Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića održana je 83. sjednica Vlade Županije Posavske. Donesena je Odluka o unosu i raspoređivanju namjenskih prihoda u Proračun Županije Posavske za 2017. godinu u iznosu od 30.000,00 KM ( naknada za opće korisne funkcije šuma i ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unaprjeđenje šuma utvrđenih županijskim propisima). Donesena je i Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu, u povezanosti sa ranije donesenom Odlukom kojim se povećava visina sredstava Granta sa 150.0000,00 KM na 180,000,00 KM.
  Donesena je Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posvske za 2017.godinu na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata kako bi se, navedeno je u obrazloženju, predviđena sredstva mogla rasporediti na pozicije koje zahtijevaju prioritetno rješavanje, te u povezanosti sa ovom temom i Odluka koju je Ministarstvo predložilo vezano za preraspodjelu sredstava unutar pozicija.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utvrđen Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu. Razlog donošenja Odluke je povećanje iznosa za pružanje financijske potpore općinama u ostvarivanju njihovih zadataka zaštite i spašavanja. Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava Crvenom križu Općine Orašje ( 10.000,00 KM u svrhu financijske potpore za implementaciju projekta „Ženske priče“), a proračunska su sredstva odobrena i za Dječji vrtić „Paola Cerueto“ Odžak ( za opremanje dječjih jaslica 10.000,00 KM).
  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za pružanje financijske potpore za zaštitu i spašavanje Vatrogasnom domu Odžak. Data je suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji protupožarnog šumskog puta u KO Donji Svilaj od km ( 2+792,78 do km 3+11629 ). Suglasnost je dobivena i za provođenje postupka javne nabave usluga za izradu šumsko-gospodarske obnove za državne i privatne šume za razdoblje 2019.-2028. Procijenjena vrijednost je 49.000,00 KM.
  Županijska Vlada donijela je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe – softvera i popratne opreme za analizu prometa i provedbu Zakona o sigurnosti prometa. Ministarstvo financija također je dobilo suglasnost za provođenje postupka javne nabave za tehničku i funkcionalnu podršku za softverske module i aplikacijsku postavku za centralizirani obračun i isplatu plaća.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti