Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Općina Orašje
  Općinski načelnik

  Broj: 01-34-1687/15
  Orašje, 15.12.2015. godine

   

  Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (“Narodne novine Županije Posavske” broj 9/13, 11/13 i 2/14) i članka 37. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Orašje broj: 01-02-192/14 od 27.01.2014. godine (“Službeni glasnik općine Orašje” broj 1/14, 7/14, 9/14 i 6/15) Općinski načelnik objavljuje

   

  JAVNI NATJEČAJ

  za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

   

  1. Referent za naplatu parkiranja na terminalu u Službi za upravljanje imovinom – 1 (jedan) izvršitelj
  2. Radnik na održavanju čistoće u Službi za upravljanje imovinom – 1 (jedan) izvršitelj

   

  1. OPIS POSLOVA:

         

  • zadužuje blokove-račune za naplatu parkiranja na terminalu;
  • naplaćuje parkiranje i vodi evidenciju o izvršenoj naplati;
  • razdužuje blok-priznanice i dostavlja priznanice koordinatoru rada na terminalu;
  • predaje prikupljeni novac od naplate parkiranja koordinatoru rada na terminalu;
  • obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

   

  1. OPIS POSLOVA:

   

  1) obavlja čišćenje svih objekata (sanitarnog čvora, skladišta, ureda) i svih površina na terminalu;
  2)  prijavljuje štetu na objektima i inventaru;

  3) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

   

  UVJETI:

  Pored općih uvjeta predviđenih člankom 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, (osim za poziciju 02. uvjet predviđen stavkom 1. točka b) a odnosi se na dob za prijem u radni odnos), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

   

       Za poziciju 01:

  –  završena OŠ ili SSS,
  – do 6 (šest) mjeseci radnog staža,

   

       Za poziciju 02:

  – završena osnovna škola

   

       DOKAZI:

  Uz pisanu prijavu na javni natječaj, prilažu se slijedeći dokumenti (originali ili ovjerene   kopije):

  1. kraći životopis, adresa i kontakt telefon,
  2. svjedodžba o stupnju stručne spreme,
  3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (ne starije od tri mjeseca),
  4. uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice,
  5. dokaz o radnom stažu nakon stjecanja stručne spreme, samo za poziciju 01,
  6. ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
  7. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

   

        NAPOMENA:

  Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

  Prijave na natječaj s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči općine Orašje i oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske, osobno u Šalter salu općine Orašje ili putem pošte, preporučeno na adresu:

   

  OPĆINA ORAŠJE
  Ulica Treća br. 45
  76270 ORAŠJE
  sa naznakom
  “Prijava na javni natječaj za prijem namještenika”

   

  Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

                                                                                                                  Općinski načelnik
  Đuro Topić, dipl. ing.

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti