Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Vlade Županije Posavske

Najčitanije

 

 

 

 

I Z V O D   I Z    Z A P I S N I K A

 

sa  I  kontituirajuće sjednice Vlade Županije Posavske

održane dana 31.03.2015.g. u Orašju

 

 

Sjednica je počela sa radom u 16,30sati

 

 

 

Nakon konstituiranja Vlade  Predsjednik je utvrdio da postoji kvorum za rad Vlade, te  predlaže sljedeći:

 

 

D n e v n i   r e d 

 

1.Prijedlog rješenja o ovlaštenju potpisnika za raspolaganje sredstvima na Jedinstvenom računu riznice.

2.Prijedlog zaključka

 

 

D o p u n a   d n e v n o g    r e d a

 

 

  1. Prijedlog zaključka o proglašenju neradnih dana na području Županije Posavske

 

Dnevni red kao i dopuna dnevnog reda  jednoglasno su usvojeni, a potom su doneseni sljedeći

 

 

 

 

 

 

 

Z A K LJ U Č C I

 

 

-ad.1.-

Donosi se Rješenje o ovlaštenju potpisnika za raspolaganje sredstvima na Jedinstvenom računu riznice.

 

 

-ad.2.-

Donosi se Zaključak

 

 

ad.3.-

Donosi se Zaključak o proglašenju neradnih dana na području Županije Posavske

 

 

 

 

Sjednica je završena u 17,00 sati

 

 

 

 

 

Broj:01-02-150-2/15

Orašje, 01.04.2015.g.

 

 

 

 

 

TAJNIK VLADE                                                     PREDSJEDNIK VLADE

___________________                                            _____________________

Marijan Klaić,mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti