Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

I Z V O D   I Z   Z A P I S N I K A

sa 30. sjednice Vlade Županije Posavske
održane dana 09.03.2016.g. u Orašju

Sjednica je počela sa radom u 14,00 sati
Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, pristupilo se razmatranju Zapisnika sa 25., 26., 27., 28. i 29. sjednice Vlade Županije Posavske,
Zapisnici su jednoglasno usvojeni.
Nakon usvajanja gore navedenih Zapisnika Predsjednik predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira
2. Nacrt zakona o javnom okupljanju
3. Nacrt zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske
4. Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2015.godinu
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i zavoda za školstvo
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za informiranje
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu
10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Plan i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2016.godinu
11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u
12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
14. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije
15. Prijedlog rješenja o imenovnaju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavnaje Županije Posavske
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu
17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu ( OŠ Tolisa i OŠ D. Mahala)
18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme
19 Prijedlog zaključka o ovlašćivanju na potpisivanje
20 Prijedlog zaključka o dostavljanju izvješća o stipendiranju studenata
21. Prijedlog zaključka o popuni upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
22 Prijedlog zaključka
23. Zahtjev za davanje suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja
24. Zahtjev za davanje suglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu sa Ružom Baotić
25. Odgovori na zastupnička pitanja

D o p u n a d n e v n o g r e d a

1.Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za imenovnaje predstavnika Vlade Županije Posavske
2.Prijedlog zaključka o ovlašćivanju za potpisivanje
3. Prijedlog odluke o otvaranju posebnog namjenskog transakcijskog računa za sredstva iz Projekta prekogranične suradnje Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina pod nazivom „DR SHARE“
4.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti
5.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2015./2016.godine.

Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

Z A K L J U Č C I

-ad.1.-
Utvrđuje se Prijedlog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.2.-
Utvrđuje se Prijedlog zakona o javnom okupljanju i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.3.-
Utvrđuje se Prijedlog zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske i upućuje Skupštini Županije Posavske
-ad.4.-
Donosi se Zaključak:
1.Donosi se Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2015.godinu i upućuje Skupštini Županije Posavske

-ad.5.-
Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje vjerskih zajednica

-ad.6.-
Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i zavoda za školstvo

-ad.7.-
Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za informiranje

-ad.8.-
Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja djece s posebnim potrebama

-ad.9 .-
Donosi se Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu na poziciji Grantovi za šport i kulturu

-ad.10.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Plan i Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2016.godinu

-ad.11.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.godinu UNDP-u

-ad.12.-
Donosi se Odluka o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu političkim strankama

-ad.13.-
Donosi se Odluka o davanju suglasnosti

-ad.14.-
Donosi se Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za koncesije

-ad.15.-
Donosi se Rješenje o imenovnaju vršitelja dužnosti ravnatelja Službe za upošljavnaje Županije Posavske

-ad.16.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu

-ad.17.-
Povlači se s dnevnog reda Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu ( OŠ Tolisa i OŠ D. Mahala)

-ad.18.-
Donosi se Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

-ad.19.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju na potpisivanje

-ad.20.-
Donosi se Zaključak o dostavljanju izvješća o stipendiranju studenata

-ad.21.-
Donosi se Zaključak o popuni upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

-ad.22.-
Donosi se Zaključak ( u svezi zakona o razvojnom planiranju)

-ad.23.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se prethodna suglasnost ministru financija za popunu dva upražnjena radna mjesta držvnog službenika-stručni suradnik za plaćanja, putem javnog natječaja

-ad.24.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu u Uredu predsjednika Vlade sa Ružom Baotić.

-ad.25.-
Donosi se Zaključak:
1.Objedinjuju se Odgovori na zastupnička pitanja zastupnika i upućuju Skupštini Županije Posavske.

-ad.26.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju za imenovnje predstavnika Vlade Županije Posavske

-ad.27.-
Donosi se Zaključak o ovlašćivanju za potpisivanje

-ad.28.-
Donosi se Odluka o otvaranju posebnog namjenskog transakcijskog računa za sredstva iz Projekta prekogranične suradnje Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina pod nazivom „DR SHARE“
-ad.29.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti

-ad.30.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2015./2016.godine.

Sjednica je završena u 16,30 sati

Broj:01-02-85-2/16
Orašje, 10.03.2016.g.
TAJNIK VLADE                                                                                  PREDSJEDNIK VLADE

___________________                                                               ___________________
Katica Baotić, dipl.iur                                                                   Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti