Ministarstvo pravosuđa i uprave

KABINET MINISTRA
• Predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom;
• osigurava zakonito, transparentno, učinkovito, ekonomično i politički neovisno obavljanje poslova državne službe;
• određuje način korištenja ovlasti u donošenju općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Ministarstva;
• savjesno vrši povjerenu mu funkciju i odgovoran je za cjelokupan rad Ministarstva;
• izvještava Skupštinu i Vladu Županije Posavske o stanju u oblasti za koju je Ministarstvo utemeljeno,
• donosi propise, opće i pojedinačne akte za koje je ovlašten,
• odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika, iz oblasti radnih odnosa, osim kad je Zakonom o državnoj službi u F BiH i pod zakonskim aktima utvrđeno da odlučuje Agencija za državnu službu i Odbor državne službe za priziv,

• Agenciji za državnu službu predlaže provođenje postupka internog odnosno javnog oglašavanja upražnjenog radnog mjesta radi postavljanja državnog službenika,
• donosi rješenja o postavljanju državnog službenika na oglašeno, slobodno radno mjesto,
• predlaže pokretanje disciplinskog postupka iz oblasti radnih odnosa,
• donosi rješenja sukladno propisima i ovlastima propisanim Zakonom o državnoj službi u F BiH i pod zakonskim aktima,
• donosi rješenja kojim odobrava državnom službeniku obavljanje dopunske djelatnosti,
• donosi rješenja o pravu na godišnji odmor, o plaćenom odsustvu, o mirovanju radnog odnosa zbog odlaska na odsluženje vojnog roka i o pravu na isplatu određenih naknada i nagrada sukladno propisima,
• donosi pravilnik o plaćama sukladno Zakonu o državnoj službi u F BiH i pod zakonskim aktima,
• odobrava državnom službeniku odlazak na stručna savjetovanja i druge oblike obrazovnih aktivnosti,
• podnosi protiv državnog službenika disciplinsku prijavu Disciplinskom povjerenstvu,
• imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje postojanja materijalne štete koju učini državni službenik,
• donosi rješenja o naknadi štete i o načinu namirenja iste, na obrazloženi prijedlog Povjerenstva, ako je šteta utvrđena,
• donosi godišnji plan i program rada Ministarstva i podnosi ga Vladi,
• utvrđuje izvješće o radu za proteklu godinu i dostavlja Vladi do utvrđenog roka,
• imenuje razna povjerenstva i daje ovlaštenja službenicima u skladu sa zakonom,
• kreira prijedloge obrazovne politike za skupštinu i Vladu Županije Posavske i planira financijska sredstva za izvršenje poslova državne službe za koju je nadležan.

TAJNIK MINISTARSTVA

• koordinira i usmjerava rad svih sektora s ciljem realiziranja poslova koji su utvrđeni u programu rada Ministarstva,
• realizira program rada Ministarstva i odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni,
• osigurava izvršavanje poslova po nalogu ministra,
• upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova iz svih oblasti koje su u djelokrugu rada Ministarstva,
• predlaže poduzimanje potrebnih mjera za rješavanje postojećih problema,
• prati sve propise i utvrđuje obveze ministarstva za izradu, izmjenu i dopunu, kao i implementaciju važećih propisa,
• predlaže poduzimanje mjera i radnji na implementaciji zakona i drugih propisa,
• obavlja organizacijske poslove u svezi sa ostvarivanjem Plana i programa rada,
• izrađuje prijedlog godišnjeg plana i programa rada Ministarstva,
• vrši objedinjavanje izvješća o radu sektora i usklađuje rad istih,
• surađuje s organima i drugim tijelima državne službe
• stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata,
• ostvaruje poslove iz svoje nadležnosti u dogovoru sa pomoćnicima ministra,
• vrši i druge poslove koje mu odredi ministar.

SEKTOR ZA UPRAVU

Sektor za upravu obavlja upravne i stručne poslove iz nadležnosti Županije koji se odnose na:

• izradu Prednacrta i Nacrta Zakona i drugih propisa iz oblasti županijske uprave,
• izradu odluka, rješenja i drugih akata iz oblasti uprave,
• vodi Registar udruženja građana
• vrši druge poslove utvrđene županijskim zakonom ili unutarnjom raspodjelom nadležnosti.

SEKTOR PRAVOSUĐA

Sektor za pravosuđe obavlja poslove iz nadležnosti Županije Posavske koji se odnose na:
• Izradu Prednacrta i Nacrta Zakona i drugih propisa iz oblasti pravosuđa,
• izrada informacija, studija i analiza te druge akte u svezi s pravosuđem,
• prati stanje kadrova u županijskim pravosudnim tijelima,
• vrši nadzor nad županijskom pravosudnom upravom te predlaže mjere za unapređenje rada.