Županijski zavodi

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Posavske Odžak

Josip Vidović                                               Adresa: 

ravnatelj                                                        Titova bb

                                                                      76290 Odžak

                                                                      Tel./fax: + 387 31 762 671 i  031/762-672 

                                                                      e-mail: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba

  Zavod obavlja sljedeće poslove:

 • provodi politiku razvoja i podizanja kvalitete zdravstvene zaštite koja se osigurava obveznim zdravstvenim osiguranjem
 • planira i prikuplja novčana sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja, te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranih osoba, brine o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava i pruža im stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti interesa
 • obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima
 • određuje kriterije i način korištenja te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi s  korištenjem zdravstvene zaštite i naknade za pogrebne troškove
 • određuje visinu naknade plaća i najviši iznos naknade plaće na teret Zavoda, način valorizacije osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja
 • sudjeluje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi  na obvezno zdravstveno osiguranje,
 • vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugovorima
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inozemstvu,
 • u suradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne politike Županije Posavske obavlja nadzor i financijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u vezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu,
 • obavlja i druge poslove sukladno važećim propisima.

Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske

Danica Jozić                                                Adresa: 

ravnatelj                                                        III. ulica broj 4

                                                                      76270 Orašje

                                                                      Telefon: + 387 31 711 905

                                                                       Fax: + 387 31 714 209

                                                           e-mail: zzjzzupanijaposavska@yahoo.com

Zavod obavlja slijedeće poslove:

 • provodi statistička istraživanja  iz područja zdravstva  na razini Županije Posavske u svrhu praćenja  i ocjene zdravstvenog stanja stanovništva
 • provodi  zdravstveno-odgojne  aktivnosti za područje Županije Posavske
 • nadzire, prati i analizira epidemiološku situaciju na području Županije Posavske
 • predlaže i po potrebi provodi  protuepidemijske mjere
 • nadzire  provedbu  obvezatnih imunizacija
 • donosi plan i program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i nadzire  njihovo izvršenje  
 • provodi preventivne  i protuepidemijske  DDD postupke  za područje Županije Posavske
 • obavlja javno-zdravstvenu, mikrobiološku djelatnost od interesa za Županiju Posavsku
 • kontrolira higijensku ispravnost vode za piće, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje Županije
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene  zaštite, poglavito u izvanrednim prilikama 
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (zrak, tlo, buka) na zdravstveno stanje  stanovništva Županije Posavske
 • organizira  higijensko epidemiološke službe na općinskom nivou.

Županijski zavod za pružanje pravne pomoći

Melita Huseinović                                        Adresa: 

direktor                                                          Glavni trg bb

76290 Odžak

Tel./fax: +387 31 763 507

e-mail: upp.odzak@gmail.com

Županijski zavod za pružanje pravne pomoći Županije Posavske je upravna organizacija kojoj je strateški cilj pružanje besplatne pravne pomoći osobama koje nisu u mogućnosti koristiti stručne, pravne i odvjetničke usluge iz razloga nemogućnosti plaćanja istih .

Osnovni oblici besplatne pravne pomoći su:

 • opće informacije o pravima i obavezama
 • pravni savjeti
 • zastupanje kao branitelji u kaznenom i prekršajnom sudskom postupku
 • zakonski zastupnici u izvanparničnom, parničnom i izvršnom sudskom postupku te pred drugim javnim institucijama.

Korisnici besplatne pravne pomoći su fizičke osobe i to prema statusu :

 • žrtve nasilja u obitelji i na osnovu spola
 • korisnici stalne pomoći iz socijalne zaštite
 • duševno oboljele osobe i osobe kojima  je oduzeta poslovna sposobnost
 • umirovljenici s najnižom mirovinom
 • nezaposlene osobe
 • ratni vojni invalidi i branitelji Domovinskog rata
 • djeca u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta
 • tražitelji azila.

Korisnici besplatne pravne pomoći prema imovinskom stanju su osobe lošeg imovnog stanja i bez primanja.