72. sjednica Vlade Županije Posavske

Najčitanije

Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade Županije Posavke danas (21.01.2021. godine) u Orašju je održana sjednica Vlade ŽP.
Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi za socijalne potrebe u iznosu od 3.345.000,00 KM.
ZA ZDRAVSTVO I CENTRE ZA SOCIJALNI RAD
Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grantovi za zdravstvene potrebe u iznosu od 55.000,00 KM.
Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad su u iznosu od 900.000,00 KM.
ZA UDRUGE RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grant za udruge roditelja djece s posebnim potrebama u iznosu od 95.000,00 KM.
Usvojena je Odluka o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Županijske bolnice u Orašju.
Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave roba – lož ulja LUEL BAS 1002 i Odluku o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske za provedbu postupka zajedničke javne nabave roba – pogonskog goriva (benzin i dizel).
Doneseno je Rješenje o imenovanju Radne skupine za izradu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj za razdoblje 2021.-2024. godina i Akcijskog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj za razdoblje 2021.-2024. godina.
Vlada je donijela Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2021. godinu.
Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju vrijednosti boda zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2021. godinu.
CIJEPLJENJE
Vlada je primila k znanju Informaciju o pripremi plana cijepljenja protiv COVID-19 u Županiji Posavskoj. Ministar zdravstva i socijalne politike Damir Živković je dao obrazloženje:-Dolazak cjepiva na područje BiH očekuje se krajem siječnja, pa bi cjepiva mogla biti dostupna u Županiji Posavskoj početkom veljače. Za Županiju Posavsku u prvoj fazi je predviđeno 16540 doza cjepiva, što je dovoljno da se cijepi 8270 osoba, a koje će dolaziti u pojedinačnim dostavama za koje će količina biti poznata naknadno. Primarni ciljevi cijepljenja protiv COVID-19 u Županiji Posavskoj su: smanjenje morbiditeta i mortaliteta povezanog s COVID-19, smanjenje prijenosa koronavirusa i očuvanje funkcioniranja društva. Za naše područje je u izradi Plan cijepljenja koji će biti u skladu s Federalnim Planom cijepljenja, te prilagođen potrebama i uvjetima područja Županije Posavske, a nositelj svih aktivnosti vezanih za cijepljenje će biti Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske, Županijska bolnica i domovi zdravlja. Detaljan plan cijepljenja usvojit će Stožer ministarstva zdravstva i socijalne politike na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti