Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

 

sa  15. sjednice  Vlade Županije Posavske

održane dana 24.08.2015.g. u Orašju

 

 

Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati

 

 

 

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade Predsjednik predlaže sljedeći:

 

D n e v n i   r e d 

 

1.Prijedlog odluke o usvajanju dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“
 2. Prijedlog odluke o proglašenju prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske
 3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske
 4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje
 6. Prijedlog odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2015.godini

8.Zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova za davanje suglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, MUP-a Županije Posavske putem javnog natječaja

 1. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
 2. Zahtjev Kantonalnog suda u Odžaku za davanje suglasnosti za angažiranje Elvire Pobrić po osnovu ugovora o djelu za mjesec kolovoz 2015.godine
 3. Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2015.godine

12.. Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2015.godine

 

D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

 

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kanala „Glavni objedski- zapad“ od km 2+54,65 do km 4+736,45
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala „Jošava“ od km 0+000,00 do km 3+660,60
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji ljetnog nasipa Basutska-dionica Kalioci od km 3+340,92 do km 4+089,55
 4. Zahtjev za davanje suglasnosti za isplatu po Rješenju povjerenstvu za javne nabave u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 5. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće

 

Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

 

 

Z A K LJ U Č C I

 

-ad.1.-

Donosi se Odluka o usvajanju dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

 

-ad.2.-

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“

 

ad.3.-

Donosi se Odluka o proglašenju prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske

 

ad.4.-

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

 

ad.5.-

Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije športskih programa i aktivnosti

 

 

 

-ad.6.-

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje

 

-ad.7.-

Donosi se Odluka o odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2015.godini

 

-ad.8.-

Donosi se Zaključak:

1.Daje se suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u činu „policajca“ u Upravi policije, MUP-a Županije Posavske – 10 izvršitelja putem javnog natječaja

 

-ad.9.-

Donosi se Zaključak

1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme do 90 dana na poslovima spremačice puno radno vrijeme počev od 19.08.2015.godine u Školskom centru fra Martina Nedića u Orašju.

 

-ad.10.-

Donosi se Zaključak:

1.Daje se suglasnost Kantonalnom sudu u Odžaku  za angažiranje Elvire Pobrić, koja obavlja poslove čistačice,  po osnovu ugovora o djelu za mjesec kolovoz 2015.godine

 

-ad.11.-

Donosi se Zaključak

1.Prihvaća se  Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2015.godine.

 

-ad.12.-

Donosi se Zaključak:

1.Prihvaća se Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2015.godine

 

-ad.13.-

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kanala „Glavni objedski- zapad“ od km 2+54,65 do km 4+736,45

 

-ad.14.-

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala „Jošava“ od km 0+000,00 do km 3+660,60

 

-ad.15.-

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji ljetnog nasipa Basutska-dionica Kalioci od km 3+340,92 do km 4+089,55

 

-ad.16.-

Donosi se Zaključak:

1.Daje se suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za isplatu po Rješenju broj:UP-I/08-01-60/15 od 20.04.2015.g.,Povjerenstvu za javne nabave u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

-ad.17.-

Donosi se Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće

 

 

 

Sjednica je završena u 16,00 sati

 

 

 

Broj:01-02-396-2/15

Orašje, 27.08.2015.g.

 

 

 

 

 

TAJNIK VLADE                                                           PREDSJEDNIK VLADE

        ___________________                                            _____________________

                                                              Marijan Klaić,mag.ing.aedif

 

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti