Više

  Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

   

   

   

   

  I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

   

  sa  I  kontituirajuće sjednice Vlade Županije Posavske

  održane dana 31.03.2015.g. u Orašju

   

   

  Sjednica je počela sa radom u 16,30sati

   

   

   

  Nakon konstituiranja Vlade  Predsjednik je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, te  predlaže sljedeći:

   

   

  D n e v n i   r e d 

   

  1.Prijedlog rješenja o ovlaštenju potpisnika za raspolaganje sredstvima na Jedinstvenom računu riznice.

  2.Prijedlog zaključka

   

   

  D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

   

   

  1. Prijedlog zaključka o proglašenju neradnih dana na području Županije Posavske

   

  Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

   

   

   

   

   

   

   

  Z A K LJ U Č C I

   

   

  -ad.1.-

  Donosi se Rješenje o ovlaštenju potpisnika za raspolaganje sredstvima na Jedinstvenom računu riznice.

   

   

  -ad.2.-

  Donosi se Zaključak

   

   

  ad.3.-

  Donosi se Zaključak o proglašenju neradnih dana na području Županije Posavske

   

   

   

   

  Sjednica je završena u 17,00 sati

   

   

   

   

   

  Broj:01-02-150-2/15

  Orašje, 01.04.2015.g.

   

   

   

   

   

  TAJNIK VLADE                                                     PREDSJEDNIK VLADE

  ___________________                                            _____________________

  Marijan Klaić,mag.ing.aedif

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti