Izvod iz zapisnika sa 51. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 
Izvod iz zapisnika
sa 51. izvanredne sjednice Vlade Županije Posavske
održane 31.10.2016. godine
Sjednica je počela sa radom u 13:30 sati

Nakon što je Predsjednik utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, predsjednik predlaže slijedeći
Dnevni red
1. Prijedlog zaključka u svezi sa aktivnostim SIPE na području Općine Orašje na dan 31.10.2016.g.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom su doneseni slijedeći:

Zaključci

-ad.1.-
Donosi se Zaključak u svezi sa aktivnostim SIPE na području Općine Orašje na dan 31.10.2016.g.

Sjednica je završena u 15,30 sati

Broj:01-02-537-1/16
Orašje, 31.10.2016.g.

Tajnik Vlade                                                                                   Predsjednik Vlade

___________________                                                         _____________________
Katica Baotić, dipl. prav.                                                          Marijan Klaić, mag. ing. aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti