Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

 

 

I Z V O D I Z Z A P I S N I K A

sa 21. sjednice Vlade Županije Posavske
održane dana 03.12.2015.g. u Orašju

Sjednica je počela sa radom u 13,30 sati

Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske
4. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava na poziciji „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“ namijenjenih financiranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca)
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za za 2015.godinu, UNDP-u BiH na ime sufinanciranja Projekata rekonstrukcije i sanacioje R-464 Odžak-Prud i RC-463 Orašje-Bok
7. Prijedlog odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata djelatnika MUP-a Županije Posavske kod poslodavca
9. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Stegovnog vijeća
10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za izvršenje rashodovanja stalnih sredstava proračunskih korisnika Županije Posavske
11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima povjerenstva za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava
12. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovimaPovjerenstva za utvrđivanje redoslijeda kandidata za volontiranje
13. Zahtjev Ministarstva prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za davanje suglasnosti na isplatu po Rješenju Povjerenstvu za javne nabavke.
14. Zahtjev Županijske uprave civilne zaštite za angažiranje Nadira Nišlića po ugovoru o djelu
15. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama.
16. Prijedlog za pokretanje postupka imenovanja Županijskog pravobranitelja.
17. Prijedlog sporazuma o temeljnim principima uređivanja prava iz radnog odnosa zaposlenika u javnim službama na području Županije Posavske
18. Prijedlog zaključka
19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike.
20. Zahtjev Ureda za Gospodarski razvoj za davanje suglasnosti za prijem 4 državna službenika – stručna suradnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno – športskih programa i aktivnosti.
22. Zahtjev Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme.

D o p u n a d n e v n o g r e d a

1.Prijedlog odluke o popisu stvari, prava, potraživanja i obveza proračuna i proračunskih korisnika Županije Posavske za 2015.godinu
2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

Z A K LJ U Č C I
-ad.1.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske

-ad.2.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

-ad.3.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske

-ad.4.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju

suglasnosti
-ad.5.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava na poziciji „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“ namijenjenih financiranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca)

-ad.6.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za za 2015.godinu, UNDP-u BiH na ime sufinanciranja Projekata rekonstrukcije i sanacioje R-464 Odžak-Prud i RC-463 Orašje-Bok

-ad.7.-
Donosi se Odluka o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

-ad.8.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata djelatnika MUP-a Županije Posavske kod poslodavca

-ad.9 .-
Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Stegovnog vijeća

-ad.10.-
Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za izvršenje rashodovanja stalnih sredstava proračunskih korisnika Županije Posavske

-ad.11.-
Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima povjerenstva za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava

-ad.12.-
Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovimaPovjerenstva za utvrđivanje redoslijeda kandidata za volontiranje

-ad.13.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se suglasnost Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša na isplatu po Rješenju Povjerenstvu za javne nabavke, broj:05-14-156-2/15 od 01.12.2015.g.

-ad.14.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se suglasnost Županijsko upravi civilne zaštite da angažiranje po ugovoru o djelu Nadira Nišlića iz Orašja za period 07.12.2015.godine do 06.01.2016.godine.

-ad.15.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama.

-ad.16.-
Donosi se Zaključak:
1.Predlaže se Skupštini Županije Posavske pokretanje postupka imenovanja Županijskog pravobranitelja.
-ad.17.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog sporazuma o temeljnim principima uređivanja prava iz radnog odnosa zaposlenika u javnim službama na području Županije Posavske

-ad.18.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog zaključka

-ad.19.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike.

-ad.20.-
Povlači se s dnevnog reda Zahtjev Ureda za Gospodarski razvoj za davanje suglasnosti za prijem 4 državna službenika – stručna suradnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

-ad.21.-
Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno – športskih programa i aktivnosti.

-ad.22.-
Donosi se Zaključak:
1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Školskom centru fra Martina Nedića Orašje i to:
– nastavnik povijesti -80% radnog vremena, 1 izvršitelj i
– nastavnik njemačkog jezika – 35% radnog vremena , 1 izvršitelj.

-ad.23.-
Donose se Odluka o popisu stvari, prava, potraživanja i obveza proračuna i proračunskih korisnika Županije Posavske za 2015.godinu

-ad.24.-
Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
Sjednica je završena u 15,00 sati

Broj:01-02-572-2/15
Orašje, 04.12.2015.g.

TAJNIK VLADE                                                            PREDSJEDNIK VLADE

___________________                                           _____________________
Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti