Više

  32. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske je na 32. sjednici Vlade donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće, kao i Uredbu o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama policijskih službenika Županije Posavske.
  Razlog donošenja ovih Uredbi jeste potreba da se visina, način i postupak ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla utvrđuje na jedinstven način za sve državne službenike i namještenike zaposlene u županijskim tijelima uprave, županijskim ustanovama i drugim tijelima županijske uprave, kao i za sve policijske službenike zaposlene u MUP-u ŽP.
  Vlada ŽP dala je suglasnost za potpisivanje kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH. Suglasnost je dana i na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske i Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ureda za obnovu, stambeno zbrinjavanje i raseljene osobe Vlade Županije Posavske, sukladno usvojenoj reorganizaciji ministarstava na zasjedanju Skupštine ŽP.
  Usvojene su Odluke o odobravanju proračunskih sredstava za pomoć u realizaciji aktivnosti na promociji zaštite okoliša, na ime sufinanciranja prijevoza učenika za prosinac školske 2019./2020. godine za tri posavske općine, radijskim i TV postajama koji djeluju na području Županije Posavske, vjerskim institucijama i nižim razinama vlasti.
  Iz resora Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja Vlada ŽP usvojila je
  Izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, za obveze ugovorene po višegodišnjim poticajima iz 2010., 2016., 2017. i 2018. godine.
  Zbog unutarnje preraspodjele financijskih sredstava namijenjenih za realiziranje ugovorenih obveza po višegodišnjim poticajima usvojena je i Odluka o izmjenama Odluke odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga za obveze ugovorene po višegodišnjim poticajima iz 2010., 2016., 2017. i 2018. godine. Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga (Grant za razvoj poduzetništva i obrta sa iznosa od 1.000.000,00 KM povećan na 1.150.000,00 KM).
  Vlada ŽP usvojila je Odluku o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, po provedenom „Javnom pozivu za prikupljanje prijava za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava“, Odluku o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova nabavke osnovnih sredstava po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju troškova nabavke osnovnih sredstava“, kao i Odluku o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava za financijsku potporu razvoju zadruga po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava za financijske potpore razvoju zadruga“.
  Vlada je usvojila odluke iz resora Ministarstva zdravstva i socijalne politike: Odluku o usvajanju Izmjene Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad, Odluku o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grantovi za socijalne potrebe, Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata, Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o doplatku za djecu, Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama, Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu za ostvarivanje prava na temelju Zakona o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj. Odobrena su izdvajanje sredstava zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za održavanju tekuće likvidnosti, prostornih uvjeta i sredstava za rad u ukupnom iznosu od 117.222,21 KM, kao i izdvajanja proračunskih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za pokriće izdataka za zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih osoba i osoba preko 65 godina starosti, u ukupnom iznosu od 75.777,79 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti