci iz djelokruga rada Ministarstva, odnosno iz djelokruga rada osnovnih organizacijskih jedinica.
                                                                                                                          TAJNIK MINISTARSTVA
                                                                                                                                Tajnik Ministarstva, uz znanje i suglasnost ministra, koordinira radom svih organizacijskih jedinica u cilju realizacije utvrđenih programa, upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju poslova te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema, te:
• osigurava učinkovitost u radu,
• tehnički koordinira rad unutarnjih ustrojbenih jedinica Ministarstva,
• nadzire rad državnih službenika i namještenika,
• usklađuje rad u Ministarstvu na izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva,
• predlaže plan rada Ministarstva temeljem nacrta planova rada posebnih ustrojbenih jedinica, uz suradnju sa pomoćnicima ministra,
• razvrstava pismenu poštu ministarstva, te kao takvu poštu dostavlja ministru,
• priprema i vodi protokol značajnih sastanaka Ministarstva,
• po posebnom ovlaštenju ministra, zastupa i predstavlja Ministarstvo u postupku pred sudom i drugim državnim tijelima,
• izrađuju izvješća o ostvarivanju plana rada Ministarstva,
• obavlja i druge poslove koje odredi ministar.
                                                                                                                            SEKTOR ZDRAVSTVA
                                                                                                                                  U sektoru zdravstva obavljaju se stručno-medicinski (stručno-operativni, studijsko-analitički i upravno-nadzorni):
• utvrđivanje prijedloga zdravstvene politike,
• organizaciju rada sustava zdravstvene zaštite na primarnoj, se¬kun¬darnoj i tercijarnoj razini,
• koordinaciju aktivnosti vezanu za utvrđivanje vrste i opsega usluga,
• nadzor nad metodologijom utvr¬đivanja osnova za ugovaranje zdravstvene zaštite,
• predlaganje mjera zdravstvene zaštite,
• praćenje i unapređenje zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba stanovništva i organizacije rada te provođenje razvojnih i preventivnih javno-zdravstvenih programa,
• praćenje zdravstveno-statističkih pokazatelja i istraživanja na području zdravstvene djelatnosti,
• izradu prijedloga razvojnih programa na području zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja,
• praćenje i unapređenje rada hitne medicinske pomoći,
• izradu prijedloga preventivnih programa i provedbu mjera za zaštitu od štetnog utjecaja okoliša na zdravlje i unapređenje zdravlja stanovništva,
• praćenje i sudjelovanje u radu udruga,
• predlaganje programa za poboljšanje kvalitete življenja invalida, osoba s posebnim potrebama, osoba starije životne dobi i drugih vulnerabilnih skupina stanovništva,
• izradu prijedloga programa i koordinaciju provedbe programa transplantacijske medicine,
• praćenje i izradu prijedloga mreža zdravstvenih ustanova i potrebnih zdravstvenih radnika, zdravstvenih suradnika i nezdravstvenih radnika uposlenih u sustavu zdravstva,
• izrada pri¬jedloga programa razvoja uloge civilnog društva u sustavu zd¬rav¬stva,
• organizaciju i provedbu programa i projekata, proiz¬vod¬nju, stavljanje u promet i opskrbu lijekovima, medicinskim i homeopatskim proizvodima,
• pružanje pomoći građanima, sudjelovanje u izradi zakona i provedbenih propisa u području zdrav¬stvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, obavljanje i drugih poslova koje odredi ministar.
                                                                                                                            SEKTOR SOCIJALNE POLITIKE
                                                                                                                                  U sektoru socijalne politike obavljaju se stručni poslovi socijalne politike i poslovi inspekcijskog nadzora nad djelatnosti i ustanovama socijalne zaštite (stručno-operativni, studijsko-analitički, upravno-nadzorni):
• politika, ustrojavanje, usklađivanje i nadziranje djelatnosti socijalne zaštite,
• planiranje i provedbu sustava socijalne politike,
• ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti iz socijalne zaštite,
• zaštite djece, obitelji i osoba pod skrbništvom te poslove humanitarne djelatnosti,
• izrada nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja socijalne politike,
• neposredna primjena te osiguranje provedbe propisa,
• analitičko-planski poslovi te poslovi evidencije i statistike,
• praćenje stanja i predlaganje mjera radi unapređenja rada, izradu stručnih planova za realiziranje programa socijalne zaštite,
• obavljanje i drugih poslova koje odredi ministar.