Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
OSNOVNA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA
DONJA MAHALA

Broj: 472/16
Datum: 10. 08.2016 .godine

Temeljem članka 81. stavak 2. točka 4. Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske
( Narodne Novine Županije Posavske broj: 3/04, 4/04 i 8/08 ) i članka 46. točka 3. alineja 1. Statuta Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala, te odluke o raspisivanju Javnog natječaja za upražnjeno mjesto broj 471/16 i zaključka Vlade Županije Posavske broj: 01-02-392/16 od 09.08.2016.godine Školski odbor Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala r a s p i s u j e:

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1. Defektolog, nepuna norma 20 sati tjedno na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine

Za defektologa može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta treba ispunjavati sljedeće uvjete o sručnoj spremi:

– stručni suradnik defektolog – logoped, VSS diplomirani defektolog, diplomirani logoped.
Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
– Prijavu na javi natječaj ( potpisanu)
– životopis,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( ukoliko fakultet nije stečen u BiH ili je diploma u nekoj drugoj državi uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome )
– uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od šest mjeseci ) ili kopiju CIPS –ove iskaznice ( original ili ovjerena kopija ),
– rodni list (original ili ovjerena kopija )
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka od nadležnog Županijskog suda (ne starije od 3 mjeseca)
( original ili ovjerena kopija ),
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( original ili ovjerena kopija )

Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju)o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.

Natječaj će biti objavljen na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijava mora sadržavati adresu i broj telefona kandidata.
Prijavu na natječaj sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: OŠ Ruđera Boškovića „ za natječaj „ školska ulica br. 33
76274 Orašje
Također na koverti naznačiti na koje radno mjesto se kandidat javlja.
Po okončanju natječaja Osnovna Ruđera Boškovića neće vršiti povrat dokumentacije kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

JOSO VINCETIĆ

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti