Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

 

sa  12. sjednice  Vlade Županije Posavske

održane dana 15.07.2015.g. u Orašju

 

 

Sjednica je počela sa radom u 14,30 sati

 

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa  11. sjednice Vlade Županije Posavske,

Zapisnik  je  jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja gore navedenog   Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

 

D n e v n i   r e d 

 

  1. Nacrt izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu
  2. Informacija o stanju u poljoprivredi Županije Posavske

 

 

D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

 

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Općini Orašje
  3. Prijedlog odluke o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu  Mjesnoj zajednici Donja Mahala

 

Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

 

Z A K LJ U Č C I

 

-ad.1.-

Utvrđuje se Prijedlog  izmjena i dopuna Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

 

-ad.2.-

Donosi se Zaključak:

  1. Prihvaća se Informacija o stanju u poljoprivredi Županije Posavske i upućuje Skupštini Županije Posavske

 

ad.3.-

Donosi se Odluka o  odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

 

ad.4.-

Donosi se Odluka o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Općini Orašje

 

ad.5.-

Donosi se Odluka   o odobravanju  izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu  Mjesnoj zajednici Donja Mahala

 

Sjednica je završena u 16,00 sati

 

 

Broj:01-02-354-2/15

Orašje, 16.07.2015.g.

 

 

 

 

 

TAJNIK VLADE                                                         PREDSJEDNIK VLADE

        ___________________                                            _____________________

                                                                             Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti