Izvod iz zapisnika sa 124. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Izvod iz zapisnika sa 124. sjednice Vlade Županije Posavske održane 25.01.2019. godine

Sjednica je počela sa radom u 09:00 sati

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Vlade, Marijan Klaić, a zapisnik je vodila
Kata Prgić

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 122. i 123. sjednice Vlade Županije Posavske.

Zapisnici su jednoglasno usvojeni.

Nakon usvajanja Zapisnika, predsjednik predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu

2. Prijedlog zaključka o ostvarivanju prava na naknadu za slučaj teške bolesti člana uže obitelji

3. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti

5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja na zaključivanje ugovora o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj 2018./2019. godini

7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade

8. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na zaključivanje Ugovora o pružanju usluga

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni sljedeći

Zaključci:

-ad.1.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu

-ad.2.-
Donosi se Zaključak o ostvarivanju prava na naknadu za slučaj teške bolesti člana uže obitelji

-ad.3.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika

-ad.4.-
Donosi se Zaključak o davanju suglasnosti

-ad.5.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

-ad.6.-
Donosi se Zaključak o davanju ovlaštenja na zaključivanje ugovora o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj 2018./2019. godini

-ad.7.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ministru prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske na donošenje rješenja o visini naknade

-ad.8.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na zaključivanje Ugovora o pružanju usluga

Sjednica je završena u 09:45 sati

Broj:01-02-08-1/19
Orašje, 25.01.2019.g.

Tajnik Vlade                                                        Predsjednik Vlade

___________________                                       _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                       Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti