Više

  46. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske u Orašju je danas (11.03.) održana 46. sjednica Vlade ŽP.
  NACRT ZAKONA O PEČATU
  Vlada Županije Posavske utvrdila je Nacrt zakona o pečatu Županije Posavske. Ustavni temelj za donošenje Zakona o pečatu Županije Posavske nalazi se u odredbama Ustava Županije Posavske. Postojeći Zakon o pečatu Županije Posavske („Službene novine Županije Posavske“ br. 1/96) jedan je od najstarijih zakona koji su uopće doneseni u Županiji Posavskoj te je od njegovog donošenja i stupanja na snagu prošlo više od 27 godina. Tijekom navedenog perioda nastupilo je niz promjena koje su se odrazile i na sam Zakon međutim nije se pristupilo njegovim izmjenama.
  PROSTORNI PLAN ŽUPANIJE POSAVSKE
  Usvojeno je Izvješće o provedenim javnim raspravama, javnom uvidu u stručnoj raspravi na Nacrt prostornog plana Županije Posavske za razdoblje 2019.-2039. godine.
  GRANT ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, OBRTA I ZADRUGA, UTROŠENO REKORDNIH 1.038.697,40 KM
  Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Informacije o realizaciji potpora Ministarstva gospodarstva, rada prostornog uređenja Županije Posavske na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, Grant za razvoj turizma i Kapitalni grant jedinicama lokalne samouprave za razvoj poduzetničke infrastrukture u 2023. godini.
  U 2023. godini Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga je realiziran je na temelju Javnih poziva objavljenih 01.09.2023.godine kao planirane potpore u programu Ministarstva.
  Ukupno je utrošeno 1.038.697,40 KM sredstava od planiranih 1.050.000,00 KM što iznosi u realizaciji 99,00% planiranog granta.
  U 2023. godini Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga realiziran je u ukupnom iznosu od 906.518,00 KM (za poduzeća 836.154,00 KM i obrte 70.364,00 KM) od planiranih 910.000,00 KM što u realizaciji iznosi 99,62% planiranog granta.
  GRANT NIŽIM RAZINAMA VLASTI ZA ZAŠTITU I UKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE
  Slijedom odluka sa prethodnog zasjedanja Vlade ŽP usvojene su dvije odluke: Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu s pozicije Grant nižim razinama za uklanjanje posljedica prirodnih nesreća (iznos od 500.000,00 KM za uklanjanje posljedica prirodne nesreće izazvane olujnim nevremenom na području Županije Posavske) i Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu s pozicije Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (u iznosu od 90.000,00 KM).
  NACRT ZAKONA O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG KRAJOBRAZA „TIŠINA“
  Vlada ŽP krenula je po prvi puta sa sustavnim rješavanjem problema zaštite prirodnih staništa u Županiji Posavskoj. S tim u svezi utvrđena su dva nacrta zakona: Nacrt zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza –kopneni krajobraz „Tišina“ i Nacrt zakona o proglašenju zaštićenog krajobraza –kopneni krajobraz „Starača“. Oba zakona će proći zakonom predviđenu proceduru.
  Močvarno područje Tišina jedno je od najvažnijih i najugroženijih sastavnica ekosustava Bosanske Posavine s izuzetno visokom bioraznolikosti. Zauzima 43,85 ha vodene površine, 213,41 ha kopnenog dijela i 214,65 ha poplavnog područja vodotoka, što ukupno iznosi 471,9 ha. Podzemnim vodama veže se s rijekom Savom i Bosnom, a povezan je i kanalom Tursinovac, čiji nasip prolazi kroz potencijalno područje Natura 2000. Navedena močvara ima globalnu vrijednost u pogledu biološke, geomorfološko-hidrološke i ekološke raznolikosti te zaslužuje biti sačuvana u izvornom obliku u cijelosti ili u svojim najvrjednijim dijelovima i biti pod režimom zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.
  NACRT ZAKONA O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG KRAJOBRAZA „STARAČA“
  Na desnoj obali rijeke Save, zapadno od ušća rijeke Bosne, na području Općine Odžak, nalazi se jednolično područje aluvijalne ravni ispresijecano brojnim kanalima i jarcima – Starača. Površina ukupnog obuhvata područja iznosi 424,4 ha (prva zaštićena zona 42,7 ha nukleus, druga zaštićena zona 121.9 pufer i treća zaštićena tranzicijska zona 259,8 ha). Kao i sva druga močvarna staništa, ovo područje sadrži iznimnu vrijednost prirodnog bogatstva. Jedan od glavnih razloga zaštite Starače je pad brojnosti biljnih i životinjskih vrsta, smanjenje područja rasprostranjenosti, smanjenje kvalitete staništa te ekstremne fluktuacije broja odraslih jedinki. Zaštitom ovog područja spriječit će se onečišćenje vode, pregrađivanje ili kanaliziranje vodotoka i bit će omogućeno osnivanje ihtioloških rezervata.
  ODLUKE, PRAVILNIK
  Usvojena je Odluka o objedinjenoj listi predstavnika Županije Posavske imenovanih u radnim skupinama za europske integracije.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti MUP-u Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga održavanje radara i etilometara (9.000,00 KM).
  Vlada ŽP je usvojila Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2024. godinu Ministarstvu financija ŽP u svrhu financijske potpore Mjesnoj zajednici Odžak i za čišćenje dijelova sustava odvodnje oborinskih i otpadnih voda (u ukupnom iznosu od 7.000,00 KM).
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske u svrhu financijske potpore sportskim klubovima (5.000,00 KM za HOK „Magic Ice Domaljevac“ za organiziranje utakmica finala Kupa BiH).
  Usvojen je Pravilnik o plaćama, naknadama i dodacima na plaću predsjedniku, ministrima, savjetnicima i rukovoditeljima županijskih tijela uprave i stručnih i drugih službi koje imenuje Vlada Županije Posavske, kako bi se poboljšala pravna osnova dokumenta.
  Županijska Vlada usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999.-2003. godine za dva uposlenika.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti