Više

  Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  I Z V O D I Z Z A P I S N I K A

  sa 21. sjednice Vlade Županije Posavske
  održane dana 03.12.2015.g. u Orašju

  Sjednica je počela sa radom u 13,30 sati

  Nakon što je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, Predsjednik predlaže sljedeći:

  D n e v n i r e d

  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske
  4. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti
  5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava na poziciji „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“ namijenjenih financiranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca)
  6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za za 2015.godinu, UNDP-u BiH na ime sufinanciranja Projekata rekonstrukcije i sanacioje R-464 Odžak-Prud i RC-463 Orašje-Bok
  7. Prijedlog odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj
  8. Prijedlog rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata djelatnika MUP-a Županije Posavske kod poslodavca
  9. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Stegovnog vijeća
  10. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za izvršenje rashodovanja stalnih sredstava proračunskih korisnika Županije Posavske
  11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovima povjerenstva za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava
  12. Prijedlog rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad članovimaPovjerenstva za utvrđivanje redoslijeda kandidata za volontiranje
  13. Zahtjev Ministarstva prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za davanje suglasnosti na isplatu po Rješenju Povjerenstvu za javne nabavke.
  14. Zahtjev Županijske uprave civilne zaštite za angažiranje Nadira Nišlića po ugovoru o djelu
  15. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama.
  16. Prijedlog za pokretanje postupka imenovanja Županijskog pravobranitelja.
  17. Prijedlog sporazuma o temeljnim principima uređivanja prava iz radnog odnosa zaposlenika u javnim službama na području Županije Posavske
  18. Prijedlog zaključka
  19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike.
  20. Zahtjev Ureda za Gospodarski razvoj za davanje suglasnosti za prijem 4 državna službenika – stručna suradnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
  21. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno – športskih programa i aktivnosti.
  22. Zahtjev Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme.

  D o p u n a d n e v n o g r e d a

  1.Prijedlog odluke o popisu stvari, prava, potraživanja i obveza proračuna i proračunskih korisnika Županije Posavske za 2015.godinu
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

  Z A K LJ U Č C I
  -ad.1.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Vladi Županije Posavske

  -ad.2.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike

  -ad.3.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske

  -ad.4.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju

  suglasnosti
  -ad.5.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o davanju suglasnosti (Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava na poziciji „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“ namijenjenih financiranju upošljavanja neuposlenih osoba kod privatnih poslodavaca)

  -ad.6.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za za 2015.godinu, UNDP-u BiH na ime sufinanciranja Projekata rekonstrukcije i sanacioje R-464 Odžak-Prud i RC-463 Orašje-Bok

  -ad.7.-
  Donosi se Odluka o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

  -ad.8.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata djelatnika MUP-a Županije Posavske kod poslodavca

  -ad.9 .-
  Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Stegovnog vijeća

  -ad.10.-
  Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Povjerenstva za izvršenje rashodovanja stalnih sredstava proračunskih korisnika Županije Posavske

  -ad.11.-
  Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima povjerenstva za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava

  -ad.12.-
  Donosi se Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovimaPovjerenstva za utvrđivanje redoslijeda kandidata za volontiranje

  -ad.13.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša na isplatu po Rješenju Povjerenstvu za javne nabavke, broj:05-14-156-2/15 od 01.12.2015.g.

  -ad.14.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Županijsko upravi civilne zaštite da angažiranje po ugovoru o djelu Nadira Nišlića iz Orašja za period 07.12.2015.godine do 06.01.2016.godine.

  -ad.15.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama.

  -ad.16.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Predlaže se Skupštini Županije Posavske pokretanje postupka imenovanja Županijskog pravobranitelja.
  -ad.17.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog sporazuma o temeljnim principima uređivanja prava iz radnog odnosa zaposlenika u javnim službama na području Županije Posavske

  -ad.18.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog zaključka

  -ad.19.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.godinu Ministarstvu zdravstva rada i socijalne politike.

  -ad.20.-
  Povlači se s dnevnog reda Zahtjev Ureda za Gospodarski razvoj za davanje suglasnosti za prijem 4 državna službenika – stručna suradnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

  -ad.21.-
  Povlači se s dnevnog reda Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu na ime realizacije kulturno – športskih programa i aktivnosti.

  -ad.22.-
  Donosi se Zaključak:
  1.Daje se suglasnost Ministarstvu prosvjete znanosti, kulture i športa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Školskom centru fra Martina Nedića Orašje i to:
  – nastavnik povijesti -80% radnog vremena, 1 izvršitelj i
  – nastavnik njemačkog jezika – 35% radnog vremena , 1 izvršitelj.

  -ad.23.-
  Donose se Odluka o popisu stvari, prava, potraživanja i obveza proračuna i proračunskih korisnika Županije Posavske za 2015.godinu

  -ad.24.-
  Donosi se Odluka o odobravanju izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike
  Sjednica je završena u 15,00 sati

  Broj:01-02-572-2/15
  Orašje, 04.12.2015.g.

  TAJNIK VLADE                                                            PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                           _____________________
  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti