Poslovnik o radu Vlade ŽP

POSLOVNIK
o radu Vlade Županije Posavske
I – TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet)

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnja organizacija i način rada Vlade Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Vlada) i radnih tijela Vlade, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade.
Članak 2.
(Rad i odlučivanje)

Vlada radi i odlučuje na sjednici.
Članak 3.
(Program rada)

Radi efikasnijeg ostvarivanja svojih funkcija Vlada donosi godišnji program rada i operativne planove.
Članak 4.
(Javnost rada)

(1) Rad Vlade je javan.
(2) Vlada može, izuzetno, pod uvjetima utvrđenim zakonom i drugim važećim propisom, odlučiti da se pojedine sjednice Vlade održavaju bez prisustva javnosti.
(3) Vlada može odlučiti da se sjednica Vlade ili jedan njen dio održi bez prisustva javnosti u slučaju kada se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja se tiču unutarnjeg ustrojstva i rada Vlade.
Članak 5.
(Zaključak)

Ako neko pitanje unutarnje organizacija i rada Vlade nije uređeno ovim Poslovnikom, to pitanje uredit će se zaključkom Vlade.

II – ČLANOVI I TAJNIK VLADE

1. Predsjednik Vlade
Članak 6.
(Predsjednik)

(1) Predsjednik Vlade (u daljnjem tekstu: predsjednik) saziva sjednice Vlade i utvrđuje prijedlog dnevnog reda.
(2) Predsjednik predsjedava sjednicama i rukovodi radom Vlade.
(3) Predsjednik potpisuje akte koje donosi Vlada.
Članak 7.
(Ovlaštenja predsjednika)

Pored ovlaštenja utvrđenih Ustavom i zakonom, predsjednik obavlja i sljedeće poslove:
a)      predstavlja Vladu,
b)      osigurava blagovremenu realizaciju programa rada Vlade,
c)      osigurava blagovremeno izvršavanje zaključaka Vlade,
d)     osigurava primjenu ovog poslovnika i drugih akata Vlade i unapređuje unutarnju organizaciju i rad Vlade,
e)      stara se o ostvarivanju načela javnosti i zakonitosti u radu Vlade,
f)       daje uputstva tajniku Vlade u svezi sa izvršavanjem poslova i zadataka,
g)      vrši poslove koje u odredi Vlada.
Predsjednik, kao član Vlade, ima prava i dužnosti iz članka 9. stavak 1. ovog poslovnika.
Članak 8.
(Zamjenik predsjednika)

Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja funkciju, zamjenjuje zamjenik predsjednika.

2. Ministri u Vladi
Članak 9
(Ovlaštenja ministra)

(1) Pored ovlaštenja utvrđenih Ustavom i zakonom, ministri imaju prava i dužnosti da:
a)      pokreću inicijative za pripremanje i donošenje zakona i drugih propisa koje predlaže Vlada, kao i propisa i akata koje donosi Vlada,
b)      predlažu razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade,
c)      predlažu utvrđivanje stava Vlade o određenim pitanjima,
d)     sudjeluju u raspravi i odlučivanju o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici Vlade,
e)      prisustvuju sjednicama Vlade,
f)       učestvuju u konsultacijama o određenim pitanjima koja organiziraju županijska tijela uprave i drugi,
g)      glasuju o pitanjima koja su predmet rasprave i odlučivanja na sjednici Vlade,
h)      informiraju o toku priprema određenog materijala i upoznaju sa mogućim rješenjima i alternativama.
(2) Ministri imaju i druga prava i dužnosti u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovog poslovnika.

3. Tajnik Vlade
Članak 10.
(Ovlaštenja tajnika Vlade)

(1) Tajnik Vlade obavlja sljedeće poslove:
a)      pomaže predsjedniku u pripremanju i održavanju sjednica Vlade,
b)      brine se o pripremanju i blagovremenom dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i radnih tijela Vlade,
c)      stara se o primjeni ovog poslovnika,
d)     osigurava predsjedniku, ministrima i radnim tijelima Vlade pomoć i suradnju,
e)      pomaže predsjedniku u obavljanju poslova vezanih za realizaciju zaključaka Vlade,
f)       osigurava vođenje zapisnika i tonsko snimanje sjednice Vlade ili osigurava stenografske bilješke ako uvjeti rada to omogućavaju,
g)      ostvaruje suradnju sa resornim županijskim ministarstvima i drugim tijelima uprave i drugima, o pitanjima koja se odnose na izvršavanje programskih i drugih zadataka Vlade, odnosno priprema sjednica Vlade,
h)      osigurava izradu i dostavljanje na potpis uredbi, odluka, rješenja i zaključaka donesenih na sjednici Vlade,
i)        odgovara Vlada za zakonit i učinkovit rad Stručne službe Vlade kojom neposredno rukovodi,
j)        obavlja i druge poslove koje mu povjere Vlada ili predsjednik.
Članak 11.

(1) Tajnik za svoj rad odgovara Vladi i predsjedniku.
(2) Tajnik Vlade potpisuje akte koji su u djelokrugu poslova tajnika Vlade.
III – UNUTARNJA ORGANIZACIJA I NAČIN
RADA VLADE

1. Radna tijela Vlade
Članak 12.
(Osnivanje radnih tijela)

(1) Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade i davanje prijedloga, mišljenja i stručnih obrazloženja iz nadležnosti Vlade, Vlada može, posebnim aktom, osnivati svoja radna tijela.
(2) Aktom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, nadležnost i način rada tog tijela.
Članak 13.
(Vrste radnih tijela)

Radna tijela Vlade mogu biti stalna i povremena.
Članak 14.
(Sastav i način rada stalnog radnog tijela)

(1) Stalno radno tijelo ima 5 (pet) članova od kojih je jedan predsjednik.
(2) Članove stalnog radnog tijela imenuje Vlada iz reda državnih službenika iz županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave.
(3) Stalno radno tijelo radi u sjednicama.
(4) Predsjednik stalnog radnog tijela organizira rad stalnog radnog tijela.
(5) Način rada stalnog radnog tijela se bliže propisuje poslovnikom.
(6) Predsjednik stalnog radnog tijela: pokreće inicijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga stalnog radnog tijela, stara se o obavještavanju članova stalnog radnog tijela o pitanjima iz djelokruga stalnog radnog tijela, surađuje sa predsjednikom i tajnikom Vlade, predsjednicima drugih radnih tijela Vlade, sa ministrima i rukovoditeljima drugih tijela uprave, stara se o izvršavanju zaključaka stalnog radnog tijela, potpisuje akte koje donosi stalno radno tijelo i vrši druge poslove utvrđene poslovnikom o radu stalnog radnog tijela.
(7) U izvršavanju poslova iz svog djelokruga, stalno radno tijelo surađuje sa ministarstvima, drugim tijelima uprave, upravnim ustanovama i službama Vlade.
Članak 15.
(Stalna radna tijela)

Stalna radna tijela su:
a)      Povjerenstvo za administrativna pitanja
b)      Povjerenstvo za kadrovska pitanja.
Članak 16.
(Djelokrug Povjerenstva za administrativna pitanja)

Povjerenstvo za administrativna pitanja u okviru svog djelokruga rada priprema rješenja o plaćama i drugim primanjima rukovoditelja županijskih tijela uprave i rukovodećih službenika tijela uprave, ureda i službi koje imenuje Vlada, kao i druga rješenja i akta o radno pravnom statusu tih osoba, vrši druge poslove koji se zaključkom stave u nadležnost ovog povjerenstva.
Članak 17.
(Djelokrug Povjerenstva za kadrovska pitanja)

Povjerenstvo za kadrovska pitanja u okviru svog djelokruga prati provođenje zakona i drugih propisa koji se odnose na kadrovska pitanja ,pretresa sva pitanja u svezi sa imenovanjem, postavljanjem i razrješenjem ili davanjem suglasnosti na imenovanja i postavljenja iz nadležnosti Vlade, predlaže Vladi imenovanja, postavljenja i razrješenja, kao i davanje suglasnosti na imenovanja i postavljenja, vrši druge poslove koje mu odredi Vlada.
Članak 18.
(Povremena radna tijela)

Vlada može obrazovati povremena radna tijela (povjerenstva, radne grupe, savjete i drugo) za određene poslove i u određenom vremenskom periodu.
Članak 19.
(Stručna i savjetodavna tijela)

Vlada može, ako je to predviđeno posebnim zakonom ili drugim posebnim propisom, obrazovati stručna i savjetodavna tijela u koja se angažiraju stručna lica za pojedine oblasti.
Članak 20.
(Način rada stručnih i savjetodavnih tijela)

Sastav, djelokrug i druga pitanja u svezi sa radom stručnih i savjetodavnih tijela uređuju se aktom o osnivanju.

2. Kolegij Vlade
Članak 21.
(Sjednica Kolegija)

U cilju kvalitetnije pripreme sjednica i operativnog rada Vlade mogu se održavati sjednice Kolegija Vlade (u daljnjem tekstu: Kolegij)
Članak 22.
(Sastav Kolegija)

(1) Kolegij čine predsjednik, ministri i tajnik Vlade.
(2) Kolegiju Vlade mogu prisustvovati i druge pozvane osobe.
(3) Sjednicu Kolegija saziva i njome rukovodi predsjednik.
Članak 23.
(Pitanja koja razmatra Kolegij)

Na Kolegiju se razmatraju složenija pitanja i materijali predloženi za sjednicu Vlade, te pitanja i prijedlozi upućeni Skupštini.
3. Programiranje rada
Članak 24.
(Program rada)

(1) Vlada donosi godišnji program rada, po pravilu, do početka kalendarske godine.
(2) Program rada sadrži najznačajnije zadatke koje Vlada treba da izvrši u tijeku godine, nosioce, pripreme materijala, rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati, a prema potrebi i kraća obrazloženja za programirane zadatke.
Članak 25.
(Prijedlog programa rada)

(1) Prijedlog zadataka za program rada daju članovi Vlade, županijska ministarstva i druga tijela županijske uprave i radna tijela Vlade.
(2) Prijedlog godišnjeg programa rada na temelju prijedloga iz stavka 1. ovog članka priprema radna grupa Vlade koja se osniva za izvršenje ovog zadatka.
Članak 26.
(Nemogućnost realizacije programa rada)

Županijsko ministarstvo i drugo tijelo županijske uprave, ako smatra da ne može ili ako ne može u roku izvršiti neki od utvrđenih zadataka u programu rada Vlade, blagovremeno obavještava o tome Vladu.

IV – NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

1. Materijali za sjednicu Vlade
Članak 27.
(Forma materijala)

(1) Materijalne za razmatranje na sjednici Vlade obrađivač dostavlja Vladi u obliku:
a)      prednacrta propisa radi utvrđivanja nacrta kojeg Vlada dostavlja Skupštini Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Skupština),
b)      nacrt propisa, radi utvrđivanja prijedloga koji se dostavlja Skupštini,
c)      prijedlog propisa i drugih općih akata koje donosi Vlada,
d)     programa, planova, analiza, informacija, izvješća, mišljenja i zaključaka.
(2) Prednacrti i nacrti zakona, odnosno prijedlozi drugih propisa i općih akata pripremaju se u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 11/05) i dostavljaju u obliku u kojem trebaju biti doneseni.
(3) Prednacrti i nacrti zakona i prijedlozi drugih složenijih propisa i akata dostavljaju se najkasnije 10 (deset) dana prije održavanja sjednice, dok se ostali materijali dostavljaju najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja sjednice.

Članak 28.
(Obrazloženje zakona i drugih propisa)

(1) Uz prednacrt, odnosno nacrt zakona i drugih propisa, mora da postoji obrazloženje koje sadrži: ustavni, odnosno zakonski temelj, razloge za donošenje propisa, objašnjenje predloženih pravnih rješenja, visina i izvor financijskih sredstava potrebnih za provođenje propisa, mišljenja županijskih tijela i organizacija koji su u tijeku izrade nacrta, odnosno prijedlog ili odbijena, kao i druga pitanja sukladno Poslovniku Skupštine.
(2) Ako se predlaže donošenje zakona po skraćenom postupku sukladno Poslovniku Skupštine moraju se u obrazloženju navesti i konkretni razlozi zbog kojih je neophodno da se zakon donese po skraćenom postupku.
(3) kada se predlažu izmjene i dopune propisa, u obrazloženju treba da se navedu konkretni razlozi za izmjene i dopune i problemi koji su nastali u njegovom provođenju.
(4) Uz nacrt, odnosno prijedlog propisa kojim se vrše izmjene i dopune postojećeg propisa, mora se podnijeti i tekst odredaba propisa koji se mijenjaju ili dopunjuju.
(5) Propis ili opći akt koji donosi Vlada, dostavlja se Vladi u formi prijedloga i u obliku u kojem se donose ti propisi sa obrazloženjem.
Članak 29.
(Obvezna mišljenja)

(1) U pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga propisa, prije dostavljanja Vladi, obrađivač obvezno usklađuje njihov tekst, odnosno pribavlja mišljenje od:
a)      Ureda za zakonodavstvo u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom Županije, pravnim sustavom i metodološkim jedinstvom u izradi propisa,
b)      Županijskog ministarstva pravosuđa i uprave u pogledu odredaba o sankcijama i odredaba koje se odnose na organizaciju sustava županijskih tijela uprave,
c)      Županijskog ministarstva financija u pogledu financijskih sredstava potrebnih za izvršenje propisa.
(2) Propisi iz stavka 1. ovog članka sadrže odgovarajuće obrazloženje i izjašnjenje obrađivača povodom mišljenja tijela iz stavka 1. ovog članka. U prilogu tih propisa dostavljaju se i mišljenja navedenih tijela.
Članak 30.
(Rokovi davanja obveznih mišljenja)

Tijela iz članka 29. stavak 1. ovog Poslovnika, kojima su radi davanja mišljenja dostavljeni prednacrti i nacrti, odnosno prijedlozi nacrta, dužni su da dadnu mišljenje obrađivaču po mogućnosti odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana, a ako se radi o propisu kojim se uređuje pitanje sustava ili drugo složenije pitanje u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada to obrađivač zatraži.

Članak 31.
(Analiza)

(1) Analizom se u pojedinim oblastima ili o pojedinim pitanjima iz određene oblasti za određeni vremenski period, potpunije ocjenjuje postojeće stanje i ukazuje na uzroke i posljedice takvog stanja.
(2) Analiza treba da sadrži prijedloge zaključaka u pogledu poduzimanja potrebnih mjera ili donošenja propisa i općih akata i može biti potkrijepljena odgovarajućim materijalom.
Članak 32.
(Informacija)

(1) Informacijom se Vlada obavještava o određenim pitanjima, odnosno problemima.
(2) Informacija obavezno sadrži podatke koji omogućavaju ocjenu stanja i prijedloge zaključaka.
Članak 33.
(Izvješće)

(1) U izvješću se prikazuje rad, problemi u radu i rezultati postignuti u pojedinim oblastima u određenom vremenskom periodu, a naročito u pogledu provođenja utvrđene politike i izvršavanju propisa Skupštine i propisa Vlade.
(2) Izvješće se podnosi i radi informiranja Vlade o izvršenju određenih zaključaka.
Članak 34.
(Zaključak)

(1) Prijedlozi zaključaka, odnosno stavova danih u materijalima izlažu se u obliku u kojem Vlada treba da ih usvoji.
(2) Zaključci sadrže prijedloge konkretnih mjera kao i radne zadatke za ministarstva i druga tijela županijske uprave s rokovima za njihovo izvršenje.
Članak 35.
(Povjerljivi materijali)

(1) Na materijalu povjerljive prirode obrađivač označava posebnom vidnom oznakom stupanj povjerljivosti i određuje način njihovog korištenja u skladu s propisima.
(2) O strogo povjerljivim materijalima i materijalima koji predstavljaju državnu tajnu, vodi se posebna evidencija i ti materijali se poslije korištenja vraćaju obrađivaču.
Članak 36.
(Postupanje sa materijalom)

(1) Materijali koji nisu sačinjeni u obliku i na način kako je propisano u članku 27. do 37. ovog poslovnika, tajnik Vlade vraća obrađivaču na doradu.
(2) Tajnik Vlade posebno pazi na to da li postoje mišljenja tijela iz članka 29. ovog poslovnika, kada se radi o prednacrtima i nacrtima i drugih propisa, i ako nema tih mišljenja, obvezan je te propise vratiti obrađivaču sa uputom o pribavljanju mišljenja navedenih tijela.
(3) Materijale i druge zahtjeve i prijedlog dostavljene Vladi za čije razmatranje nije nadležna Vlada, tajnik Vlade upućuje nadležnom tijelu, o čemu se obavještava podnositelj.

2. Sazivanje sjednice Vlade
Članak 37.
(Sazivanje sjednice)

(1) Predsjednik saziva sjednicu Vlade pismenim putem.
Članak 38.
(Dostavljanje poziva i materijala članovima Vlade)

(1) Poziv za sjednicu Vlade s odgovarajućim materijalima dostavlja se članovima Vlade najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja sjednice.
(2) U hitnim slučajevima predsjednik saziva sjednicu i u kraćem roku.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka materijali za sjednicu Vlade mogu se dostaviti i neposredno prije održavanja sjednice ili na samoj sjednici i to samo oni materijali zbog kojih je sazvana sjednica u kraćem roku.

Članak 39.
(Dostavljanje poziva drugim licima)

(1) Pismeni poziv za sjednicu Vlade, s prijedlogom dnevnog reda i materijalima iz članka 38. stavak 1. ovog poslovnika, upućuje se tajniku Ureda za zakonodavstvo i predstojnika ureda za odnose s javnošću.
(2) Pismeni poziv za sjednicu Vlade može se dostaviti rukovodiocima drugih tijela uprave, ureda, službi, agencija, organizacija i drugo, uz materijal za točku dnevnog reda radi koje se pozivaju da prisustvuju sjednici Vlade.
(3) Pismeni poziv za sjednicu Vlade može se uputiti i drugim licima za koja to odredi predsjednik.
(4) Materijali koji su označeni stupnjem povjerljivosti dostavljaju se samo članovima Vlade u zatvorenim omotima za oznakom stupnja povjerljivosti.
Članak 40.
(Pismeni poziv za sjednicu Vlade)

(1) O sazivanju sjednice Vlade, članove Vlade i osobe iz članka 39. ovog poslovnika izvješćuje tajnik Vlade dostavljanjem pismenog poziva.
(2) Poziv za sjednicu sadrži: prijedlog dnevnog reda, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, obavještenje o tome koji su materijali dostavljeni ranije, koji se materijali dostavljaju uz poziv, kao i druga obavještenja od značaja za održavanje sjednice.

3. Sjednica Vlade
Članak 41.
(Učešće u radu sjednice)

(1) U radu sjednice Vlade mogu sudjelovati članovi Vlade, tajnik Vlade, kao i osobe iz članka 39. stavak 1. ovog poslovnika.
(2) Rukovodioci drugih tijela uprave i druge osobe pozvane na sjednicu Vlade mogu učestvovati u radu sjednice samo o pitanjima radi kojih su pozvana na sjednicu.
Članak 42.
(Prisustvo ostalih lica)

(1) Pored članova i tajnika Vlade i lica iz članka 39. ovog poslovnika, sjednici Vlade mogu prisustvovati službenici i namještenici koji prate rad sjednice i vrše obradu materijala.
(2) Sa dijela sjednice koji je zatvoren za javnost, Vlada može odrediti isključenje pozvanih i drugih osoba.
Članak 43.
(Mjesto i vrijeme održavanja sjednica)

(1) Vlada po pravilu održava sjednicu u sjedištu Vlade dvaput mjesečno.
(2) Izuzetno, Vlada može održati sjednicu Vlade na drugom mjestu, o čemu odlučuje predsjednik.
Članak 44.
(Predsjedavanje sjednicom)

(1) Sjednicama Vlade predsjedava predsjednik.
(2) U odsustvu predsjednika, sjednicom Vlade predsjedava zamjenik predsjednika.
Članak 45.
(Označavanje sjednica)

Sjednice Vlade označavaju se rednim brojem koji označava broj sjednica u mandatu Vlade.

Članak 46.
(Održavanje reda na sjednici)

(1) O održavanju reda na sjednici stara se predsjednik.
(2) Vlada može zaključiti da se ograniči vrijeme izlaganja na sjednici o pojedinim pitanjima.

Članak 47.
(Kvorum za rad Vlade)

(1) Prije nego što predloži dnevni red, predsjednik, odnosno predsjedavajući utvrđuje da li postoji kvorum za rad Vlade.
(2) Vlada može raditi ako sjednici prisustvuje više od polovice od ukupnog broja članova Vlade.
Članak 48.
(Usvajanje zapisnika)

(1) Nakon utvrđivanja da postoji kvorum za rad Vlade, po pravilu se usvaja zapisnik za prethodne sjednice Vlade.
(2) Član Vlade ima pravo staviti primjedbu na zapisnik.
(3) Nakon odluke o osnovanosti primjedbe predsjednik konstatira da je zapisnik usvojen, uz eventualne usvojene primjedbe.
Članak 49.
(Utvrđivanje dnevnog reda)

(1) Nakon usvajanja zapisnika za prethodne sjednice pristupa se utvrđivanju dnevnog reda.
(2) Dnevni red sjednice utvrđuje Vlada na osnovu ranije dostavljenog prijedloga dnevnog reda u pozivu i naknadno danih prijedloga koje je Vlada prihvatila.
(3) Članovi Vlade mogu u hitnim i opravdanim slučajevima tražiti izmjene i dopune predloženog dnevnog reda. O tim prijedlozima odlučuje Vlada.
(4) Dnevni red je usvojen kada ga prihvati Vlada.
(5) Iznimno, predsjednik, odnosno predsjedavajući može u toku sjednice predlagati izmjene i dopune dnevnog reda.
Članak 50.
(Razmatranje i odlučivanje)

(1) Razmatranje i odlučivanje na sjednici Vlade vrši se po točkama utvrđenog dnevnog reda.
(2) O svakoj točki dnevnog reda otvara se rasprava. Obrađivač materijala obrazlaže prijedlog akta.
(3) Raspravu vodi i akt predlaže predsjednik.
(4) Nakon što predsjednik zaključi raspravi i predloži akt, ne može se više voditi rasprava, osim ako to izuzetno dozvoli predsjednik.
Članak 51.
(Davanje riječi na sjednici)

(1) Predsjednik tijekom rasprave daje riječ prema redoslijedu prijavljivanja.
(2) Predsjednik može člana Vlade ili drugo lice kome je dao riječ, opomenuti ili prekinuti u govoru, pa i oduzeti riječ, ukoliko svojom raspravom značajnije izlazi iz predmeta o kome se raspravlja.
Članak 52.
(Kvorum za odlučivanje Vlade)

Vlada odluke donosi prostom većinom glasova članova Vlade prisutnih na sjednici.
Članak 53.
(Glasovanje na sjednici)

(1) Vlada odluke donosi glasovanje članova Vlade.
(2) Glasovanje je javno.
(3) Glasovanje na sjednici Vlade vrši se izjašnjavanjem “Za” ili “Protiv” prijedloga.
(4) Član Vlade može se uzdržati od glasovanja.
(5) Rezultate glasovanja utvrđuje tajnik Vlade.
(6) Vlada može odlučiti da o određenom pitanju odlučuje tajno.
Članak 54.
(Rad nakon dovršetka rasprave po dnevnom redu)

Nakon dovršetka rasprave po dnevnom redu, predsjednik može i točku dnevnog reda u kojoj članovi Vlade mogu iznositi informacije, stavljati prijedloge ili postavljati pitanja u stvarima koje nisu bile predmet dnevnog reda.
Članak 55.
(Akti Vlade)

Pored propisa i općih akata utvrđenih Zakonom o Vladi (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/06, 4/06, 8/00 i 2/07), Vlada može donositi i druge propise i opće akte, kada je za to ovlaštena zakonom ili drugim propisom.
Članak 56.
(Dostava i realizacija zaključaka Vlade)

(1) Zaključke sa sjednice Vlade tajnik Vlade u pisanoj formi dostavlja županijskim ministarstvima i drugim tijelima uprave na koje se zaključak odnosi, radi realizacije zadatka utvrđenog zaključkom.
(2) Županijski ministri i drugi rukovodioci županijskih tijela uprave dužni su postupiti po zaključku iz stavka 1. ovog članka i blagovremeno obavijestiti tajnika Vlade o realizaciji zadatka utvrđenog zaključkom, a najkasnije 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za realizaciju zaključka Vlade.

Članak 57.
(Zapisnik)

(1) O radu na sjednici Vlade vodi se zapisnik i tonsko snimanje ili se osiguravaju stenografske bilješke ako uvjeti rada to omogućavaju.
(2) Zapisnik sadrži podatke o: datum održavanju sjednice, tko je predsjedavao sjednicom, vrijeme kada je sjednica započela i kada je završila, popis prisutnih i odsutnih članova Vlade, popis ostalih lica prisutnih na sjednici Vlade, dnevni red, popis točaka skinutih sa dnevnog reda, zaključke i akte donesene po svakoj točki dnevnog reda i rezultate glasovanja.
(3) Zapisnik potpisuje predsjednik i tajnik Vlade.
(4) Član Vlade ima pravo da traži da se u zapisnik unesu njegove izjave i prijedlozi, kao i njegovo izdvojeno mišljenje dano prilikom glasovanja.
(5) Zapisnici se uvezuju i čuvaju trajno.
(6) Tonski snimci, odnosno stenografske bilješke čuvaju se trajno.
(7) Za čuvanje zapisnika i tonskih zapisa sjednice Vlade odgovoran je tajnik Vlade.
(8) Članovi Vlade imaju pravo korištenja zapisnika, stenografskih bilješki i tonskih snimaka.
Članak 58.
(Usvajanje zapisnika)

(1) Zapisnik sa sjednice Vlade po pravilnu se usvaja na narednoj sjednici Vlade.
(2) Zapisnik sa povjerljivim sadržajem označava se stepenom povjerljivosti, na način kako su označeni materijali za sjednicu Vlade s povjerljivim sadržajem.
(3) Usvojeni zapisnik ovjerava se pečatom Vlade.
(4) Zapisnik se umnožava u određenom broju primjeraka i dostavlja članovima Vlade.
(5) Izvod iz zapisnika može se dostaviti županijskim tijelima uprave i drugima.

V – ODNOS VLADE PREMA SKUPŠTINI ŽUPANIJE
Članak 59.

Vlada ostvaruje svoja prava, dužnosti i odgovornosti prema Skupštini Županije sukladno Ustavu, zakonu i ovom poslovniku.
Članak 60.
(Izvješće o radu Vlade)

(1) Vlada najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvješće o svom radu, kao i o radu županijskih tijela uprave.
(2) Radi sastavljanja izvješća, Vlada obrazuje radnu grupu.
(3) Vlada može izvještavati Skupštinu o svom radu podnošenjem ekspozea.
(4) Ekspoze podnosi predsjednik.
(5) Predsjednik ili član Vlade kojeg predsjednik ovlasti, predstavlja Vladu na sjednici Skupštine.
Članak 61.

Ako je na Skupštini odloženo razmatranje pojedinog pitanja koje je predložila Vlada, predsjednik o tome izvještava Vladu.
Članak 62.
(Zastupničko pitanje)

(1) Neposredan odgovor na zastupnička pitanja postavljena na sjednici Skupštine koja su upućena Vladi, u vezi s radnom Vlade ili poslovima iz njene nadležnosti, daje predsjednik.
(2) Predsjednik može odrediti člana Vlade koji će dati odgovor na zastupničko pitanje.
(3) Ako odgovor na zastupničko pitanje nije dat neposredno po postavljenom pitanju ili je pitanje postavljeno Vladi sa zahtjevom da se odgovori na narednoj sjednici Skupštine, Vlada utvrđuje odgovor i određuje svog predstavnika koji će o tome izvijestiti Skupštinu.
(4) Odgovore na zastupnička pitanja koja su upućena županijskom ministarstvu ili drugim tijelima županijske uprave u vezi sa radom tog tijela, daje resorni ministar.

VI – ODNOS VLADE PREMA ŽUPANIJSKIM
MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA
ŽUPANIJSKE UPRAVE
Članak 63.
(Ovlaštenja Vlade)

U usmjeravanju i usklađivanju rada županijskih tijela uprave, Vlada može tim tijelima uprave:
a)      dati uputstva i smjernice o načinu provođenja utvrđene politike i izvršavanja županijskih zakona i drugih propisa u oblastima za koje su osnovani,
b)      naložiti da pripreme ili donesu propise, odnosno poduzmu određene mjere u okviru njihove nadležnosti,
c)      utvrditi rokove za izvršavanje pojedinih zadataka i naložiti im da u određenom roku ispitaju stanje u oblasti iz njihovog djelokruga i podnesu Vladi izvješće sa odgovarajućim prijedlozima,
d)     tražiti da dostave izvješće o njihovom radu, kao i informacije, analize i slično, vezane za stanje u oblastima za koje su osnovane.

VII – NAČIN OSTVARIVANJA JAVNOSTI
RADA VLADE
Članak 64.
(Ostvarivanje načela javnosti)

Javnost rada Vlade županije osigurava se redovnim izvještavanjem, davanje priopćenja za tisak, radio i televiziju, davanjem bližih obavijesti i informacija o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga, održavanjem konferencija za tisak, davanje intervjua predstavnicima sredstava javnog informiranja, stavljanjem pisanih materijala na web stranicu Vlade ili na drugi pogodan način.
Članak 65.
(Način obavještavanja javnosti)

(1) U skladu sa Ustavom, zakonom i drugim propisima, Vlada izvještava javnost o svom radu i o donesenim aktima i zauzetim stavovima, kao i značajnim pitanjima koja su u tijeku razmatranja.
(2) Predsjednik može organizirati intervjue, odnosno konferencije za tisak sa predstavnicima sredstava javnog informiranja o određenim pitanjima iz rada Vlade.
(3) Članovi Vlade mogu organizirati intervjue i konferencije za tisak sa predstavnicima sredstava javnog informiranja uz suglasnost predsjednika.
(4) Izvješćivanje javnosti o radu Vlade vrši se putem Službe za odnose s javnošću i to: priopćenjima za javnost, stavljanjem pisanih materijala na web stranicu Vlade ili na drugi odgovarajući način, u suradnji i po nalogu predsjednika.
Članak 66.
(Nazočnost sredstava javnog informiranja sjednicama Vlade)

(1) Sredstva javnog informiranja mogu nazočiti sjednicama Vlade, po prethodnom odobrenju Vlade.
(2) Nazočnost sjednicama traje ograničeno vrijeme, koje odredi Vlada.
(3) Služba za odnose s javnošću dužna je osigurati uvjete za rad sredstava javnog informiranja i davanje potrebnih podataka i informacija.
Članak 67.
(Pristup informacijama)

(1) Vlada je dužna, pod jednakim uvjetima osigurati dostupnost informacijama kojima raspolaže svim sredstvima javnog informiranja osim informacija koje predstavljaju državnu, vojnu i službenu tajnu utvrđenu zakonom, odnosno drugim propisom donesenim na temelju zakona.
(2) Tajnik Vlade je dužan fizičkim i pravnim licima omogućiti pristup informacijama iz nadležnosti Vlade u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisa donesenih na temelju tog zakona.

VIII – SLUŽBE VLADE
Članak 68.
(Službe Vlade)

Stručne, tehničke i druge poslove za potrebe Vlade vrše stručna i druge službe i uredi Vlade.
Članak 69.
(Nadzor nad radom službi)

Nadzor nad radom stručne i drugih službi i ureda obavlja Vlada.

Članak 70.
(Iskaznice)

(1) Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Vlade izdaje se službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica).
(2) Iskaznica važi za vrijeme trajanja mandata osoba iz stavka 1. ovog članka.
(3) Način izdavanja i izgled iskaznice uređuje se posebnim aktom Vlade.
(4) Po isteku mandata iskaznica se vraća tajniku Vlade koji ju je dužan uništiti.
IX – OBJAVLJIVANJE PROPISA, UTVRĐIVANJE
PREČIŠĆENIH TEKSTOVA I ISPRAVKE
GREŠAKA
Članak 71.
(Objavljivanje propisa)

Tajnik Vlade stara se o objavljivanju zakona, drugih propisa, općih i drugih akata u Narodnim novinama Županije Posavske sukladno Zakonu o službenom glasilu Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96).

Članak 72.
(Prečišćeni tekst)

(1) Ured za zakonodavstvo utvrđuje prečišćene tekstove propisa koje donosi Vlada, ako je za to ovlašten tim propisom.
(2) Prečišćeni tekst propisa Vlade priprema županijsko ministarstvo ili drugo tijelo županijske uprave, koje je bilo obrađivač propisa i taj propis dostavlja Uredu za zakonodavstvo radi utvrđivanja prečišćenog teksta propisa.
Članak 73.
(Ispravke)

(1) Ako u objavljenom tekstu propisa ili drugog akta Vlade postoje tiskarske greške, rukovoditelj županijskog tijela uprave koje je nadležno za izvršavanje tog propisa, odnosno akta Vlade, dužan je pripremiti tekst akta o ispravci tiskarske greške i taj akt dostaviti Uredu za zakonodavstvo na daljnji postupak.
(2) Kada Ured za zakonodavstvo utvrdi tekst akta, o ispravci tiskarskih grešaka dužan je taj akt dostaviti tajniku Vlade, radi objave u “Narodnim novinama Županije Posavske”.

X – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 74.
(Izmjene i dopune Poslovnika)

Izmjene i dopune ovog Poslovnika može predložiti predsjednik, svaki ministar i tajnik Vlade.

Članak 75.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika, prestaje da važi Poslovnik o radu Vlade Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 2/96).

Članak 76.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama Županije Posavske”.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
Vlada
Broj: 01-02-321/08
Orašje,  04.09.2008. godine

Predsjednik Vlade
Mijo Matanović, dipl. ing. v.r.

 

ODLUKU
o dopuni Poslovnika o radu Vlade Županije Posavske

 

Članak 1.

U Poslovniku o radu Vlade Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 6/08) u članku 52. dodaje se stavak (2) koji glasi:
„Iznimno,  smatrat će se da je odluka Vlade donijeta, iako nisu ispunjeni uvjeti  iz stavka 1. ovog članka, ukoliko je za odluku glasovao Predsjednik Vlade“.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Županije Posavske“.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
Vlada
Broj: 01-02-592/10
Orašje, 21.12.2010.godine
Predsjednik Vlade
Mijo Matanović, dipl.ing.v.r.