Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Osnovna škola Orašje u Orašju
  Broj: 172/16
  Datum:08.04.2016.godine

  Temeljem članka 81. stavak 2. točka 4.Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske
  ( Narodne novine broj: 3/04, 4/04 i 8/08 ) i članka 46. točka 3. alineja 1. Statuta Osnovne škole
  Orašje te odluke o raspisivanju Javnog natječaja za upražnjena mjesta broj 171/16 od
  06.04. 2016. godine i zaključka Vlade Županije Posavske broj: 01-02-129/16,
  Školski odbor Osnovne škole Orašje r a s p i s u j e:

  N A T J E Č A J
  za popunu radnih mjesta

  1. Učitelj razredne nastave VŠS ili VSS – na određeno vrijeme
  do 31.08.2016.godine –1 izvršitelj

  Uz prijavu kandidat treba priložiti:
  – životopis,
  – diplomu ili drugu obrazovnu ispravu kojom potvrđuje ispunjavanje uvjeta stručne spreme (original ili ovjerena kopija ),
  – uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od šest mjeseci ) ili kopiju CIPS –ove iskaznice ( original ili ovjerena kopija ),
  – rodni list (original ili ovjerena kopija )
  – uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca)
  ( original ili ovjerena kopija ),
  – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( original ili ovjerena kopija )

  Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

  Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju)o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.

  Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.
  Natječaj će biti objavljen na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole Orašje u Orašju.
  Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
  Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
  Prijava mora sadržavati adresu i broj telefona kandidata.
  Prijavu na natječaj sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: OŠ Orašje sa naznakom „ za natječaj „ XI ul. br. 2 . 76270 Orašje
  Također na koverti naznačiti na koje radno mjesto se kandidat javlja.
  Po okončanju natječaja Osnovna škola Orašje neće vršiti povrat dokumentacije kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
  MIRSAD ARNAUTALIĆ

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti