Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  Školski centar fra Martina Nedića
  Orašje
  Školski odbor

  Broj: 55/16
  Orašje, 17.2.2016. godine

  Na temelju članka 76. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Županije
  Posavske“, broj 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11, 7/12 i 10/13), članka 54. Statuta škole i Odluke Školskog odbora broj 51-2/16 od 16.2.2016. godine, Školski centar fra Martina Nedića u Orašju objavljuje

  J A V N I    N A T J E Č A J
  za zasnivanje radnog odnosa

  I. Raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
  1. Nastavnik hrvatskoga jezika, na određeno vrijeme do 31.8.2016.godine, 18 sati, 1 izvršitelj

  II. Kandidat pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, treba da ispunjava i posebne uvjete i to:

  a) Opći uvjeti:
  1) da je stariji/a od 18 godina
  2) da ima odgovarajuću stručnu spremu
  3) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad s učenicima
  4) da nije pravomoćno osuđen/a za kazneno djelo koje ga/ju čini nedostojnim/om za obavljanje nastavničkog poziva, a to su: kazneno djelo protiv dostojanstva ličnosti i morala, kazneno djelo protiv braka i obitelji, kazneno djelo protiv života i tijela i kazneno djelo protiv Ustavom utvrđenog ustroja Županije, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, kazneno djelo protiv spolne slobode ili spolnog ćudoređa, kazneno djelo zapuštanja i zlostavljanja djeteta ili maloljetne osobe ili neko drugo kazneno djelo protiv tjelesne zlouporabe djeteta ili maloljetne osobe
  5) da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine

  b) Posebni uvjeti:
  1) Da ima odgovarajuću stručnu spremu:
  – prof.hrvatskoga jezika i književnosti, prof.jugoslovenskih jezika i književnosti koji je diplomirao do 1991. godine i čiji je temeljni studij hrvatski jezik i književnost, magistar hrvatskoga jezika i književnosti (VSS-VII./1 ili drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu)
  – položen stručni ispit
  III. Kandidat je dužan uz prijavu na natječaj, koja mora sadržavati ime, očevo ime, prezime, JMBG, točnu adresu i kontakt telefon, dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih javnim natječajem:
  – prijavu na javni natječaj (potpisanu),
  – životopis,
  – dokaz o stečenoj stručnoj spremi, (ukoliko obrazovanje nije završeno u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 30.09.1992.godine, uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome),
  – dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju
  – izvod iz matične knjige rođenih,
  – preslika CIPS-ove osobne iskaznice

  Kandidat, koji bude primljen dužan je dostaviti:
  – liječničko uvjerenje
  – uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, izdano od nadležnog Županijskog suda

  Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6)
  mjeseci, u odnosu na dan podnošenja prijave, osim uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka ne starije od tri (3) mjeseca.

  Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor (intervju), o čemu će biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.

  IV. Rok za prijavu, adresa za prijavu

  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole na koju se javni natječaj odnosi.
  Prijave na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte preporučeno na adresu:

  Školski centar fra Martina Nedića,
  VIII. ulica broj 66, 76270 Orašje
  s naznakom: “Za javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – NE OTVARATI”.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Prijave s dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajne procedure, ostaju u arhivi škole.

  Predsjednica Školskog odbora

  _________________
  Dijana Pejić, prof.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti