Više

  57. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, danas je održana 57. sjednica Vlade Županije Posavske.
  IZMJENE I DOPUNE ZAKONA
  Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske. Temeljni razlog za predlaganje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju ŽP je da se sačini dosljedan pravni okvir za sve učestalije zahtjeve za izgradnju elektroenergetskih objekata za obavljanje elektroprivredne djelatnosti za iskorištavanje energije sunca, geotermalne energije i koogeneracijskih postrojenja, točnije postavljanje istih na postojeće građevine. U vezi s navedenim bilo je potrebno sačiniti hitne izmjene i dopune u temeljnom tekstu Zakona, pojasnio je ministar gospodarstva, rada i prostornog uređenja ŽP Dragutin Živković.
  Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Razlog predlaganja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama ogleda se u činjenici otklanjanja uočenih nedostataka tijekom primjene Zakona o koncesijama, obrazložio je je ministar gospodarstva, rada i prostornog uređenja ŽP Dragutin Živković.
  ODLUKE
  Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Kapitalnog granta za vodoprivredu utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu. Sredstva predviđena ovim Programom trošit će se isključivo za sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata za iskorištavanje voda, kao i ostalih aktivnosti vezanih uz navedene objekte.
  Usvojena je Odluka davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Donjoj Mahali za provođenje postupka javne nabave radova sanacije poda na prvom katu u objektu škole. Procijenjena vrijednost radova iznosi cca 16.900,00 KM bez uračunatog PDV-a.
  Vlada je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske u svrhu uplate dospjelih i neizmirenih obveza prema uposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske na ime dodatnih doprinosa za staž osiguranja u uvećanom trajanju za razdoblje 01.01.1994.-31.12.1995. godine u iznosu 3.727,50 KM za tri uposlenika koja krajem lipnja 2024. godine ispunjavaju uvjete za odlazak u mirovinu.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Vladi Županije Posavske u svrhu financijske potpore za neometano funkcioniranje u ispunjavanju zakonskih obveza prema uposlenicima Crvenog križa Županije Posavske u iznosu od 4.000,00 KM.
  RJEŠENJA
  Usvojeno je Rješenje o imenovanju Drugostupanjske upravne komisije kojim se imenuju Mario Kopić za predsjednika, za članove Marko Vukić i Antonio Grgić, te za tajnika Kata Prgić.
  Doneseno je Rješenje o naknadi članovima Povjerenstva za izbor ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.
  DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA
  Usvojen je Zaključak o usvajanju Dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2025.-2027. godina koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za naredne tri godine, i na kojem se temelji izrada Proračuna Županije Posavske za 2025. godinu. Temelj za izradu Dokumenta bile su procjene gospodarskog razvitka, razvitka socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja i prognoze prihoda i rashoda. Ministarstvo financija ŽP je za izradu Dokumenta koristilo revidirane projekcije prihoda od neizravnih poreza i izravnih poreza za 2024. godinu i plan za razdoblje 2025.-2027. godina, odgovarajuće statističke pokazatelje i informacije, i podatke o izvršenjima županijskog proračuna za 2023. godinu. Uz navedeno, korištene su i publikacije Direkcije za ekonomska planiranja BiH, Odjeljenja za makroekonomske analize Uprave za neizravno oporezivanje BiH, Federalnog zavoda za statistiku Federacije BiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja Federacije BiH. Analizirajući prijedloge prioriteta proračunskih korisnika Ministarstvo financija ŽP utvrdilo je gornje granice rashoda iz proračunskih sredstava za svaki razdjel kao osnovu za izradu Proračuna ŽP za 2025. godinu. Projekcija ukupnog okvira rashoda koji će se u 2025. godinu financirati iz proračunskih prihoda Proračuna ŽP iznosi 66.645.960,00 KM, i za 14,05% je veći od plana za tekuću fiskalnu godinu, obrazložio je ministar financija Mijo Stanić.
  ZAKLJUČCI
  Usvojen je Zaključak o ovlaštenju za zaključenje Sporazuma o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i drugih ugrožavajućih ponašanja u obrazovanju na županijskoj razini. Ovlašćuje se Ana Andrić, ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP, Damir Živković, ministar zdravstva i socijalne politike ŽP, i Đuro Delić, ministar unutarnjih poslova ŽP, da s Kantonalnim tužiteljstvom zaključe Sporazum o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i drugih ugrožavajućih ponašanja u obrazovanju na županijskoj razini.
  Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za donošenje rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za vršenje uviđaja na objektu u postupku izdavanja vodnih akata.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti