Više

  Interni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 27.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Općinskog načelnika Općine Orašje objavljuje
  INTERNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Orašje
  1) stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i obnovu u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu……………………………………………………………………1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:
  1) prati i istražuje pojave i promjene u oblasti komunalne infrastrukture (rekonstrukcija i izgradnja javnih cesta i ostalih objekata komunalne infrastrukture, održavanje javnih površina (javne zelene površine, zelene površine urbanih gradskih cjelina, pješačke staze i rekreativne površine, zaštitni pojasevi infrastrukturnih sustava i površine uz obale vodotoka), uređenje građevinskog zemljišta, javna rasvjeta) i obnove, te izrađuje potrebnu dokumentaciju o tim pojavama i promjenama,
  2) prati objavljene javne pozive i natječaje za financiranje projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i obnove i priprema potrebnu dokumentaciju za sudjelovanje u istim,
  3) vodi evidencije i radi na projektima iz oblasti obnove, raseljenih osoba i izbjeglica,
  4) vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast komunalne infrastrukture i obnove,
  5) vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama,
  6) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.
  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – VSS-VII stupanj, završen građevinski ili arhitektonski fakultet ili završen najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 bodova, građevinske ili arhitektonske struke,
  – jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme,
  – položen ispit općeg znanja.

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Pravo prijave na natječaj imaju državni službenici uposleni u općinskim i županijskim tijelima uprave u Županiji Posavskoj koji ispunjavaju posebne uvjete utvrđene ovim natječajem.
  Pravo prijave na natječaj imaju i namještenici obuhvaćeni člankom 43. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome
  ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine);
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme prema uvjetima ovog natječaja;
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja;
  4. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika;
  5. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca;
  6. pravomoćno rješenje o postavljenju na radno mjesto državnog službenika odnosno namještenika u općinskom ili županijskom tijelu uprave u kojem su uposleni na dan objave ovog natječaja.

  Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:
  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete ovog natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županija Posavskoj.
  Kandidati će o vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita iz članka 16.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja ili stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj 4/14, 6/14) biti obaviješteni putem službene internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba).
  Izabrani kandidati je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu za državnu službu Županije Posavske dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, počev od 20.5.2016.godine, kao dana objave ovog internog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:
  „Interni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi za gospodarstvo i infrastrukturu Općine Orašje”

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti