Više

  47. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavske, jučer (21.3.2024. g.) je u Orašju održana 47. sjednica Vlade ŽP.
  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU VLADE
  Usvojen je Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Vlade Županije Posavske za 2023. godinu koje je sačinjeno je na temelju pojedinačnih izvješća ministarstava te izvješća Vladinih ureda za 2023. godinu, a sukladno obvezama proisteklim iz Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine.
  GOSPODARSTVO
  Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za razvoj turizma u iznosu od 50.000,00 KM.
  Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga u iznosu od 1.250.000,00 KM koji će biti realizirani kroz 15 programa i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2024. godinu na poziciji Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga u iznosu od 850.000,00 KM kroz program potpore poduzetništvu, obrtu i zadrugama subvencioniranjem troškova nabavke osnovnih sredstava.
  PROSVJETA
  Vlada je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Gradu Orašje, Općini Odžak i Općini Domaljevac-Šamac na ime sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske siječanj u školskoj 2023./2024. godini u iznosu 30.408,56 KM (Grad Orašje 8.829,99 KM, Općina Odžak 17.851,60 KM, Općina Domaljevac-Šamac 3.726,97 KM).
  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kultura i sporta Županije Posavske, potrošačka jedinica Školski centar fra Martina Nedića u Orašju u svrhu početka realizacije projekta izgradnje višenamjenskog igrališta s tribinama u iznosu od 42.093,72 KM u svrhu početka realizacije projekta izgradnje višenamjenskog igrališta s tribinama.
  Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999. – 2003. godine za uposlenika Osnovne škole Stjepana Radića u Boku.
  Vlada je usvojila Zaključak o ovlaštenju za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija Pravo i preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment u Centru Pravnog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2023./2024. godini, Zaključak o ovlaštenju za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog i diplomskog studija Socijalni rad Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2023./2024. godine i Zaključak o ovlaštenju za zaključenje Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog stručnog studija predškolskog odgoja, preddiplomskog studija predškolskog odgoja, preddiplomskog studija informatike i diplomskog studija predškolskog odgoja Fakulteta prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2023./2024. godine. Ovlašćuje se ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske Ana Andić da, u ime Vlade Županije Posavske, zaključi navedene sporazume.
  ODLUKE
  Vlada je usvojila Odluku o načinu imenovanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela koja imenuje Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe kojom se utvrđuje način i svrha imenovanja radnih tijela, obveza dostavljanja izvješća o radu radnih tijela, kriteriji, uvjeti, visina i način isplate naknade za članove, eksperte i tehničke osobe radnih tijela koja imenuje Vlada Županije Posavske i rukovoditelji županijskih tijela državne službe visina naknade za rad stalnog člana Povjerenstva za europske integracije i predstavnika Županije Posavske imenovanih u radne skupine za europske integracije, rok za donošenja akata, obveze Vlade, rukovoditelja i Ministarstva financija Županije Posavske.
  Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na usuglašeni tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na teritoriju Županije Posavske koji je usuglašen s Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine- NSSRZUZ Posavske Županije.
  Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba ljetnih uniformi za policijske službenike u iznosu od 83.000,00 KM (bez uračunatog PVD-a) i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave roba dva putnička automobile u 83.000,00 KM (bez uračunatog PVD-a). Razlog za nabavu dva putnička automobila je potreba policijskih službenika Uprave policije za bolje i efikasnije obavljanje tekućih poslova i obaveza. Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu za dospjele, a neizmirene obveze prema uposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske na ime uplate razlike doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999. – 2003. godine. Razlog donošenja ove Odluke je ispunjene zakonom utvrđene dospjele, a blagovremeno neizmirene obveze poslodavca prema uposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova koji narednim mjesecima odnosno po uplati neizmirenih obveza ispunjavaju uvjete za odlazak u mirovinu.
  Vlada je donijela Odluku o odobravanju uplate dodatnih doprinosa za staž osiguranja s uvećanim trajanjem uposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske kojom bi dobili do osam mjeseci staža osigranja, što bi utjecalo na ranije ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2024. godinu u svrhu uplate dospjelih, a neizmirenih obveza prema uposlenicima Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske na ime dodatnih doprinosa za staž osiguranja u uvećanom trajanju za razdoblje 01.01.1994. – 31.12.1994. godine za 12 uposlenika koji do konca travnja 2024. godine ispunjavaju uvjet za odlazak u mirovinu.
  ZAKLJUČCI
  Vlada je donijela Zaključak o načinu vođenja evidencija prisustva uposlenika na poslu u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj. U tijelima državne službe u Županiji Posavskoj evidentiranje prisustva uposlenika na poslu obavlja se u elektronskom obliku putem elektronskog sustava za evidentiranje radnog vremena, prijavom na uređaj za elektronsku evidenciju radnog vremena pomoću kartice. U tijelima državne službe u kojima nije uspostavljen elektronski sustav evidentiranja, rukovoditelji tijela državne službe su dužni osigurati pisano vođenje evidencije o prisustvu uposlenika na poslu.
  Usvojen je Zaključak o davanju ovlaštenja na zaključivanje ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora. Razlog donošenja ovog Zaključka jeste definiranje međusobnih prava i obveza ugovornih strana koje nastaju prilikom izvršavanja mjere pritvora izrečene u krivičnom postupku od strane nadležnih sudova Županije Posavske.
  Donesen je Zaključak o davanju suglasnosti na Plan rada Radiotelevizije Herceg – Bosne d.o.o. Mostar za 2024. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima Županije Posavske za 2023. godinu.
  Usvojen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti glavnom tužitelju Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona za donošenje rješenja o isplati nagrade za iznimne rezultate na poslu.
  Vlada je usvojila Zaključak o usvajanju Akcijskog plana 2023. – 2025. s izmjenama i dopunama za 2024. godinu u svrhu kontinuiranog praćenja provedbe istog, te uspješnog izvještavanja o provedbi Strategije razvoja 2021. – 2027. za 2024. godinu.
  NERADNI DANI POVODM USKRSNIH BLAGDANA
  Donesen je Zaključak o proglašenju neradnih dana na području Županije Posavske kojim se petak 29. ožujka 2024. godine (Veliki petak), nedjelja 31. ožujka 2024. godine (Uskrs) i ponedjeljak 1. travnja 2024. godine (Uskrsni ponedjeljak) proglašavaju neradnim danima na području Županije Posavske povodom obilježavanja Uskrsnih blagdana.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti