Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Osnovna škola Stjepana Radića
Bok
Broj: 355/16.
Bok,03.08.2016.

Temeljem članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora br. 352/16. od 29.07.2016., Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića u Boku, r a s p i s u je:

N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta

I.
1. Učitelj razredne nastave, puno radno vrijeme …………………… 2 izvršitelja
2. Učitelj matematike i fizike, puno radno vrijeme………………………. 1 izvršitelj
3. Defektolog, puno radno vrijeme………………………………………………. 1 izvršitelj
4. Učitelj engleskog jezika, puno radno vrijeme…………………………… 1 izvršitelj
5. Učitelj njemačkog jezika, puno radno vrijeme…………………………. 1 izvršitelj
6. Učitelj Njemačkog jezika, 10 sati tjedno…………………………………… 1 izvršitelj
7. Učitelj Povijesti, 10 sati tjedno…………………………………………………. 1 izvršitelj
8. Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, 10 sati tjedno…………………. 1 izvršitelj
9. Učitelj Glazbene kulture, 8 sati tjedno……………………………………… 1 izvršitelj
10. Spremačica, puno radno vrijeme……………………………………………… 1 izvršitelj
11. Domar / ložač, puno radno vrijeme…………………………………………. 1 izvršitelj

II. Kandidati se zaprimaju do konca školske 2016/17. tj. od 01.09.2016. do 31.08.2017.

III. Uz prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom trebaju priložiti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata:
– diplomu ili drugu obrazovnu ispravu kojom potvrđuju ispunjavanje uvjeta stručne spreme,
– izvod iz matične knjige rođenih ( ne stariji od 6 mjeseci),
– uvjerenje o državljanstvu,
– kopiju CIPS-ove iskaznice,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka( ne starije od 3 mjeseca) i
– dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju.

IV. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenim internet stranicama Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Škole na koju se javni natječaj odnosi.

V. Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti liječničko uvjerenje.

VI. Prijave na Natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:
OŠ Stjepana Radića u Boku
Filipovići – 55, 76277 Bok

VII. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave s dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog postupka, ostaju u arhivi škole.

Predsjednik Školskog odbora:
Đuro Delić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti