-Vlada Županije Posavske nositelj je izvršne vlasti u skladu sa Ustavom Županije Posavske
-Temeljem Zakona o Vladi Županije Posavske Vladu čine Predsjednik Vlade, zamjenik predsjednika i ministri koji rukovode
ministarstvima
-Vlada je odgovorna za :
-provedbu županijske politike, predlaganje i izvršavanje županijskih zakona i drugih propisa,
-pripremu prijedloga proračuna Županije,
-osiguranje suradnje s ombudsmanima,
-nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u svezi sa kršenjem županijskih zakona, kao i nadzor nad županijskom policijom,
-osiguranje nacionalne strukture policije tako da ona odražava nacionalnu strukturu pučanstva županije,
-vršenje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavom i drugim propisima.

-Predsjednik Vlade, zamjenik predsjednika i ministri u cjelini za svoj rad odgovorni su Skupštini Županije Posavske
-U skladu sa Zakonom o vladi Županije Posavske Vlada obavlja sve poslove koji se odnose na provođenje zaključaka koje je utvrdila Skupština Županije Posavske.
-Predsjednik Vlade Županije Posavske rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršenju poslova iz nadležnosti Vlade, ostvaruje suradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Županije kao cjeline i članova Vlade pojedinačno te vrši i druge poslove utvrđene Ustavom.
-Predsjednik Vlade potpisuje akta Vlade Županije
-Ministri odgovaraju Predsjedniku Vlade i Skupštini Županije Posavske
-Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava
-Vlada Županije donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje unutarnja organizacija i način rada Vlade i radnih tijela Vlade, odnos Vlade prema Skupštini Županije Posavske, odnos prema federalnim ministarstvima i drugim organima federalne Uprave , odnos prema Vladi F BiH, način ostvarivanja suradnje s drugim entitetom, javnost rada Vlade kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade.
-Vlada Županije Posavske ima četverogodišnji mandat
-Sjedište Vlade je u Orašju.
(Podaci preuzeti iz Ustava Županije Posavske i Zakona o Vladi Županije Posavske)