Ministarstvo prosvjete, znanosti kulture i sporta

KABINET MINISTRA
Nadležnosti Kabineta ministra odnose se na normativne, upravno-pravne i financijske poslove koji su neposredno vezani za potrebe rada ministra i tajnika Ministarstva i to:

 • izrada i donošenje pojedinačnih akata koja se odnose na izdavanje odobrenja, suglasnosti, registraciju i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima,
 • pružanje pravne pomoći građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja, sastavljanje podnesaka i vršenje drugih poslova pravne pomoći sukladno zakonu,
 • vršenje stručne obrade različitih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata,
 • priprema prijedloga Odluka i Zakona te drugih provedbenih propisa i raznih materijala (odgovori na zastupnička pitanja) za sjednice Vlade i Skupštine Županije Posavske,
 • priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti,
 • planiranje financijskih sredstava, izrada Dokumenta okvirnog budžeta, obrade raznih ugovora i plaćanja,
 • praćenje utroška financijskih sredstava škola i drugih ustanova (plaće i drugi troškovi) te izvršenja ugovorenih obveza,
 • zaprimanje i otpremanje pošte, uredsko poslovanje (vođenje protokola predmeta i akata te upravnih predmeta).

TAJNIK MINISTARSTVA

Tajnik Ministarstva obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad Ministarstva i to:

 • koordinira i usmjerava rad svih sektora i kabineta ministra s ciljem realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva,
 • realizira program rada Ministarstva i odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni.
 • osigurava izvršavanje poslova po nalogu ministra,
 • upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova iz svih oblasti koje su u djelokrugu rada Ministarstva;
 • predlaže poduzimanje potrebnih mjera za rješavanje postojećih problema,
 • prati sve propise i utvrđuje obveze Ministarstva za izradu, izmjenu i dopunu, kao i implementaciju važećih propisa,
 • predlaže poduzimanje mjera i radnji na implementaciji zakona i drugih propisa,
 • obavlja organizacijske poslove u svezi s ostvarivanjem Plana i programa rada,
 • izrađuje prijedlog godišnjeg plana i programa rada Ministarstva,
 • vrši objedinjavanje izvješća o radu sektora i kabineta ministra i usklađuje rad istih,
 • surađuje s organima i drugim tijelima državne službe, poduzećima i sindikatima obrazovanja,
 • stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata,
 • ostvaruje poslove iz svoje nadležnosti u dogovoru sa pomoćnicima ministra i šefom Kabineta ministra,
 • vrši i druge poslove koje mu odredi ministar 

SEKTOR ZA PROSVJETU I ZNANOST

Sektor za prosvjetu i znanost obavlja: upravno rješavanje, upravno-nadzorne, normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne i informacijsko-dokumentacijske poslove iz oblasti koje su joj dane u nadležnost.

Nadležnosti Sektora za prosvjetu i znanost su:

 • praćenje stanja u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju,
 • nadzor nad izvršenjem zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja i znanosti,
 • predlaganje obrazovnog programa, standarda, propisa i mjera za unapređenje i razvoj obrazovnog sustava u cjelini,
 • rješavanje zahtjeva škole, autoškola, drugih ustanova i građana,
 • pripremanje i davanje mišljenja na upit i podnesak te rješavanje neupravnog postupka,
 • koordiniranje rada na izradi tehničkih, kadrovskih, organizacijskih i financijskih standarda za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje,
 • upravno rješavanje i drugi upravno-pravni poslovi koji se odnose na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje te znanost,
 • kreiranje obrazovne politike i organiziranje prosvjetne djelatnosti,
 • donošenje svih nastavnih planova i programa za osnovno i srednje obrazovanje, sudjelovanje u donošenju nastavnih planova i programa za visokoškolske ustanove i davanje suglasnosti za programe predškolskog odgoja i naobrazbe,
 • odobravanje udžbeničke i priručničke literature za osnovno i srednje obrazovanje,
 • provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora u odgojno-obrazovnim ustanovama i autoškolama,
 • predlaganje i izrada nacrta pedagoške dokumentacije, obrazaca i drugih javnih dokumenata (matične knjige, dnevnici, učeničke knjižice, svjedodžbe i sl.),
 • osiguranje uvjeta i praćenje realizacije programa obrazovanja za učenike s posebnim obrazovnim potrebama,
 • izrada nacrta Pedagoških standarda i normativa za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje,
 • davanje raznih odobrenja, suglasnosti te registracija odgojno-obrazovnih ustanova i autoškola,
 • analiza realizacije Nastavnog plana i programa te verifikacija nastavnog procesa,
 • nostrifikacija i ekvivalencija obrazovnih isprava stečenih u inozemstvu,
 • organizacija i provođenje ispita za vozače motornih vozila, vozače-instruktore i licenciranje ispitivača i predavača teorijske nastave,
 • izdavanje odobrenja za rad škola, autoškola, upis novih struka u registar srednje škole,
 • utvrđivanje i imenovanje povjerenstava (ispitna povjerenstva za vozačke ispite i licenciranje, povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta i za javne nabavke),
 • vođenje registara škola, autoškola i drugih odgojno-obrazovnih ustanova,
 • utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za rad škola i autoškola te izdavanje odobrenja za rad,
 • kontrola i nadzor nad provođenjem propisa o podučavanju kandidata za vozače i polaganje vozačkih ispita,
 • utvrđivanje cijene nastavnog sata za osposobljavanje kandidata iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama, cijene sata za praktično osposobljavanje kandidata iz upravljanja motornim vozilom i cijene polaganja ispita za vozače motornih vozila,
 • vođenje registara i evidencije o polaganju vozačkih ispita, ispita za vozače-instruktore i licencirane ispitivače i predavače teorijske nastave. 

SEKTOR ZA KULTURU, SPORT I INFORMIRANJE

 Sektor za kulturu, sport i informiranje obavlja: upravno rješavanje, upravno-nadzorne, normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne i informacijsko-dokumentacijske poslove iz oblasti koje su joj dane u nadležnost.

Nadležnosti  Sektora za kulturu, sport i informiranje su:

 • zaštita i briga o korištenju kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa,
 • praćenje i poticanje razvoja muzejske, arhivske, likovne, kazališne, glazbene, filmske, izdavačke i književne djelatnosti,
 • praćenje stanja na razvoju i unapređenju sporta, sportske rekreacije, tjelesne i tehničke kulture (radio-amaterizam),
 • nadzor nad izvršenjem zakona i drugih propisa iz oblasti kulture, sporta i informiranja,
 • izrada analiza, izvješća, informacija i drugog stručno-analitičkog materijala iz oblasti kulture, sporta i informiranja,
 • inspekcijski i upravni nadzor nad zakonitošću obavljanja sportske djelatnosti,
 • organiziranje i provođenje stručnih te financijskih nadzora nad radom kulturnih i drugih ustanova koje se financiraju iz županijskog proračuna,
 • surađivanje i koordiniranje te pružanje pomoći jedinicama lokalne samouprave u organizaciji i izvođenju određenih kulturnih i sportskih priredbi,
 • vršenje akreditacije novinara za praćenje određenih manifestacija ili posjeta,
 • informiranje ciljne javnosti, komunikacija i odnosi s javnošću, surađivanje s pisanim i elektronskim medijima,
 • izrađivanje prijedloga mjera za unapređenje stanja u oblasti za koje je sektor nadležan,
 • vođenje poslova vezanih uz projekte znanstveno-tehničke i stručne suradnje, programe tehničke kulture i inovacija, dodjeljivanje nagrada i priznanja,
 • tiskanje posebnog glasila Ministarstva, raznih obrazaca, formulara i druge dokumentacije i evidencije,
 • praćenje izdavanja knjiga, udžbenika i časopisa u okviru znanstvene djelatnosti, obrazovanja i sporta,
 • provođenje natječaja za odobravanje pomoći pri izdavanju stručnih časopisa, znanstvenih knjiga, sveučilišnih udžbenika, kao i nabava strane znanstveno-stručne literature,
 • utvrđivanje uvjeta za kadrove koji obavljaju sportsku edukaciju,
 • suradnja s drugim ministarstvima kod utvrđivanja uvjeta koje trebaju ispuniti sportski objekti,
 • izdavanje odobrenja za izgradnju i obnovu sportskih objekata te izdavanje suglasnosti za prenamjenu ili uklanjanje sportskog objekta,
 • izdavanje suglasnosti za rad ustanova za praćenje razvoja, istraživanje, mjerenje i usmjeravanje sposobnosti potrebnih za bavljenje sportom djece, mladeži i dr.
 • vođenje Registra sportskih djelatnosti koji se obavljaju samostalnim radom,
 • vođenje Registra javnih glasila i Registra ustanova koje se bave kulturnom djelatnošću,
 • definiranje kriterija za utvrđivanje statusa vrhunskog sportaša,
 • davanje suglasnosti za općinska i županijska natjecanja, natjecanja klubova u osnovnim i srednjim školama te fakultetima na prostoru županije,
 • utvrđivanje vrste evidencije koju trebaju voditi sportska udruženja,
 • osiguravanje materijalne i druge potpore izdavačkoj djelatnosti, znanstvenim skupovima, kongresima, kulturnim i sportskim manifestacijama i znanstveno-stručnim udrugama,
 • suradnja i financijska potpora vjerskim institucijama i manifestacijama u njihovoj organizaciji.