Više

  Priopćenje sa 60. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića održana je 60. sjednica Vlade Županije Posavske u zgradi Vlade u Odžaku.

  Donesena je Odluku o kriterijima raspodjele sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Županije Posavske koju je obrazložila ministrica Nada Ćulap. Odlukom se utvrđuju kriteriji proračunskih izdvajanja iz tekuće pričuve i njegove raspodjele.

  Vlada Županije Posavske prihvatila je da se objavi Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj. Pravo prijave na Javni poziv  imaju sve osobe sa završenim VII stupnjem stručne spreme, najmanje prvim ciklusom visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 180 bodova ili VI stupnjem stručne spreme, bez radnog iskustva u stručnoj spremi, a koje su se prijavile kao nezaposlene osobe na Službu za upošljavanje Županije Posavske.

  Vlada ŽP je donijela sljedeća Rješenja :Rješenje o imenovanju tročlanog Povjerenstva za utvrđivanje liste kandidata za volontiranje, Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Nacrta zakona o zaštiti požara i vatrogastvu Županije Posavske  (deveteročlano Povjerenstvo sastavljeno na prijedloge Vlade i općina) i Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju na mandatni rok od 4. godine.

  Na sastanku je Vlada donesenim Zaključkom dala ovlast predsjedniku Vlade Županije Posavske na potpisivanje triparitetnog Ugovora o sufinanciranju Projekta „Razvojni nastavni program Škole šaha“, sa Športskim savezom općine Orašje i Općinom Orašje, za 2017.g.  Financijska obveza Vlade za ovaj program je 10.800,00 KM.

  Vlada ŽP je donijela sljedeće Zaključke : Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme (u Osnovnim školama u Odžaku, Donjoj Mahali, Boku i Tolisi), Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme  do 90 dana ( Srednja škola u Odžaku, Osnovna škola u Boku, Osnovna škola u Tolisi) i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti ( djelatnik MUP-a ŽP).

  Doneseni su zaključci kojim su zadužena sva ministarstva, samostalne uprave, stručne i druge službe koje osniva Vlada Županije Posavske da dostave Vladi ŽP izvještajna i programska dokumenta.  Izvješća o radu za 2016.g. treba dostaviti do 20.02. 2017.g. a Programe rada za 2017.g. do 15.02.2017.g.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom ŽP za 2017.g. na poziciji Grantovi za šport i kulturu. Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu ŽP za 2017.g. predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 300.000,00 KM. Za programe iz oblasti kulture predviđeno je 50.000,00 KM,  i za oblast športa 250.000,00 KM.

  Vlada Županije Posavske analizirala je dosadašnje aktivnosti vezano za  izradu Nacrta kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja  u Županiji Posavskoj i Nacrta Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Županiji Posavskoj koje je izradilo Povjerenstvo za izradu Nacrta granskog kolektivnog ugovora za osnovno i srednje školsko obrazovanje. O toj je temu Vladu informirala predsjednica Povjerenstva Nada Dujković. Vlada je ocijenila kako su Nacrti dobra osnova za daljnje vođenje pregovora sa sindikatom.

  Vlada ŽP odgovorila je na zastupnička pitanja.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti