Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
V I D O V I C E

Ur. broj: 416/16
Vidovice, 8.7.2016. godine

Temeljem članaka 81. i 86. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine Županije Posavske” broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 46. Statuta škole (104/07, 90/09, 139/14 i 227/16), Odluke Školskog odbora broj: 339/16 od 7.6.2016. godine i Zaključka Vlade Županije Posavske, broj: 01-02-328/16 od 4.7.2016. godine, Školski odbor Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice raspisuje:

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

I.
tajnik-računovođa.

II.
Natječaj se raspisuje na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.

III.
Uz prijavu na natječaj i kraći životopis kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom dužni su dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata (ne starije od 6 mjeseci u odnosu na dan podnošenja prijave):
– dokaz o visokoj ili višoj stručnoj spremi upravno-pravnog ili ekonomskog smjera (kandidati koji su fakultet završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
– uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice,
– dokaz o radnom iskustvu (najmanje jedna godina radnog iskustva).

IV.
Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Škole.

V.
Kandidat koji bude primljen obvezan je dostaviti liječničko uvjerenje.

VI.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom kandidati trebaju dostaviti osobno u tajništvo Škole ili putem pošte preporučeno na adresu:

Osnovna škola
Antuna Gustava Matoša u Vidovicama
Josipa bana Jelačića 141
76275 Vidovice
s naznakom „Za natječaj za popunu radnog mjesta tajnik-računovođa“ – NE OTVARATI.

VII.
Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave s dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog postupka, ostaju u arhivi škole.

Predsjednik Školskog odbora:
Josip Mikić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti