Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik

Broj: 01-34-1687/15
Orašje, 15.12.2015. godine

 

Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (“Narodne novine Županije Posavske” broj 9/13, 11/13 i 2/14) i članka 37. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Orašje broj: 01-02-192/14 od 27.01.2014. godine (“Službeni glasnik općine Orašje” broj 1/14, 7/14, 9/14 i 6/15) Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. Referent za naplatu parkiranja na terminalu u Službi za upravljanje imovinom – 1 (jedan) izvršitelj
 2. Radnik na održavanju čistoće u Službi za upravljanje imovinom – 1 (jedan) izvršitelj

 

 1. OPIS POSLOVA:

       

 • zadužuje blokove-račune za naplatu parkiranja na terminalu;
 • naplaćuje parkiranje i vodi evidenciju o izvršenoj naplati;
 • razdužuje blok-priznanice i dostavlja priznanice koordinatoru rada na terminalu;
 • predaje prikupljeni novac od naplate parkiranja koordinatoru rada na terminalu;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

 

 1. OPIS POSLOVA:

 

1) obavlja čišćenje svih objekata (sanitarnog čvora, skladišta, ureda) i svih površina na terminalu;
2)  prijavljuje štetu na objektima i inventaru;

3) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, (osim za poziciju 02. uvjet predviđen stavkom 1. točka b) a odnosi se na dob za prijem u radni odnos), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 

     Za poziciju 01:

–  završena OŠ ili SSS,
– do 6 (šest) mjeseci radnog staža,

 

     Za poziciju 02:

– završena osnovna škola

 

     DOKAZI:

Uz pisanu prijavu na javni natječaj, prilažu se slijedeći dokumenti (originali ili ovjerene   kopije):

 1. kraći životopis, adresa i kontakt telefon,
 2. svjedodžba o stupnju stručne spreme,
 3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (ne starije od tri mjeseca),
 4. uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice,
 5. dokaz o radnom stažu nakon stjecanja stručne spreme, samo za poziciju 01,
 6. ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 7. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

      NAPOMENA:

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Prijave na natječaj s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči općine Orašje i oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske, osobno u Šalter salu općine Orašje ili putem pošte, preporučeno na adresu:

 

OPĆINA ORAŠJE
Ulica Treća br. 45
76270 ORAŠJE
sa naznakom
“Prijava na javni natječaj za prijem namještenika”

 

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                                Općinski načelnik
Đuro Topić, dipl. ing.

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti