Vladine službe

Ured predsjednika Vlade Županije Posavske

Katarina Baotić

Adresa: 
Jug I bb
76270 Orašje
Tel/fax: +387 31 713 806
e-mail: predsjednik@zp.gov.ba

Ured obavlja poslove vezane za ostvarivanje nadležnosti predsjednika Vlade Županije Posavske, a koji se odnose na:

 • izvršavanje županijskih zakona i drugih propisa, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova
 • izvršavanje poslova koje predsjedniku Vlade povjeri Skupština Županije Posavske
 • planiranje aktivnosti, sazivanje i pripremanje sastanaka
 • pripremanje stručnih i analitičkih materijala
 • stručnu obradu materijala za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Vlade
 • pravne i kadrovske poslove
 • knjigovodstveno-računovodstvene i
 • druge poslove koje utvrdi predsjednik Vlade.

Stručna služba Vlade Županije Posavske

Katica Baotić                                                               Adresa: 

tajnik                                                                          Jug I bb

 76270 Orašje

  Telefon: +387 31 712 404

 e-mail: vlada@zp.gov.ba

Stručna služba Vlade obavlja stručne poslove za potrebe Vlade Županije Posavske, radnih tijela Vlade, predsjednika i članova Vlade, koji se odnose na:

 • pripremanje i organiziranje sjednica Vlade i radnih tijela Vlade
 • pripremanje materijala po nalogu Vlade i praćenje njihovog izvršavanja
 • izradu i praćenje izvršenja rješenja i drugih akata u svezi kadrovskih poslova iz nadležnosti Vlade (imenovanja, postavljenja, razrješenja i drugi poslovi iz nadležnosti Vlade)
 • izradu i praćenje izvršenja zaključaka Vlade
 • izravno prevođenje i osiguranje prevođenja pismenih tekstova na strane jezike i sa stranih jezika
 • lektoriranje zakona, drugih propisa i općih akata, analiza, izvješća i drugih materijala koje Vlada donosi, odnosno razmatra ili koje dostavlja Skupštini Županije Posavske
 • osiguravanje dokumentacijskih materijala i podataka od značaja za rad Vlade, predsjednika i članova Vlade
 • druge poslove koje utvrdi Vlada.

Ured za zakonodavstvo Vlade Županije Posavske

Ružica Ivanović                                                      Adresa: 

tajnik                                                                      Jug I bb

  76270 Orašje

  Telefon: +387 31 713 265

  e-mail: zakonodavstvo@zp.gov.ba

Ured za zakonodavstvo daje Vladi Županije Posavske,  sa stanovišta usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom:

 • pravna mišljenja o prednacrtima, nacrtima, odnosno prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Županije Posavske, kao i propisa koje donosi Vlada i podzakonskih propisa koje donose rukovoditelji županijskih tijela uprave, županijski uredi i druga tijela županijske uprave
 • osigurava metodološko jedinstvo u izradi županijskih zakona, drugih propisa i općih akata
 • pruža stručnu pomoć županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave u izradi zakona i drugih propisa
 • proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sustava
 • obavlja i druge poslove u skladu s Poslovnikom Vlade Županije Posavske i kao i one koje mu, u svezi njegovog djelokruga, povjeri Vlada.

Zajednička služba Vlade Županije Posavske

Marina Baotić                                       Adresa: 

šef                                                        Jug I bb

  76270 Orašje

Telefon: +387 31 713 265

  e-mail:zajednicka.sluzba@zupanijaposavska.ba

Zajednička služba obavlja poslove za potrebe Vlade Županije Posavske, a koji se odnose na:

 • poslove održavanja poslovnih prostorija i službenih vozila
 • poslove opskrbe
 • tehničke, poslove osiguranja i protokola
 • pravne i kadrovske poslove
 • knjigovodstveno-računovodstvene poslove
 • poslove arhiviranja, do formiranja Županijskog arhiva i
 • druge poslove koje utvrdi Vlada.

Služba za odnose s javnošću Vlade Županije Posavske

Nada Koturić                                                             Adresa: 

predstojnik                                                                Jug I bb

  76270 Orašje

  Telefon: +387 31 713 265

  e-mail: press@zp.gov.ba

Služba za odnose s javnošću obavlja sljedeće poslove:

 • upriličuje susrete s domaćim i stranim novinarima i javne nastupe članova Vlade
 • ustrojava medijsko praćenje Vlade,
 • prati izvješćivanje sredstava javnog priopćavanja o Vladi Županije Posavske,
 • prati i raščlanjuje izvješćivanje domaćeg tiska o radu Vlade,
 • vodi dokumentaciju o radu Vlade u svezi obavješćivanja javnosti,
 • obavlja poslove ustroja, oblikovanja i objave materijala na službenoj internetskoj stranci Vlade,
 • radi na stalnom unapređivanju, predlaganju mjera i organiziranju informatizacije u okviru djelokruga Službe,
 • obavlja promidžbene poslove Službe, ostvaruje efikasnu i pravovremenu informiranost zaposlenih (razvoj interne komunikacije),
 • obavlja stalna informiranja građana (razvoj eksterne komunikacije)
 • izgrađuje kontinuirani sustav komuniciranja s javnošću, kao i druge povjerene joj poslove.

Ured za razvoj i europske integracije Županije Posavske

Marko Vukic                                                      Adresa: 

direktor                                                                   Jug I bb

       76270 Orašje

      Telefon: +387 31 713 265

        e-mail: razvoj@zupanijaposavska.ba

Djelokrug rada Ureda za razvoj i europske integracije Županije Posavske obuhvaća:

 • analiziranje mogućnosti, programiranje i praćenje dinamike gospodarskog razvoja Županije Posavske
 • vođenje i koordinacija procesa izrade Strategije razvoja Županije, praćenje njene provedbe, kao i sudjelovanje u izradi drugih strateških razvojnih dokumenata Županije i strategija viših i nižih razina vlasti
 • koordiniranje i partnerstvo sa sudionicima regionalnog razvoja te priprema i provođenje projekata regionalnog razvoja čiji je sudionik Županija
 • vođenje baze razvojnih projekata i koordinacija pripreme projektnih prijedloga koji se financiraju iz programa pomoći Europske unije (u daljnjem tekstu: „EU“)
 • koordinacija i praćenje ugovornih obveza između EU i BIH u nadležnosti Vlade Županije Posavske, županijskih ministarstava, i drugih tijela županijske uprave, te pružanje stručne potpore tijelima uključenim u procesu europskih integracija
 • koordinacija aktivnosti i praćenje prilagodbe i napretka u ispunjavanju gospodarskih i pravnih kriterija za članstvo, a prema poglavljima pravne stečevine EU
 • praćenje pravne regulative i obveza vezano za EU integracije i međunarodne obveze BiH, te zakonske regulative vezane za razvoj i provedbu projekata, a u nadležnosti Županije.

Ured za obnovu, stambeno zbrinjavanje i raseljene osobe Vlade Županije Posavske

Ilija Bernatović                                                  Adresa: 

ravnatelj                                                             Trg bb

  76290 Odžak

  Tel./fax: +387 31 762 726

 e-mail: raseljeni@zupanijaposavska.ba

Ured za obnovu, stambeno zbrinjavanje i raseljene osobe obavlja stručne poslove koje se odnose na:

 • planiranje, pripremu, organizaciju i nadzor provođenja programa obnove i stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba, povratnika, izbjeglica, mladih obitelji i korisnika socijalne zaštite
 • predlaganje Vladi odluka i drugih akata vezanih za proces stambenog zbrinjavanja mladih obitelji i korisnika socijalne zaštite
 • pripremanje izvješća, informacija i prijedloga vezanih za aktivnosti stambenog zbrinjavanja mladih obitelji i korisnika socijalne zaštite, te povratka raseljenih osoba i izbjeglica
 • aktivnosti pri obnovi i pružanju pomoći građanima i poslovnim subjektima koji su pretrpjeli materijalnu štetu uslijed prirodnih i drugih nesreća
 • vođenje evidencija nastalih i saniranih šteta po općinama i kategorijama, na temelju općinskih procjena utvrđenih u izvješću Vlade o procjeni šteta  nastalih uslijed prirodnih i drugih nesreća
 • predlaganje Vladi mjera kao i načina i obujma provođenja mjera pri sanaciji šteta nastalih uslijed prirodnih i drugih nesreća
 • aaktivnosti na reintegraciji državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji
 • koordinacija rada s nadležnim tijelima i institucijama koje se bave poslovima obnove i raseljenih osoba i poslovima migracija
 • koordinacija aktivnosti s općinama vezano za uspostavljanje suradnje s dijasporom
 • i drugi poslovi u skladu s odlukama i zaključcima Vlade.