Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Županijske uprave za inspekcijske poslove objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Županijskoj upravi za inspekcijske poslove

županijski termoenergetski inspektor …………………………………..…………….1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA:
Termoenergetski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:
– planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju, korištenje i remont, termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, ocjenu tehničke ispravnosti i sigurnosti,
– termoenergetske standarde i normative,
– tehničko upravljanje termoenergetskim sistemom,
– postupanje po zahtjevima građana i pravnih lica za pregled termoenergetskih objekata, postrojenja i instalacija u domenu ovog vida inspekcijskog nadzora,
– priprema izvješća o radu i informacije o pitanjima vezanih za oblast u kojoj vrši inspekcijski nadzor i iste blagovremeno dostavlja direktoru Uprave,
– obavlja i druge poslove koje su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove iz druge vrste inspekcije po ovlaštenju direktora Uprave.

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

– VSS-VII stupanj stručne spreme, strojarskog smjera ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja,
– 3 godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke školske spreme,
– položen ispit općeg znanja,
– poznavanje rada na računaru.

PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon stjecanja stručne sprema prema uvjetima ovog natječaja
3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice
6. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
7. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
8. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.
Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 8. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

NAPOMENA:

Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete javnog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, počev od 18.12.2015.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

Vlada Županije Posavske
Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
Jug I bb,
76270 Orašje
s naznakom:
”JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika-županijski termoenergetski inspektor u Županijskoj upravi za inspekcijske poslove”

 

Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti