Više

  Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

  Najčitanije

  Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo izdala je danas (16.05.2019.) u 9:00 sati Informaciju o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save.

  -Sliv Une

  Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane bilježi blago opadanje vodostaja. Na vodomjernim stanicama na kojima su dostignuti vodostaji pri koijma počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja zabilježene su sljedeće maksimalne vrijednosti:

  • VS Klokot (rijeka Klokot) – 424 cm (14.05.2019. u 09:00 h),
  • VS Sanski Most (rijeka Sana) – 438 cm (14.05.2019. u 08:00 h),
  • VS Ključ (rijeka Sana) – 288 cm (14.05.2019. u 11:00 h).

  Ukupno do sada, na spomenutm stanicama, zabilježen je pad vodostaja u prosjeku za više od 100 cm.

  Prema prognostičkim meteorološkim modelima nisu prognozirane značajnije nove padaline. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se i dalje trend opadanja vodostaja na slivovima rijeka Une i Sane, te postupna stabilizacija vodostaja.

  Sliv Bosne

  Trenutno se na većini hidroloških stanica na slivu Bosne bilježi blago opadanje vodostaja.

  Na vodomjernim stanicama na kojima su dostignuti vodostaji pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja zabilježene su sljedeće maksimalne vrijednosti:

  • VS Maglaj (rijeka Bosna) – 557 cm (14.05.2019. u 00:00 h),
  • VS Kaloševići (rijeka Usora) – 417 cm (13.05.2019. u 22:00 h),
  • VS Karanovac (rijeka Spreča) – 324 cm (10.05.2019. u 10:00 h).

  Ukupno do sada, na spomenutm stanicama, zabilježen je pad vodostaja na VS Maglaj u iznosu od 278 cm, na VS Kaloševići u iznosu od 283 cm i na VS Karanovac u iznosu od 110 cm.

  Prema prognostičkim meteorološkim modelima prognozirane su nove padaline manjeg intenziteta na gornjem dijelu sliva rijeke Bosne. Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se i dalje blagi trend opadanja vodostaja na slivu rijeke Bosne, te postupna stabilizacija vodostaja.

  Sliv Save

  Dana 16.05.2019. godine Glavni rukovoditelj obrane od poplava, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, na prijedlog Područnog rukovoditelja obrane od poplava za poplavno područje Odžačka Posavina, proglasio je početak redovne obrane od poplava sa početkom u 08:00 sati, jer je na vodomjernoj stanici Slavonski Brod dostignut vodostaj pri kojem počinje redovna obrana od poplava prema FOP-u.

  Vodostaj na mjerodavnoj vodomjernoj stanici za ovo poplavno područje VS Slavonski Brod (rijeka Sava) iznosi 737 cm (16.05.2019. u 08:00 h) sa tendencijom blagog porasta od cca 1 cm na sat. Pravno lice koje je zaduženo za provođenje mjera aktivne obrane od poplava na ovom području otpočelo je sa provođenjem mjera redovne obrane od poplava koje su definirane FOP-om.

  Za poplavno područje na neposrednom slivu rijeke Save Srednja Posavina bilježi se blago opadanje vodostaja na vodomjernoj stanici VS Slavonski Šamac (cca 2 cm na sat). Pravno lice koje je zaduženo za provođenje mjera aktivne obrane od poplava na ovom području pojačano prati stanje objekata za zaštitu od poplava i isto je u pripravnosti za eventualno provođenje mjera redovne obrane od poplava.

  Zbog porasta nivoa zaobalnih voda u kanalskoj mreži na području Odžačke i Srednje Posavine i nemogućnosti gravitacijskog oticanja zbog visokog vodostaja rijeke Save, vrši se prepumpavanje vode putem postojećih pumpnih stanica. Uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save su na terenu i prate situaciju na zaštitnim vodnim objektima na području Odžačke i Srednje Posavine.

  Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom obrane od poplava.
  Informacije o aktuelnim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH možete pratiti na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save: www.voda.ba, izvijestili su iz Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti