Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
  V I D O V I C E

  Ur. broj: 432/16
  Vidovice, 1.8.2016. godine

  Temeljem članka 71. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine Županije Posavske” broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 46. Statuta škole (104/07, 90/09, 139/14 i 227/16), Odluke Školskog odbora broj: 397/16 od 1.7.2016. godine i Zaključka Vlade Županije Posavske, broj: 01-02-373/16 od 28.7.2016. godine, Školski odbor Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice raspisuje:

  N A T J E Č A J
  za popunu radnih mjesta

  I.

  1. učitelj engleskog jezika – 17 sati tjedno,
  2. učitelj hrvatskog jezika – 18 sati tjedno,
  3. učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj,
  4. učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – 8 sati tjedno,
  5. učitelj tehničke kulture – 4 sata tjedno,
  6. učitelj matematike i informatike – 22 sata tjedno,
  7. učitelj fizike – 4 sata tjedno,
  8. pedagog-psiholog – 22,5 sati tjedno,
  9. defektolog – 20 sati tjedno.

  II.

  Natječaj se raspisuje na određeno radno vrijeme do 31.8.2017. godine.

  III.

  Uz prijavu na natječaj i kraći životopis kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom dužni su dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata:

  – dokaz o stručnoj spremi – diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju, (kandidati koji su fakultet završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome),
  – izvod iz matične knjige rođenih,
  – uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
  – uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice,
  – uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

  IV.

  Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole.

  V.

  Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti liječničko uvjerenje.

  VI.

  Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

  Osnovna škola
  Antuna Gustava Matoša Vidovice
  Josipa bana Jelačića 141
  76275 Vidovice
  s naznakom „Natječaj za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2016./2017. godini“ – ne otvarati.

  VII.

  Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Prijave s dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog postupka, ostaju u arhivi škole.

  Predsjednik Školskog odbora:
  Josip Mikić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti