Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
V I D O V I C E

Ur. broj: 432/16
Vidovice, 1.8.2016. godine

Temeljem članka 71. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine Županije Posavske” broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 46. Statuta škole (104/07, 90/09, 139/14 i 227/16), Odluke Školskog odbora broj: 397/16 od 1.7.2016. godine i Zaključka Vlade Županije Posavske, broj: 01-02-373/16 od 28.7.2016. godine, Školski odbor Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice raspisuje:

N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta

I.

1. učitelj engleskog jezika – 17 sati tjedno,
2. učitelj hrvatskog jezika – 18 sati tjedno,
3. učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj,
4. učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – 8 sati tjedno,
5. učitelj tehničke kulture – 4 sata tjedno,
6. učitelj matematike i informatike – 22 sata tjedno,
7. učitelj fizike – 4 sata tjedno,
8. pedagog-psiholog – 22,5 sati tjedno,
9. defektolog – 20 sati tjedno.

II.

Natječaj se raspisuje na određeno radno vrijeme do 31.8.2017. godine.

III.

Uz prijavu na natječaj i kraći životopis kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom dužni su dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata:

– dokaz o stručnoj spremi – diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju, (kandidati koji su fakultet završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
– uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

IV.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole.

V.

Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti liječničko uvjerenje.

VI.

Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

Osnovna škola
Antuna Gustava Matoša Vidovice
Josipa bana Jelačića 141
76275 Vidovice
s naznakom „Natječaj za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2016./2017. godini“ – ne otvarati.

VII.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave s dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog postupka, ostaju u arhivi škole.

Predsjednik Školskog odbora:
Josip Mikić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti