Više

  121. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (19.05.) održana je sjednica Vlade ŽP na kojoj je Vlada utvrdila Nacrt zakona o imovini Županije Posavske.
  ZAKON I IMOVINI ŽUPANIJE POSAVSKE
  Zakonom o imovini Županije Posavske regulira se i uređuje imovina Županije Posavske, upravljanje i raspolaganje imovinom, način upravljanja općim i javnim dobrima, vođenje evidencije imovine i nadzor nad raspolaganjem imovinom Županije. -U Županiji Posavskoj nema zakonske regulative koja regulira ovu oblast, a budući niti BiH nije zakonom obuhvatila ovu oblast Ministarstvo pravosuđa i uprave je izradilo ovaj zakonski akt koji će proći svu predviđenu proceduru, naglasio je ministar Pero Radić.
  IZVRŠENJE PRORAČUNA ŽP ZA PRVA TRI MJESECA 2022.g.
  Vlada je usvojila Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2022. godine kao i Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-31.03.2022. godine
  U prosincu 2021. godine usvojen je Proračun Županije Posavske za fiskalnu 2022. godinu, kojim se planiraju prihodi, primici i financiranje u iznosu od 49.780.350 KM, te proračunski rashodi i izdaci u iznosu od 49.776.740 KM.
  U razdoblju od 01.01. do 31.03.2022. godine ostvareni su prihodi, primici i financiranje u iznosu od 11.363.048 KM, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 9.850.952 KM. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2022. godini iznose 460.000 KM. U razdoblju od 01.01. do 31.03.2022. godine utrošeno je ukupno 47.800 KM.
  UNAPRIJEDITI PRAKTIČNU NASTAVU
  Vlada ŽP usvojila je Zaključak o prihvaćanju Informacije o provedbi praktične nastave učenika srednjeg strukovnog obrazovanja u školama Županije Posavske u školskoj 2021./2022. godini.
  Ministrica Ana Andrić je pojasnila module kroz koje će prolaziti učenici tijekom praktične nastave koju će realizirati u plastenicima, dio na oranicama, dijelom u voćnjaku kao i na farmama. Cilj je unaprijediti praktičnu nastavu i što bolje učenike pripremiti za tržište rada, naglašeno je tijekom razmatranja ove teme.
  RAZNO
  Usvojena je Odluka o utvrđivanju visine naknade za koncesiju za djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina, kao i Odluka o visini naknade za koncesiju za vađenje mineralnih sirovina prilikom izgradnje objekta.

  Odobreno je financijsko izdvajanje iz Proračuna Županije Posavske za 2022. godinu Sveučilištu u Mostaru (75.000,00 KM), kao dio planiranih izdvajanja za tu ustanovu.

  Odobreno je proračunsko izdvajanje u iznosu mjesnoj zajednici Posavska Mahala u iznosu od 12.000,00 KM u svrhu financijske potpore za organizaciju sadržaja manifestacije „Dani sjećanja“.

  Županijska je Vlada usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz proračuna ŽP za 2022..g. na ime podrške tradicionalnoj manifestaciji, programima kulture i sufinanciranje izdavačke djelatnosti u ukupnom iznosu od 6.300,00 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti