Više

  Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  15. sjednice  Vlade Županije Posavske

  održane dana 24.08.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati

   

   

   

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade Predsjednik predlaže sljedeći:

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1.Prijedlog odluke o usvajanju dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
  2. Prijedlog odluke o proglašenju prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje
  6. Prijedlog odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2015.godini

  8.Zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova za davanje suglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, MUP-a Županije Posavske putem javnog natječaja

  1. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
  2. Zahtjev Kantonalnog suda u Odžaku za davanje suglasnosti za angažiranje Elvire Pobrić po osnovu ugovora o djelu za mjesec kolovoz 2015.godine
  3. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2015.godine

  12.. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2015.godine

   

  D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

   

  1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kanala „Glavni objedski- zapad“ od km 2+54,65 do km 4+736,45
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala „Jošava“ od km 0+000,00 do km 3+660,60
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji ljetnog nasipa Basutska-dionica Kalioci od km 3+340,92 do km 4+089,55
  4. Zahtjev za davanje suglasnosti za isplatu po Rješenju povjerenstvu za javne nabave u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
  5. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće

   

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

   

   

  Z A K LJ U Č C I

   

  -ad.1.-

  Donosi se Odluka o usvajanju dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

   

  -ad.2.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

   

  ad.3.-

  Donosi se Odluka o proglašenju prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske

   

  ad.4.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

   

  ad.5.-

  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

   

   

   

  -ad.6.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje

   

  -ad.7.-

  Donosi se Odluka o odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2015.godini

   

  -ad.8.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u činu „policajca“ u Upravi policije, MUP-a Županije Posavske – 10 izvršitelja putem javnog natječaja

   

  -ad.9.-

  Donosi se Zaključak

  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana na poslovima spremačice puno radno vrijeme počev od 19.08.2015.godine u Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju.

   

  -ad.10.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Kantonalnom sudu u Odžaku  za angažiranje Elvire Pobrić, koja obavlja poslove čistačice,  po osnovu ugovora o djelu za mjesec kolovoz 2015.godine

   

  -ad.11.-

  Donosi se Zaključak

  1.Prihvaća se  Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2015.godine.

   

  -ad.12.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Prihvaća se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2015.godine

   

  -ad.13.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kanala „Glavni objedski- zapad“ od km 2+54,65 do km 4+736,45

   

  -ad.14.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala „Jošava“ od km 0+000,00 do km 3+660,60

   

  -ad.15.-

  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji ljetnog nasipa Basutska-dionica Kalioci od km 3+340,92 do km 4+089,55

   

  -ad.16.-

  Donosi se Zaključak:

  1.Daje se suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za isplatu po Rješenju broj:UP-I/08-01-60/15 od 20.04.2015.g.,Povjerenstvu za javne nabave u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

   

  -ad.17.-

  Donosi se Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće

   

   

   

  Sjednica je završena u 16,00 sati

   

   

   

  Broj:01-02-396-2/15

  Orašje, 27.08.2015.g.

   

   

   

   

   

  TAJNIK VLADE                                                           PREDSJEDNIK VLADE

          ___________________                                            _____________________

                                                                Marijan Klaić,mag.ing.aedif

   

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti