Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  OPĆINA ORAŠJE
  OSNOVNA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA
  DONJA MAHALA

   

  Broj:468/16                                                                                                                      Datum: 04. 08.2016.godine

  Temeljem članka 81. stavak 2. točka 4. Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske(Narodne novine broj: 3/04, 4/04 i 8/08) i članka 47.  točka 3. alineja 1. Statuta Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala , te odluke o raspisivanju Javnog natječaja za upražnjena mjesta broj 467/16 i  zaključka Vlade Županije Posavske broj: 01-02-373/16 od 28.07.2016.godine   Školski odbor Osnovne škole  Ruđera Boškovića  Donja Mahala          r a s p i s u j e:

        N A T J E Č A J
  za popunu radnih mjesta

   

  1. Učitelj engleskog jezika, 4 sata tjedno na određeno vrijeme do 31.08.2017.
  2. Učitelj fizike, 8 sati tjedno na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine
  3. Učitelj tehničke kulture, 7 sati tjedno na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine

  Za učitelja i stručnog suradnika može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta treba ispunjavati i uvjete utvrđene člankom 67, 68, 69 i 70 Zakona o Osnovnom školstvu, te Pravilnika o stručnoj spremi nastavnika u osnovnoj školi i to za sljedeća radna mjesta:

   

  Učitelj engleskog jezika

  -Učitelj/nastavnik/profesor engleskog jezika i književnosti

  Baccalaureat/bachelor/prvostupnik engleskog jezika ( 240 ECTS )

  -Magistar engleskog jezika i književnosti

  -Položen stručni ispit za rad u obrazovanju

   

   

   

   

  Učitelj fizike

   

   

  -Učitelj/nastavnik/profesor fizike

  -Dipl.inžinjer fizike s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta

  Baccalaureat/bachelor/prvostupnik fizike ( 240 ECTS bodova)

  -Magistar fizike – diplomirani inženjer  fizike s položenom pedagoško – psihološkom i metodičkom skupinom predmeta

  -Položen stručni ispit za rad u obrazovanju

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Učitelj tehničke kulture

   

   

   

  -Učitelj/nastavnik/profesor tehničkog odgoja (vaspitanja) i obrazovanja

  -Učitelj/nastavnik/profesor tehničke kulture

  -Profesor politehničkog odgoja( vaspitanja) i obrazovanja

  -Profesor proizvodno tehničkog obrazovanja

  -Profesor tehnike i fizike

  -Dipl. inženjer tehničke struke s položenom pedagoško – psihološkom i metodičkom skupinom predmeta

  Baccalaureat/bachelor/prvostupnik tehničke kulture 240 ECTS bodova

  Baccalaureat/bachelor/prvostupnik tehničke struke 240 ECTS bodova i položenom pedagoško – psihološkom i metodičkom skupinom predmeta

  -Magistar tehničke kulture

  -Magistar tehničke struke – diplomirani inženjer s položenom pedagoškom i metodičkom skupinom predmeta

  -Položen stručni ispit za rad u obrazovanju

   

  Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Prijavu na javni natječaj ( potpisanu)
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( ukoliko fakultet nije stečen u BiH ili je diploma u nekoj drugoj državi uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome )
  • uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od šest mjeseci ) ili kopiju CIPS –ove iskaznice ( original ili ovjerena kopija ),
  • rodni list (original ili ovjerena kopija )
  • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka od nadležnog Županijskog suda (ne starije od 3 mjeseca)
   ( original ili ovjerena kopija ),
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( original ili ovjerena kopija )

   

  Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.
  Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju) o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.
  Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.

  Natječaj će biti objavljen na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole  Ruđera Boškovića Donja Mahala.
  Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
  Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
  Prijava mora sadržavati adresu i broj telefona kandidata.

  Prijavu na natječaj sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: OŠ Ruđera Boškovića  Donja Mahala ulica Školska 33,        76274 Donja Mahala sa naznakom „ prijava na natječaj „ .

  Također na koverti naznačiti na koje radno mjesto se kandidat javlja.
  Po okončanju natječaja Osnovna Ruđera Boškovića Donja Mahala neće vršiti povrat dokumentacije kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

                                                                                     PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG  ODBORA
  JOSO  VINCETIĆ

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti