Ministarstvo branitelja

KABINET MINISTRA
                                                                                                                                   • Neposredno rukovodi Ministarstvom;
• Organizira izvršavanje svih poslova iz nadležnosti Ministarstva;
• Predstavlja i zastupa Ministarstvo;
• Brine i odgovara za zakonitost rada u Ministarstvu;
• Donosi opće i pojedinačne akte za koje je zakonom ili drugim propisom ovlašten;
• Odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika i namještenika iz oblasti radnih odnosa, osim ako je zakonom ili drugim propisom propisano da odlučuje drugo nadležno tijelo;
• Predlaže Agenciji za državnu službu provođenje internog ili javnog natječaja za prijem državnog službenika, u radni odnos;
• Raspisuje interni ili javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos;
• Podnosi disciplinskom povjerenstvu, disciplinsku prijavu protiv državnog službenika ili namještenika ;
• Donosi godišnji plan i program rada Ministarstva, te ga podnosi Vladi Županije;
• Donosi godišnje ili periodično izvješće o radu Ministarstva, te ga podnosi Vladi Županije;
• Vrši interni premještaj službenika ili namještenika na slično radno mjesto unutar Ministarstva, u skladu sa zakonom;
• Donosi odluke o davanju novčane pomoći braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;
• Priprema prednacrte zakona i drugih općih akata iz djelokruga rada Ministarstva;
• Imenuje povjerenstva unutar Ministarstva, kada je to zakonom ili podzakonskim aktom predviđeno, odnosno kad postoji potreba za imenovanjem povjerenstva;
• Osigurava suradnju sa resornim federalnim ministarstvom, te drugim ministarstvima;
• Obavlja i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva.
                                                                                                                          TAJNIK MINISTARSTVA
                                                                                                                                   • Koordinira radom sektora u Ministarstvu u cilju realiziranja poslova koji su   utvrđeni u programu rada Uprave;
• Osigurava izvršenje poslova po nalogu ministra;
• Upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova;
• Predlaže poduzimanje određenih mjera za rješavanje postojećih problema u Ministarstvu;
• Surađuje sa pomoćnicima ministra u Ministarstvu;
• Pomaže Ministru u rukovođenju Ministarstvom;
• Izrađuje analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke materijale;
• Prati provedbu zakona i na zakonu utemeljenih propisa i daje po potrebi objašnjenja, stručna mišljenja, tumačenja i naputke po svim pitanjima koja su u nadležnosti Ministarstva;
• Sudjeluje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona iz  oblasti rada Ministarstva, izrađuje pravilnike kao provedbene akte za donesene zakona,
• Provodi politiku i izvršavanje zakona te drugih propisa i općih akata i s tim u svezi utvrđuje stanje iz pojedine oblasti, a iz djelokruga rada Ministarstva i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti.
• Obavlja i druge poslove i radne zadatke ovog radnog mjesta, koje mu odredi ministar.
• Tajnik Ministarstva za svoj rad odgovara neposredno ministru.
                                                                                                                            SEKTOR ZA POSLOVE BRANITELJA
                                                                                                                                  U Sektoru za poslove branitelja i stradalnika HVO-a iz Domovinskog rata obavljaju se slijedeći poslovi:
• provođenje upravnog postupka za ostvarivanje prava branitelja i članova njihovih obitelji, sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji kao i provedbenim propisima iz ove oblasti;
• vođenje upravnog postupka i rješavanje predmeta branitelja i članova njihovih obitelji u postupku revizije prvostupanjskih rješenja,  za branitelje sa područja Županije,
• vođenje upravnog postupka i rješavanje predmeta branitelja i članova njihovih obitelji u I. stupnju za branitelje sa mjestom prebivališta na području Republike Srpske i inozemstva.
• izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na prava branitelja i članova njihovih obitelji,
• pružanje pravne pomoći braniteljima, stradalnicima i članovima njihovih obitelji davanjem stručnih pravnih objašnjenja i obavljanje drugih poslova pravne pomoći, sukladno zakonu,
• vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućeg dokumenta o tim činjenicama,
• nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnim stvarima,
• nadzor nad zakonitošću rada institucija /pravnih osoba/, koje imaju određena ovlaštenja  u procesu rada,
• obavlja i druge poslove utvrđene pozitivnim propisima iz oblasti poslova za koje je ovlašten.
                                                                                                                         SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
                                                                                                                                  U Sektoru za pravne i opće poslove obavljaju se slijedeći poslovi:
• normativno-pravni poslovi, izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona , pravilnika i drugih propisa i općih akata, nomotehnička obrada tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa,
• izrada odluka, rješenja i zaključaka,
• izrada ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje uslužnih djelatnosti za potrebe Ministarstva, kao i briga o realiziranju istih,
• rad na rješavanju imovinsko–pravnih  i drugih obveznih odnosa koji se odnose na poslovanje Ministarstva,
• rad na izradi i donošenju pojedinačnih akata, koji se odnose na prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika iz oblasti radnih odnosa,
• rješavanje u upravnom postupku u upravnim stvarima,
• pružanje pravne pomoći strankama iz domena nadležnosti djelovanja Ministarstva davanjem stručnih pravnih objašnjenja i vršenja drugih poslova pravne pomoći, sukladno zakonu,
•radi i druge poslove iz nadležnosti djelatnosti Ministarstva.
                                                                                                                         SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE
                                                                                                                           Sektor za ekonomske poslove obavlja slijedeće poslove:
• rad na izradi financijskog plana za potrebe Ministarstva,
• osigurava da se planirana financijska sredstva potrebna za rad Ministarstva i obavljanja njenih djelatnosti osiguravaju u Proračunu Županije i Federacije,
• osigurava potrebne evidencije za korisnike invalidnina i drugih naknada – surađuje sa Federalnim ministarstvom u svezi osiguranja financijskih sredstava za korisnike invalidnina i drugih naknada,
• surađuje sa Financijskim institucijama  u svezi isplata invalidnina i drugih naknada,
• vodi evidencije o utrošku  financijskih sredstava i o tome izvještava davatelje financijskih sredstava,
• obavlja i druge poslove iz oblasti financija, a u svezi poslovanja Ministarstva.