Više

  Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  I Z V O D I Z Z A P I S N I K A

  sa 18. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 21.10.2015.g. u Orašju

  Sjednica je počela sa radom u 11,30 sati

  Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Županije Posavske,
  Zapisnik je jednoglasno usvojen.
  Nakon usvajanja gore navedenog Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu UNDP-a za sufinanciranje projekta rekonstrukcije i sanacije R-464, dionica Bazik
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na uređenju kanala „Gornja Srnotoča“ od km 5+733,00 do km 6+275,00 i od km 7+386,00 do km 8+395,00
  3.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala „Jošava“ od km 2+399,20 do km7+143,00
  4.Prijedlog odluke o prestanku stanja prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske
  5.Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe“
  6.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godine za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći
  7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave robe-obuće za policijske službenike
  8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o naknadi članovima Povjerenstva za polaganje ispita vozača motornih vozila
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske (Udruga gospodarstvenika)
  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Sveučilištu Mostar
  12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za sufinanciranje nabavke udžbenika“
  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske
  14. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnog ureda u potkrovlju zgrade Vlade Županije Posavske generalnom konzulatu Republike Hrvatske Tuzla
  15. Prijedlog odluke o zabrani novog zapošljavanja u županijskim tijelima uprave, javnim ustanovama i javnim službama
  16.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ureda Predsjednika Vlade Županije Posavske
  17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Župi sv. Ane Domaljevac
  18. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za nabavku cjepiva protiv sezonske gripe
  19.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno- športskih programa i aktivnosti
  20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Orašje za provođenje postupka javne nabave usluga posebnog linijskog prijevoza učenika s posebnim potrebama za školsku 2015./2016.godinu
  21.Prijedlog rješenja o imenovanju administrativnog povjerenstva Vlade Županije Posavske
  22.Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Drugostupanjske upravne komisije
  23.Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske
  24.Prijedlog rješenja o imenovnaju Stegovnog vijeća
  25.Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
  26.Prijedlog rješenja o imenovanju zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske
  27.Prijedlog zaključka
  28.Prijedlog zaključka o dopuni zaključka o davanju suglasnosti
  29. Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje
  30.Zahtjev Skupštine Županije Posavske za izdavanje suglasnosti za poslove i zadatke po ugovoru od jelu
  31.Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti na ugovor o djelu za Jozu Pranjić za mjesec rujan 2015.g.
  32. Zahtjev Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ( OŠ Domaljevac- spremačica i SSŠ Orašje –kuharica)
  33. Prijedlog zaključka za davanje suglasnosti osobama koje rade po ugovoru o djelu za listopad 2015.g.
  34. Prijedlog Zaključka o neradnom danu na području Županije Posavske
  35.Odgovor na zastupničko pitanje (Ministarstva financija)
  36. Informacija o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske sa pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ u 2014.-oj godini.

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava s pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ namijenjenih privatnim poslodavcima za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba
  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K LJ U Č C I
  -ad.1.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu UNDP-a za sufinanciranje projekta rekonstrukcije i sanacije R-464, dionica Bazik

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na uređenju kanala „Gornja Srnotoča“ od km 5+733,00 do km 6+275,00 i od km 7+386,00 do km 8+395,00

  -ad.3.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala „Jošava“ od km 2+399,20 do km7+143,00

  -ad.4.-
  Donosi se Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće od suše na području Županije Posavske

  -ad.5.-
  Donosi se Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe“

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godine za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave robe-obuće za policijske službenike

  -ad.8.-
  Donosi se Zaključak
  1.Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o naknadi članovima Povjerenstva za polaganje ispita vozača motornih vozila

  -ad.9 .-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske

  -ad.10.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Vladi Županije Posavske (Udruga gospodarstvenika)

  -ad.11.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Sveučilištu Mostar

  -ad.12.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na poziciji „Grantovi za sufinanciranje nabavke udžbenika“

  -ad.13.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

  -ad.14.-
  Donosi se Odluka o davanju na korištenje poslovnog ureda u potkrovlju zgrade Vlade Županije Posavske generalnom konzulatu Republike Hrvatske Tuzla

  -ad.15.-
  Donosi se Odluka o zabrani novog zapošljavanja u županijskim tijelima uprave, javnim ustanovama i javnim službama

  -ad.16.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama i izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ureda Predsjednika Vlade Županije Posavske

  -ad.17.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Župi sv. Ane Domaljevac

  -ad.18.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za nabavku cjepiva protiv sezonske gripe

  -ad.19.-
  Donosi se Odluka o o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu na ime realizacije kulturno- športskih programa i aktivnosti

  -ad.20.-
  Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Orašje za provođenje postupka javne nabave usluga posebnog linijskog prijevoza učenika s posebnim potrebama za školsku 2015./2016.godinu

  -ad.21.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog rješenja o imenovanju administrativnog povjerenstva Vlade Županije Posavske

  -ad.22.-
  Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Drugostupanjske upravne komisije

  -ad.23.-
  Donosi se Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske

  -ad.24.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Stegovnog vijeća

  -ad.25.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

  -ad.26.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju zamjenika ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske

  -ad.27.-
  Donosi se Zaključak

  -ad.28.-
  Donosi se Zaključak o dopuni zaključka o davanju suglasnosti

  -ad.29.-
  Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje

  -ad.30.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Skupštini Županije Posavske za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu za kolovoz i rujan 2015.godine i to:
  – Marko Mamić
  – Mario Josić
  – Ivo Vincetić
  – Ružica Leovac
  – Marko Prgić i
  – Lucija Matić

  -ad.31.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje Joze Pranjić po osnovu ugovora o djelu za mjesec rujan 2015.godine, za pružanje usluga prijevoza djece s posebnim obrazovnim potrebama.

  -ad.32.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za upošljavanje djelatnika na određeno vrijeme i to u
  – Osnovnoj školi Braće Radića Domaljevac, spremačica, na određeno radno vrijeme do 31.08.2016.g. i
  – Srednjoj strukovnoj školi Orašje, kuharica- na određeno radno vrijeme do 90 dana s početkom od 01.10.2015.g.

  -ad.33.-
  Donosi se Zaključak:
  1. Vlada Županije Posavske daje suglasnost ministarstvima, službama, uredima i upravama Vlade da zaključe ugovore o djelu za mjesec listopad tekuće godine, i to
  – Ministarstvo unutarnjih poslova i
  – Antonela Kosić
  – Mato Živković
  – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i
  – Velid Subašić
  – Ministarstvo financija i
  – Edina Vajzović-Halilović
  – Ministarstvo pravosuđa i uprave i
  – Ivan Vilić
  – Zajednička služba Vlade i
  – Ana Senić
  – Marija Maskaljević
  – Mato Knežević
  – Služba za odnose s javnošću i
  – Josip Vinković
  – Ured za povratak raseljenih lica –prognanika i izbjeglica i
  – Danijel Ivanković
  – Županijske uprava za inspekcijske poslove i
  – Ivana Orkić
  – Županijska uprava civilne zaštite i
  – Ivana Vilušić
  – Ured za zakonodavstvo i
  – Ružica Vincetić
  – Agencija za privatizaciju i
  -Ružica Baotić
  -Mario Brkić
  – Kantonalni sud u Odžaku i
  – Elvira Pobrić
  – Kantonalno tužiteljstvo i
  – Slađana Klajić
  – Miroslav Vukić
  – Općinsko pravobraniteljstvo u Orašju i
  – Ružica Baotić
  – Općinski sud u Orašju i
  – Mara Jurić
  -ad.34.-
  Donosi se Zaključak o neradnom danu na području Županije Posavske

  -ad.35.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaća se Odgovor na zastupničko pitanje Ministarstva financija i upućuje Skupštini Županije Posavske na daljnje postupanje.

  -ad.36.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Prihvaća se Informacija o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske sa pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ u 2014.-oj godini.

  -ad.37.-
  Donosi se Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika sredstava s pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ namijenjenih privatnim poslodavcima za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba
  Sjednica je završena u 13,00 sati

  Broj:01-02-472-2/15
  Orašje, 22.10.2015.g.

  TAJNIK VLADE                                                                            PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                                     _____________________
  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti