Vodič kroz sustav roditeljskih potpora i prava 
za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta u Županiji Posavskoj

TKO IMA PRAVO NA PLAĆENI PORODILJNI DOPUST?!

1. ZAPOSLENE MAJKE

Pravo na porodiljni dopust i isplatu porodiljne naknade u visini od 80 % plaće, na koju je osoba prijavljena na obvezna osiguranja, imaju sve zaposlene i samozaposlene majke koje su u radnom odnosu provele najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža prije odlaska na rodiljni dopust.

Potrebni dokumenti
◆ popunjen zahtjev za refundaciju,
◆ CIPS osobna iskaznica (ovjerena kopija),
◆ izvod iz matične knjige rođenih za dijete,
◆ dokaz o dužini prebivališta majke na području Županije Posavske (uvjerenje iz CIPS-a),
◆ potvrda poslodavca da je majka prije porođaja ostvarila radni staž u neprekidnom trajanju od najmanje šest (6) mjeseci,
◆ izviješće o privremenoj spriječenosti za rad pojedinačno za svaki mjesec počevši od prvog dana korištenja porodiljnog dopusta pa sve dok porodiljni dopust traje (uredno popunjeno)
◆ potvrda o ostvarenoj plaći (Obrazac ZR-PL)
◆ platna lista za mjesec za koji se traži porodiljna naknada (ovjerena)
◆ dokaz o isplaćenoj plaći za mjesec za koji se traži porodiljna naknada,
◆ speciikacija uz isplatu plaće (Obrazac 2001 ili Obrazac 2002 ) za mjesec za koji se traži porodiljna naknada, ovjerena od Porezne uprave.

Kada i kako se otvara dopust?

Obvezni porodiljni dopust otvara se najranije 28 dana prije datuma očekivanog poroda i traje neprekidno godinu dana. Iznimno, rodilja može i ranije prekinuti porodiljni dopust na vlastiti zahtjev i to najranije 42 dana nakon poroda. Pritom se računaju svi, a ne samo radni dani. Datum početka porodiljnog dopusta utvrđuje izabrani ginekolog, koji izdaje odgovarajuću potvrdu. Na temelju te potvrde izabrani liječnik opće prakse izdaje Izvješće o bolovanju(popularne doznake) koje je, zajedno s ostalim prije navedenim dokumentima, potrebno odnijeti u Područni ured Zavoda zdravstvenog osiguranja – prema mjestu općine prebivališta. To najčešće morate sami, iako bi bilo poželjno da to, skupa s vama, uradi netko od administrativnog osoblja poslodavca kod kojeg ste zaposleni. Iznos porodiljne naknade Majka koja je ostvarila pravo na porodiljni dopust na temelju 6 mjeseci neprekinutog radnog staža, ima pravo na naknadu u visini 80 % plaće tijekom cijelog porodiljnog dopusta. Plaća se umanjuje za iznos koji vam poslodavac isplaćuje za prijevoz i topli obrok. Porodiljne se naknade obično isplaćuju oko dvadesetog u mjesecu za prethodni mjesec.

2. NEZAPOSLENE MAJKE

Nezaposlene majke također imaju pravo na porodiljnu naknadu u visini 300,00 KM od dana rođenja djeteta do navršenih 6 mjeseci djetetovog života.

Potrebni dokumenti
◆ rodni list za dijete,
◆ fotokopija CIPS osobne iskaznice,
◆ potvrdu iz CIPS-a o prebivalištu majke,
◆ potvrda Službe za zapošljavanje o dužini prijave na evidenciji nezaposlenih osoba,
◆ fotokopija odluke o prestanku radnog odnosa (ukoliko osoba nije prijavljena na evidenciju nezaposlenih osoba) Sva se dokumentacija podnosi mjesno nadležnim Centrima za socijalni rad, prema prebivalištu roditelja.

PLAĆENI DOPUST ZA BLIZANCE

ZAPOSLENE MAJKE
Zaposlene majke mogu iskoristiti plaćeni porodiljni dopust do djetetove navršene druge godine.
I u tom slučaju mjesečna naknada iznosi 80 % plaće.
NEZAPOSLENE MAJKE
Nezaposlene majke imaju pravo na novčanu naknadu od 300,00 KM mjesečno i to u trajanju od godinu dana.

OČEVO KORIŠTENJE RODILJNOG DOPUSTA

Ako će porodiljni dopust koristiti isključivo otac djeteta, majka se mora osobno pojaviti u Područnom uredu Zavoda te potpisati Izjavu u kojoj se odriče tog prava. Potrebni dokumenti, pored onih predviđenih za majku, su:
◆ obrasci s dokazima o prosjeku plaće u zadnjih šest mjeseci,
◆ fotokopija osobne iskaznice
◆ Ovjerena Izjavu o prijenosu prava (Izjavu popunjava majka)

Maksimalni iznos naknade za porodiljni dopust prema važećim propisima jednak je za oba roditelja, bez obzira na to koji ga roditelj koristi. Porodiljni dopust oba roditelja mogu koristiti i razlomljeno, tj. u dijelovima sve do djetetove navršene godine dana. O tome je potrebno obavijestiti i Zavod zdravstvenog osiguranja i poslodavca barem 30 dana prije dana korištenja tog prava.

Želite li odgovore na neka vaša pitanja ili se želite informirati o vašim pravima, nazovite ili se obratite u područne urede Zavoda zdravstvenog osiguranja:

Područni ured Orašje:+387 31 714 259
Područni ured Odžak:+387 31 761 650
Područni ured Domaljevac: +387 31 791 038

Vaša pitanja možete postaviti izravno i Vladi Županije Posavske putem Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske.