Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
  V I D O V I C E

  Ur. broj: 416/16
  Vidovice, 8.7.2016. godine

  Temeljem članaka 81. i 86. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine Županije Posavske” broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 46. Statuta škole (104/07, 90/09, 139/14 i 227/16), Odluke Školskog odbora broj: 339/16 od 7.6.2016. godine i Zaključka Vlade Županije Posavske, broj: 01-02-328/16 od 4.7.2016. godine, Školski odbor Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice raspisuje:

  N A T J E Č A J
  za popunu radnog mjesta

  I.
  tajnik-računovođa.

  II.
  Natječaj se raspisuje na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.

  III.
  Uz prijavu na natječaj i kraći životopis kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom dužni su dostaviti originale ili ovjerene preslike dokumenata (ne starije od 6 mjeseci u odnosu na dan podnošenja prijave):
  – dokaz o visokoj ili višoj stručnoj spremi upravno-pravnog ili ekonomskog smjera (kandidati koji su fakultet završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome),
  – izvod iz matične knjige rođenih,
  – uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
  – uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice,
  – dokaz o radnom iskustvu (najmanje jedna godina radnog iskustva).

  IV.
  Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Škole.

  V.
  Kandidat koji bude primljen obvezan je dostaviti liječničko uvjerenje.

  VI.
  Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom kandidati trebaju dostaviti osobno u tajništvo Škole ili putem pošte preporučeno na adresu:

  Osnovna škola
  Antuna Gustava Matoša u Vidovicama
  Josipa bana Jelačića 141
  76275 Vidovice
  s naznakom „Za natječaj za popunu radnog mjesta tajnik-računovođa“ – NE OTVARATI.

  VII.
  Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Prijave s dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog postupka, ostaju u arhivi škole.

  Predsjednik Školskog odbora:
  Josip Mikić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti