Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Županijske uprave za inspekcijske poslove objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u Županijskoj upravi za inspekcijske poslove

  županijski termoenergetski inspektor …………………………………..…………….1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:
  Termoenergetski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:
  – planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju, korištenje i remont, termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, ocjenu tehničke ispravnosti i sigurnosti,
  – termoenergetske standarde i normative,
  – tehničko upravljanje termoenergetskim sistemom,
  – postupanje po zahtjevima građana i pravnih lica za pregled termoenergetskih objekata, postrojenja i instalacija u domenu ovog vida inspekcijskog nadzora,
  – priprema izvješća o radu i informacije o pitanjima vezanih za oblast u kojoj vrši inspekcijski nadzor i iste blagovremeno dostavlja direktoru Uprave,
  – obavlja i druge poslove koje su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove iz druge vrste inspekcije po ovlaštenju direktora Uprave.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VSS-VII stupanj stručne spreme, strojarskog smjera ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja,
  – 3 godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke školske spreme,
  – položen ispit općeg znanja,
  – poznavanje rada na računaru.

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon stjecanja stručne sprema prema uvjetima ovog natječaja
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja
  4. dokaz o poznavanju rada na računaru
  5. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice
  6. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
  7. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
  8. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.
  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 8. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete javnog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
  O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
  Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, počev od 18.12.2015.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:
  ”JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika-županijski termoenergetski inspektor u Županijskoj upravi za inspekcijske poslove”

   

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti