Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske, u ime Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, objavljuje dana 24.9.2015.godine

  JAVNI NATJEČAJ

  za popunu radnog mjesta državnog službenika

  u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavsk

  1) stručni suradnik za plan, analizu, ekonomske poslove, praćenje šumsko-gospodarskih osnova i integralnu zaštitu šuma……………………………………………..1 izvršitelj

  na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA

  • prikuplja podatke o stanju i razvoju svih šuma i šumskog zemljišta na prostoru Županije,
  • sudjeluje u izradi županijskog šumsko-razvojnog plana,
  • prati realizaciju šumskogospodarskih osnova putem godišnjih planova gospodarenja šumama,
  • prikuplja podatke o izvršenim šumsko-uzgojnim radovima, izvršenom godišnjem obujmu sječa i rasadničkoj proizvodnji,
  • usuglašava šumsko-gospodarske osnove s prostornim planovima općinama, strategijom upravljanja vodama, lovno-privrednih osnova, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa na području Županije,
  • prikuplja podatke i vodi bazu podataka vezanih za integralnu zaštitu šuma,
  • prati zdravstveno stanje svih šuma,
  • izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije, kao što su tipska izvješća, redovne ili periodične informacije i sl.,
  • obavlja druge poslove i zadatke koji proizlaze iz zakona i provedbenih propisa i po zahtjevu direktora.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • VII stupanj stručne spreme, odnosno prvi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 bodova, šumarski fakultet,
  • jedna godina radnog staža,
  • položen ispit općeg znanja.

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:

  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine),
  2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci, nakon stjecanja stručne sprema prema uvjetima ovog natječaja,
  3. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice,
  4. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
  5. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  6. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca,
  7. dokaz o položenom ispitu općeg znanja.

  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 7. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:
  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete javnog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
  O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).

  Izabrani kandidati su dužni u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.

  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, računajući od 24.9.2015.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske, te oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje

  s naznakom za:

  ”Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske“

  ”NE OTVARATI”

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti