Više

  SMJERNICE RADA VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE 2018-2022

  Najčitanije

  Razvoj Županije Posavske određen je mjerama i projektima planiranim u ranije prihvaćenim dokumentima: Srednjoročnoj strategiji razvoja Županije Posavske i Akcijskom planu za implementaciju Reformske agende za pristupanje Bosne i Hercegovine EU. Jasno je da ne možemo biti zadovoljni dinamikom realizacije istih za što u državi kakva je Bosna i Hercegovina uvijek možemo tražiti odgovornost u nekim od ostalih nivoa vlasti.

   Komplicirana država ne smije nam biti alibi da sa svoje strane  ne učinimo maksimum, i zato smo opredijeljeni da jako brzo izvršimo reviziju navedenih dokumenata kao i ostalih planova, te učinimo sve u dijelu vlastitih ustavnih nadležnosti kako bismo ubrzali svoj razvoj, a time i popravili standard života stanovnika naše županije. Moramo inzistirati na strateškom i planskom razvoju i trošenju sredstava u strateški planirane  dobro osmišljene programe i projekte.

  Svjesni smo činjenice da ne postoji „čarobni štapić“ kojim bi smo preko noći popravili pravnu i materijalnu sigurnost ljudi na ovom području, a time i smanjili odnosno zaustavili odlazak mladih obitelji u zapadnoeuropske zemlje. Uvjeren sam, međutim, da upornim i organiziranim radom, strateškim pristupom razvoju, stvaranjem pravnog okvira u kojem će se značajno bolje znati tko što treba raditi i za što je tko odgovoran, možemo popraviti sve segmente življenje na ovom prostoru i značajno ih primaknuti europskim standardima.

  Uz analizu i doradu svih naših strategija i planova neophodno je u tom smislu izvršiti i reorganizaciju javne uprave na nivou županije, pojedinih ministarstava, uprava, ureda, agencija i službi.

  Smjernice rada  Vlade ŽP temelje se na Izbornom programu pobjedničke koalicije stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i one su slijedeće:

  GOSPODARSTVO I RAZVOJ

  Gospodarski rast i razvoj temeljiti ćemo na institucionalnoj promociji Posavine kao mjesta pogodnog za investiranje. Koordiniranim i kontinuiranim radom svih županijskih ministarstava, ureda za razvoj, tri naše općine, komora, udruga, sindikata, obrazovanih ustanova i ostalih možemo doći do novog i značajnijeg investiranja u gospodarstvo, novih radnih mjesta, ali i popravljanja statusa radnika u privatnim poduzećima.

  Ovdje prvenstveno mislimo na uklanjanje administrativnih barijera investiranju i poslovanju te ciljane financijske  potpore županije poduzetnicima i obrtnicima koji će osiguravati rast i upošljavanje. 

  U promociji naših potencijala u gospodarstvu i iznalaženju novih tržišta i partnera našim gospodarstvenicima značajno ćemo se osloniti na našu dijasporu.    

  Poljoprivredu kao najvažniju gospodarsku granu naše Županije podržavati ćemo kroz niz mjera i potpora poljoprivrednim proizvođačima koje će imati za cilj učiniti ih konkurentnim na postojećim, kao i otvoriti im nova tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

  U tom smislu ojačat ćemo postojeće i uspostaviti nove institucije za podršku proizvođačima, te pripremiti programe boljeg upravljanja poljoprivrednim zemljištem. Izraditi ćemo planove okrupnjavanja i navodnjavanja zemljišta.

  Jedan od prioriteta Vlade biti će razvoj institucionalnih kapaciteta koji će omogućiti pripremu i implementaciju projekata koji će se financirati iz domaćih, a posebice EU pristupnih fondova. Ovdje ćemo posebno koristiti iskustva iz Republike Hrvatske.

  Nastaviti ćemo unaprjeđivati cestovnu infrastrukturu u nadležnosti Županije te pomagati općinama u rekonstrukciji i izgradnji lokalnih cesta i ulica. Inzistirati ćemo na ubrzavanju izgradnje i stavljanja u funkciju mosta i posavske dionice autoceste na koridoru 5C sa popratnom infrastrukturom modernog graničnog prijelaza. Biti ćemo aktivni u pripremi projekta AC Orašje-Tuzla. Županija će pomagati sve tri općine u izgradnji vodovodnih i kanalizacijskih sustava.

  Novim zakonskim rješenjima unaprijediti ćemo oblast turizma kao nedovoljno organiziranog i iskorištenog potencijala našeg prostora.  

   Najbitnija pretpostavka ukupnog razvoja jednog prostora je suvremeni obrazovni sustav, prilagođen potrebama gospodarskog i javnog sektora. U tom smislu raditi ćemo na uvođenju dualnog srednjeg strukovnog obrazovanja kao i na prilagodbi i kvaliteti smjerova fakulteta  Centra studiranja u Orašju koji djeluje pri Sveučilištu u Mostaru.

  DEMOGRAFSKA OBNOVA, OBITELJ I MLADI

  Jedan od glavnih ciljeva Vlade biti će pozitivna populacijska politika i revitalizacija društva kroz definiranje demografskih mjera za osiguranje porasta nataliteta i zaustavljanje trenda iseljavanja.

  Osigurati mladima pristupačnije obrazovanje i stručno usavršavanje te jednostavniji pristup tržištu rada i zapošljavanju jedna je od naših temeljnih obveza.

  Vlada će sukladno mogućnostima proračuna prioritet dati jačanju mjera pomoći majkama rodiljama i doplatka za djecu. Zakonski će biti reguliran materijalni status roditelja odgajatelja u obiteljima s 4 i više djece.

  Nizom mjera planiramo pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Nastaviti ćemo jačati sve programe koji materijalno pomažu obiteljima s djecom u nošenju značajnog dijela ukupnih troškova školovanja i zdravstvene zaštite djece.

  STRADALNICI DOMOVINSKOG RATA

  Zaštita digniteta Domovinskog rata i prava branitelja i članova njihovih obitelji i dalje će biti jedan od prioriteta rada Vlade ŽP. U tom smislu nastaviti ćemo punu primjenu Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj sa ciljem pomoći u preventivnim sistematskim pregledima, liječenju, pomoći u slučaju smrti branitelja i članova njihovih obitelji te sufinanciranja troškova visokog obrazovanja djece branitelja. Nastaviti ćemo potpore obilježavanju značajnih datuma iz Domovinskog rata i kao i svih projekata braniteljskih udruga radi očuvanja istine o HVO-u i sjećanja na sve poginule i umrle branitelje.

  Vlada će preko resornog ministarstva biti aktivna u pomoći braniteljima koji ispunjavaju uvjete prema međudržavnom ugovoru sa Republikom Hrvatskom u ostvarivanju prava na mirovinu i ostala prava.

  PRAVNA I SIGURNOSNA POLITIKA

  Jedan od najbitnijih segmenata kvalitetnog životnog standarda leži i u pravnoj sigurnosti svakog pojedinca. Činiti ćemo sve da zakonski reguliramo sve oblasti života koje su u ustavnoj nadležnosti Županije. Vlada će inicirati neophodne izmjene Ustava ŽP, usvajanje Zakona o lokalnoj samoupravi kako bi se još preciznije uredile nadležnosti županije, općina i mjesnih zajednica.

  Težiti ćemo profesionalnoj i dobro opremljenoj policiji kao jamstvu sigurnosti stanovništva, imovine i cijelog prostora.

  Pretpostavka nulte stope korupcije podrazumijeva da svi pojedinci i institucije rade 100% sukladno zakonima i propisima. A da isti budu što bliže europskima. Ovo će biti jedna od Vladinih osnovnih vodilja u radu.

  Raditi ćemo na organiziranom sustavu civilne zaštite sa modernim vatrogastvom kao njegovom najvažnijom sastavnicom.

  Inzistirati ćemo na izgradnji i kvalitetnom održavanju vodozaštitnih objekata u nadležnosti Federacije BiH kao i izmjeni svih propisa koji reguliraju segment obrane od poplava. Iz iskustva znamo da ovdje postoji značajan prostor za napredak.

  Županijskim Zakonom o vodama regulirati ćemo upravljanje i održavanje svih vodotoka i objekata u nadležnosti županije i općina.   

              Pokrenuti ćemo postupak izrade Plana upravljanja otpadom na području županije, koji će biti temelj zaštite okoliša odnosno  zaštite naših resursa: poljoprivrednog zemljišta i podzemnih voda, a time i zdravlja stanovnika u budućnosti.

  OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, SPORT I MEDIJI

  U sektoru obrazovanja pred nama su sigurno najveći izazovi, uvjetovani trendom smanjivanja broja učenika, ali i ciljem razvoja suvremenog obrazovnog sustava koje niti u čemu ne smije zaostajati za  najboljim u regiji.  

  Neophodne promjene zahtijevaju promjenu niza propisa i procedura, ulaganje u edukaciju kadrova, ulaganje u materijalnu opremljenost naših vrtića i škola. Cilj je stvoriti uvjete koji će motivirati nastavnike i učenike na izvrsnost. Manji broj učenika u razredima prilika je da isti dobiju više pozornosti, a time u konačnici i više znanja sa kojim će izaći iz obrazovnog procesa.     

              Zakonom o sportu urediti ćemo javno financiranje sportskih klubova, održavanje i vođenje sportskih terena i objekata, rad s djecom i mladima te profesionalni sport. Podržavati ćemo institucije koje  rade na očuvanju postojećeg kulturno-tradicijskog blaga ovoga prostora i oblikovanje novih kulturnih sadržaja.

  Vlada će nastaviti podržavati projekte vjerskih zajednica.

  Analizirati ćemo postojeće i uspostaviti nove kanale komuniciranja sa javnosti u cilju dodatne transparentnosti rada i trošenja javnog novca i bolje informiranosti stanovnika naše županije o svemu što se tiče njihove svakodnevnice. 

  ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SIGURNOST

  Uz nastavak pomoći Republike Hrvatske i Federalnog fonda solidarnosti siguran sam da na prostoru Županije Posavske možemo imati stabilan i kvalitetan zdravstveni sektor. To primarno zahtjeva nastavak ulaganja u mlade kadrove i suvremenu medicinsku opremu. Paralelno s tim neophodno je reformirati puno postojećih procedura u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u cilju postizanja kvalitetnije i jeftinije zdravstvene zaštite osiguranika.

  Moramo težiti zdravstvenom sustavu jednakih uvjeta za sve u kojem će biti točno definirano koje usluge i pod kojim uvjetima mogu pružiti naše zdravstvene ustanove, a koje moramo osigurati u zdravstvenim ustanovama van županije.

  Preko postojećeg sustava socijalne zaštite nastaviti ćemo skrbiti o socijalno najugroženijem dijelu stanovništva županije. Ovdje, osim suradnje sa tri centra za socijalni rad planiramo značajno pomoći nevladinim organizacijama koje se bave ovom problematikom.

  EURO-ATLANSKE INTEGRACIJE

  Jedan od najvažnijih vanjskopolitičkih ciljeva Bosne i Hercegovine je punopravno članstvo u Europskoj uniji i NATO. Opredijeljeni smo da sa svoje razine kroz Mehanizam koordinacije i provedbu mjera iz Reformske agende učinimo sve da taj put bude ubrzan.

  Jačati ćemo kadrovske kapacitete Županijskog ureda za razvoj i europske integracije, kako bi smo koordinirano sa naše tri općine omogućili značajnije financiranje razvojnih projekata na prostoru županije.

  Sve ove aktivnosti podrazumijevaju financijsku stabilnost županijskog proračuna kao i svih javnih fondova. Zato će financijska stabilnost i trošenje u granicama proračunom planiranoga biti obveza svih proračunskih korisnika. Jasno je da će nam za bržu realizaciju projekata biti potrebno i korištenje vanjskih izvora financiranja. Zbog toga će educiranje kadrova koji će pisati kvalitetne aplikacije za sredstva europskih fondova biti visoki prioritet ove Vlade.

              Poštovane zastupnice i zastupnici uvjeren sam da zajedno, u konstruktivnim raspravama i međusobnim uvažavanjem možemo doći do rješenja koja će u pozitivnom smislu osjetiti svaki stanovnik naše županije. Vrijeme koje živimo zahtjeva nove vizije i ideje, jaku energiju i odgovornost svih onih koji su u demokratskom procesu izbora tražili i dobili čast raditi za ovaj narod i ovaj prostor.

              Odgovornost nas izabranih dužnosnik je najveća, međutim, naglašavam da sigurnost, razvoj i budućnost ovoga prostora ovisi u značajnoj mjeri i o svakom pojedincu. O pristupu poslu i odgovornosti svakog državnog i pravosudnog službenika i namještenika, zdravstvenog djelatnika, učitelja, nastavnika i  profesora, te policajca značajno ovisi standard i budućnost svih nas.

  Opredijeljeni smo da sukladno proračunskim mogućnostima u stalnoj komunikaciji sa sindikatima radimo na popravljanju materijalnih i ostalih prava djelatnika javnih službi.

  Pozivam i ujedno se unaprijed zahvaljujem svim međunarodnim i nevladinim organizacija koje će nam biti konstruktivni partneri i bez čije pomoći nećemo moći realizirati naše planove.

  Predsjednik Vlade Županije Posavske

       Đuro Topić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti