Ministarstvo unutarnjih poslova

KABINET MINISTRA
• Kabinet Ministra je temeljna organizacijska jedinica Ministarstva.
• Kabinet Ministra obavlja osnovne i dopunske poslove osnovne djelatnosti i to:
• vrši i organizira poslove u svezi sa obavljanjem funkcije Ministra i ostvarivanjem javnosti rada u Ministarstvu;
• organiziranje i sudjelovanje u izradbi plana i programa kao i izvješća o radu Ministarstva;
• sudjeluje u izradbi materijala u oblasti unutarnjih poslova za potrebe Ministarstva;
• priprema savjetovanja i druge sastanke koje organizira Ministar;
• obavlja poslove prijema i obrade pošte upućene Ministru;
• priprema sjednice stručnog kolegija i stara se o sprovođenju zaključaka kolegija;
• priprema analitičko-informativne materijale o radu Ministarstva;
• prezentira rad Ministarstva u medijima i javnosti;
• ostvaruje potrebnu suradnju sa drugim organima uprave i drugim organizacijama u svezi sa izvršavanjem poslova iz djelokruga Kabineta;
• omogućava administrativnu potporu članovima Biroa za predstavke i žalbe građana;
• vrši poslove prevođenja pisanih materijala za potrebe Ministarstva;
• organizira poslove informiranja javnosti i brine se o blagovremenom informiranju javnosti svezano za obavljanje funkcije Ministra i ostvarivanje javnosti rada o aktivnostima Ministra;
• organizira konferencije za tisak, intervjue i razgovore Ministra;
• surađuje sa glavnim i odgovornim urednicima javnih glasila, službama za informiranje i drugim organima u oblasti javnog informiranja;
• organizira i stara se o blagovremenoj pripremi podataka, informacija i drugih materijala i po potrebi sudjeluje u njihovoj pripremi za istupanje Ministra u javnosti;
• sačinjava analize, izvješća o radu i informacije iz nadležnosti Ministarstva u cjelini;
• prikuplja, obrađuje i dostavlja podatke o radu Ministarstva Federalnom Ministarstvu unutarnjih poslova;
• dostavlja potrebne podatke o radu Ministarstva Vladi Županije posavske;
• prati i priprema materijale po pitanjima iz nadležnosti Ministarstva i o tome informira Ministra;
• prati realizaciju poslova planiranih programom o radu Ministarstva;
• daje preporuke organizacijskim jedinicama o načinu rada i predlaže otklanjanje tih nedostataka rukovoditeljima organizacijskih jedinica;
• prati primjenu određenih propisa kojim je regulirana oblast izvješćivanja, statistike i elektronske obrade podataka;
• Koordinira i usmjerava rad svih temeljnih organizacijskih jedinica u cilju realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva; i
• predlaže poduzimanje potrebitih mjera za rješavanje problema i na taj način pomaže Ministru u rukovođenju Ministarstvom;
Kabinetom Ministra rukovodi ŠEF KABINETA u zvanju RUKOVODNOG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA.

UPRAVA POLICIJE
                                                                                                                          Uprava policije vrši upravne, stručne i druge poslove koji su usmjereni na neposrednu zaštitu i provođenje Ustava Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Županije posavske i Zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Županije posavske iz oblasti unutarnjih poslova, koji se odnose na :
• zaštitu prava, sloboda i sigurnosti građana;
• obavljanje poslova i zadataka sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela;
• pronalaženje i hvatanje počinitelja kaznenih djela;
• raspisivanje i objavljivanje potraga i vođenje odgovarajućih registara;
• poslove i zadatke kriminalističke tehnike i kontradiverzione zaštite;
• uviđaje kaznenih djela;
• stanje sigurnosti na cestama, reguliranje prometa i kontrola nad vozilima, vozačima i drugim sudionicima u prometu u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa iz oblasti sigurnosti prometa na cestama;
• analiziranje, praćenje i procjenjivanje stanja u oblasti policije na području Županije, te osiguravanje internog i eksternog informiranja i statističkog izvještavanja o radu Uprave policije;
• staranje o uvođenju i primjeni suvremenih stručnih metoda i naučnih dostignuća u policijskim poslovima;
• ostvarivanje suradnje sa drugim državnim organima i pravnim osobama;
• planiranje i realiziranje stručne obuke policije;
• obavljanje nadzora nad prometom, prijevozom i uskladištenjem opasnih materija;
• staranje o popuni i kadrovskim rješenjima u Upravi policije;
• staranje o materijalno-tehničkom opremanju policije;
• vođenje operativne i kaznene evidencije;
• provođenje propisa o oružju; i
• stanje javnog reda i mira u pogledu pridržavanja zakona, odluka i uredbi, te zastupanje Zahtjeva za provođenje postupka pred nadležnim sudovima.
• Radom Uprave policije rukovodi POLICIJSKI KOMESAR iz reda policijskih
službenika sa činom GENERALNOG INSPEKTORA POLICIJE.
Osnovne organizacijske jedinice Uprave policije su:
      A. Ured Komesara
      B. Sektor uniformirane policije
      C. Sektor kriminalističke policije
      D. Policijske uprave